Autor: Emilia Staniszewska

W publikacji tej, na 350 stronach, poruszone zostały następujące zagadnienia związane z bezpieczeństwem zakładu pracy: nadzór i kontrola stanu bhp, polityka kadrowa, szkolenia bhp, medycyna pracy i pomoc przedmedyczna, pomieszczenia pracy, stanowiska i procesy pracy, maszyny i urządzenia techniczne, ryzyko zawodowe, odzież robocza i środki ochrony indywidualnej (zbiorowej), dokumentacja powypadkowa, czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, transport, magazynowanie, ochrona przeciwpożarowa, organy nadzoru nad bezpieczeństwem pracy. Podczas tworzenia publikacji szczególną uwagę zwrócono na dostosowanie omawianych zagadnień do warunków funkcjonowania oraz problemów najczęściej występujących w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych.

Koszt publikacji: 105 zł(dla Członków IGWP) i 135 zł (dla pozostałych Odbiorców) z VAT i kosztami przesyłki.

Książę można zamówić przesyłając wypełniony formularz dostępny TUTAJ

 Profesor Bartosz Rakoczy jest nie tylko wykładowcą na organizowanych przez Izbę szkoleniach, nie tylko ekspertem prawnym, który pomaga rozwiązać wiele problemów występujących w przedsiębiorstwach wod-kan, ale jest także autorem wysoko cenionych publikacji z zakresu prawa branżowego.

Książka, którą oddajemy w Państwa ręce „Problematyka przyłącza kanalizacyjnego w orzecznictwie Sądu Najwyższego” - to kolejna pozycja autorstwa prof. Bartosza Rakoczego, którą warto mieć, przeczytać i sięgać do niej w sytuacjach pojawiających się wątpliwości prawnych.

Wytyczne są uznawane na całym świecie jako najbardziej wiarygodne informacje w sprawie jakości wody pitnej i często stanowią podstawę dla tworzenia krajowych przepisów ustawowych i wykonawczych. Nowe wytyczne obejmują zalecenia dotyczące:

• wody pitnej, bezpieczeństwa, w tym minimalnych procedur specyficznych wartości orientacyjnych i jak powinny być stosowane;

• mikrobiologicznych zagrożeń, które nadal są głównym problemem w krajach zarówno rozwijających się i rozwiniętych;

Autorzy: Maria Bakalarczyk, Wanda Gorzelany

Podręcznik jest najnowszą publikacją IGWP i stanowi kontynuację wcześniej wydanego Podręcznika ustalania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Suplement  powstał  z uwagi na zmiany przepisów prawnych, takich jak ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przepisy podatkowe, akty prawa w zakresie rachunkowości, klasyfikacji działalności i planowania. Akty te mają wpływ na kształtowanie taryf za wodę i ścieki.

Pojawiły się również liczne interpretacje i decyzje organów kontrolnych, które spowodowały konieczność aktualizacji i rozszerzenia wyjaśnień zamieszczonych w I wydaniu Podręcznika.

Publikacja „Modelowe rozwiązania w gospodarce osadowej” jest opracowaniem stworzonym pod auspicjami IGWP. Książka powstała w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez branżę wodociągowo-kanalizacyjną w związku z koniecznością radzenia sobie z jednym z najbardziej trudnych problemów, jakim była i jest gospodarka osadowa. Opracowanie przedstawia, z punktu widzenia praktyków, możliwości gospodarowania osadami w Polsce oraz oczekiwane przez branżę kierunki zmian. Standard pokazuje, że osady ściekowe traktowane są w Polsce jako odpad, a nie produkt. Autorzy pragną ten stereotyp zmienić.

Szanowni Państwo,
Serdecznie zachęcamy do zakupu opracowanego specjalnie dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych „Podręcznika ustalania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Teoria i praktyka”. Uwzględnia on zasady kalkulacji cen i stawek opłat za wodę i ścieki, metodologię opracowywania wniosku o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków wraz z przykładami kalkulacji taryf, wyliczania cen za usługi przedsiębiorstwa oraz kluczy podziału kosztów ułatwiające dostosowanie ewidencji księgowej do wymogów kalkulacyjnych. Przy opracowywaniu podręcznika wykorzystano rzeczywiste rozwiązania stosowane przez przedsiębiorstwa wod-kan.Opracowanie zawiera również tabele i wyliczenia pomocnicze ułatwiające ustalanie taryf i opracowanie wniosku oraz powiązane tematycznie informacje o obowiązujących regulacjach prawnych, problemach związanych z ich stosowaniem i projektowanych zmianach. Znajduje się tutaj wiele praktycznych porad, które, jak mamy nadzieję, ograniczą przynajmniej niektóre z dotychczasowych problemów związanych z wdrażaniem taryf.

Trudno sobie to dzisiaj wyobrazić, ale jeszcze nie tak dawno działalność wodociągowo-kanalizacyjna nie była przedmiotem regulacji ustawowej. Ustawa z 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków była pierwszym regulatorem tych zagadnień w Polsce i powstała przy współudziale Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

Ustawa rozwiązała wiele problemów dotyczących dostaw wody i odbioru ścieków, ujednoliciła niektóre zasady postępowania. Jednak ta pierwsza, kompleksowa regulacja prawna dotycząca branży wodociągowo-kanalizacyjnej, nie uchroniła się przed błędami, nieścisłościami, brakiem wielu potrzebnych definicji. Budziła też, od początku swojego funkcjonowania, zastrzeżenia użytkowników i problemy interpretacyjne związane z jej praktycznym stosowaniem.

Opracowany Standard Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie" w sposób usystematyzowany przybliża możliwości korzystania z technologii bezwykopowej rehabilitacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenach zurbanizowanych.

Opracowanie zawiera wszystkie etapy inwestycji od planowania poprzez projektowanie i realizację inwestycji kończąc na odbiorach technicznych. W załączniku zostały omówione szerzej wybrane metody rehabilitacji wraz z obrazującymi je rysunkami i zdjęciami.

 Praca zbiorowa pod redakcją: Mariana Kwietniewskiego, Magdaleny Tłoczek, Leszka Wysockiego.

Autorzy: Wojciech Dąbrowski, Marian Kwietniewski, Rafał Miłaszewski, Barbara Morga, Andrzej Roszkowski, Jerzy Starzyński, Klara Szatkiewicz, Magdalena Tłoczek, Bogna Wichrowska i Leszek Wysocki.

Podstawą wyboru najlepszego w danych warunkach rozwiązania materiałowo-konstrukcyjnego jest wiedza o dostępnych na rynku produktach połączona z doświadczeniami eksploatatorów sieci wodociągowych. Kładąc główny nacisk na potrzebę uzyskania takiej wiedzy, w niniejszym opracowaniu przedstawiono zakres niezbędnych informacji, przywołując jednocześnie materiały źródłowe, które zawierają szczegółowe normy, instrukcje czy też wytyczne budowy sieci wodociągowych. Istotnym elementem procesu doboru są także kryteria, które pozwalają na względne porównanie poszczególnych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych na podstawie posiadanej wiedzy. Opracowanie zawiera podstawy doboru rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych, obejmuje więc, poza charakterystyką wyrobów i kryteriami, również procedurę postępowania zmierzającą do wyboru najlepszego w danych warunkach rozwiązania.

Opracowanie stanowi usystematyzowany wykaz nazw i symboli numerycznych kont służących w każdej jednostce gospodarczej do ewidencji ogółu posiadanych zasobów gospodarczych i źródeł ich finansowania, wszelkich następujących w nich zmian oraz wyników prowadzonej działalności.

Jest to pierwszy w Polsce plan uwzględniający specyfikę działalności branżowej, a w szczególności rozwiązania ułatwiające ustalanie taryf za wodę i ścieki i rozliczanie inwestycji.

Publikacja odpowiada na zapotrzebowanie zgłaszane przez członków Izby i została zrealizowana w ramach Programu Budowy Standardów dla sektora jako standard dotyczący rozwiązań systemu finansowo-księgowego dla branży wod-kan i ma sprzyjać udoskonaleniu i ujednoliceniu stosowanych rozwiązań w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych.

Szanowni Państwo

Oddajemy w Państwa ręce Komentarz do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - stan prawny na 31 grudnia 2005 r. pod redakcją prof. Błażeja Wierzbowskiego.

Książka powstała w odpowiedzi na zgłaszane przez członków Izby zapotrzebowanie.
Ufamy, iż znajdą w niej Państwo odpowiedzi umożliwiające podejmowanie decyzji w zgodzie z obowiązującym prawem. Polecając Państwu nabywanie Komentarza do ustawy o zbiorowym zaoopatrzeniu w wodę i zbiorowycm odprowadzaniu ścieków, chciałabym podkreślić, że jest to starannie przemyślane, wnikliwie analizujące założenia ustawy i profesjonalne opracowanie. 

Cieszyć się możemy, iż pozyskaliśmy autorów, którzy gwarantują wysoki poziom i obiektywną wykładnię ustawy. Są to bowiem osoby o znakomitym przygotowaniu naukowym, które poparte jest rzetelną praktyką w branży, bogatym dorobkiem wydawniczym, udziałem w pracach nad ustawą i praktyką sądową.

Wyszukiwanie

Pobierz zamówienie na publikacje

Pobierz zamówienie na publikacje
Pobierz druk w formacie PDF