Dzisiaj w siedzibie IGWP zakończyło się dwudniowe spotkanie zespołu ds. benchmarkingu przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce.

W dniu 20 stycznia 2017 roku Izba wysłała do uczestników badania ankietowego Raport Benchmarkingu Przedsiębiorstw Wodociągowo-Kanalizacyjnych w Polsce za rok 2015.

Raport ten jest efektem prac zespołu ds. benchmarkingu i powstał na bazie danych uzyskanych od przedsiębiorstw, które wzięły udział w badaniu ankietowym dotyczącym danych ekonomiczno-technicznych.

W dniu 16 grudnia 2015 roku Izba wysłała do uczestników badania ankietowego Raport Benchmarkingu Przedsiębiorstw Wodociągowo-Kanalizacyjnych w Polsce za rok 2014.
W bieżącym Raporcie zamieszczono 7 nowych wskaźników związanych z energochłonnością procesów dotyczących poboru, uzdatniania i dostarczania wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków.

W dniach 24-25 listopada 2015 w siedzibie Izby odbyło się spotkanie zespołu ds. benchmarkingu przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce.

Celem spotkania było opracowanie kolejnego Raportu Benchmarkingu. Spotkanie wywołało wiele dyskusji na temat poszczególnych wskaźników, zmian ich wartości w czasie oraz zależności wpływających na ich kształtowanie, czego efektem jest dołączenie do raportu aż 7 nowych wskaźników związanych z energochłonnością procesów dotyczących poboru, uzdatniania i dostarczania wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków a także zagospodarowania osadów.

Od 2011 roku po każdym kolejnym badaniu ankietowym dotyczącym kondycji finansowej oraz stanu technicznego infrastruktury będącej w zarządzaniu przedsiębiorstwa zespół ds. Benchmarkingu sporządza nowy Raport Benchmarkingu Przedsiębiorstw Wodociągowo-Kanalizacyjnych w Polsce. Powstały już raporty za lata 2010, 2011, 2012 i 2014. Obecnie dobiega końca badanie ankietowe dotyczące danych z roku 2014, które będzie trwało do 11.09.2015.

Krajowy system benchmarkingu

W styczniu 2011 roku zakończone zostały roczne prace dotyczące wdrożenia krajowego systemu benchamarkingu przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych w Polsce. Projekt ten opracowała powołana grupa robocza składającą się z przedstawicieli firm wodociągowo-kanalizacyjnych, świata nauki oraz specjalistycznych firm consultingowych.

W wyniku zakończenia realizacji prac stworzono system umożliwiający obiektywne porównywanie efektywności działalności przedsiębiorstw wodociągowo -kanalizacyjnych w Polsce z uwzględnieniem ich lokalnej specyfiki.