Istotnym aspektem badanym przez GUS jest liczba ludności korzystająca z sieci wodociągowej na dzień 31.12.2014r. Poniższa tabela prezentuję sytuację w całej Polsce oraz w każdym z województw całościowo oraz w podziale na tereny miejskie oraz wiejskie.

Tabela 1 Ludność korzystająca z sieci wodociągowej w tys. w Polsce w 2014 roku.

Wyszczególnienie

Ogółem

Miasto

Wieś

Ludność korzystająca z sieci wodociągowej w tys.

ogółem

w % do ludności  ogółem

ogółem

w % do ludności  ogółem

ogółem

w % do ludności  ogółem

POLSKA 35257,1 91,6 22387,2 96,4 12869,9 84,3
Łódzkie 2 355,9 94,1 1 505,0 95,1 850,8 92,4
Mazowieckie 4 763,6 89,3 3 192,1 93,1 1 571,5 82,4
Małopolskie 2 711,9 80,5 1 557,3 95,1 1 154,6 66,7
Śląskie 4 385,2 95,6 3 473,8 98,1 911,4 87,4
Lubelskie 1 862,0 86,7 940,0 94,7 922,1 79,8
Podkarpackie 1 708,3 80,2 828,1 94,1 880,2 70,5
Podlaskie 1 075,8 90,3 696,4 96,6 379,4 80,5
Świętokrzyskie 1 150,5 91,1 542,3 96,2 608,2 87,0
Lubuskie 961,9 94,3 627,9 97,5 333,9 88,7
Wielkopolskie 3 339,9 96,2 1 866,8 97,6 1 473,1 94,4
Zachodniopomorskie 1 651,0 96,2 1 150,8 97,7 500,2 93,0
Dolnośląskie 2 756,0 94,8 1 965,4 97,5 790,6 88,5
Opolskie 966,5 96,6 510,8 98,1 455,7 94,9
Kujawsko-Pomorskie 1 990,5 95,2 1 210,3 96,8 780,2 92,9
Pomorskie 2 211,8 96,1 1 474,7 98,8 737,1 91,1
Warmińsko-Mazurskie 1 366,2 94,6 845,2 98,9 521,0 88,3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu GUS „Infrastruktura komunalna w 2014r.”

Według danych GUS na terenie całego kraju na dzień 31.12.2014 do sieci wodociągowej podłączonych było 91,6% społeczeństwa, przy czym należy zauważyć, iż stopień zwodociągowania jest znacznie wyższy na terenach miejskich, gdzie wynosi 96,4% niż na terenach wiejskich, na których to 84,3% ludności ma dostęp do wody z sieci wodociągowej. Wiąże się to z dużym rozproszeniem zabudowy, z którego wynika braku ekonomicznego sensu podłączania niektórych gospodarstw domowych. Wiele terenów zostało uzbrojonych w sieci wodociągowe dzięki inwestycjom dofinansowanym z EFRR oraz FS w okresie programowania 2007-2013. Zdecydowana większość, choć nie wszystkie inwestycje na dzień 31.12.2014r. zostały oddane do użytku, ale mamy prawo sądzić, iż odsetek mieszkańców podłączonych do sieci wodociągowej na terenach wiejskich będzie wzrastał w perspektywie najbliższych lat. W kolejnym okresie programowania funduszy UE 2014-2020 też przewidziane są projekty uwzgledniające budowę sieci wodociągowej, dlatego też spodziewany jest dalszy wzrost wartości tego wskaźnika. Do województw, na terenie których występuje najwyższy odsetek osób podłączonych do sieci wodociągowej zaliczamy: opolskie (96,6%), zachodniopomorskie (96,2%), wielkopolskie (96,2%), pomorskie (96,1%). Najniższy stopień zwodociągowania charakteryzuje województwa: podkarpackie (80,2%) oraz małopolskie (80,5%). Zauważyć należy, że w podziale terytorialnym zachodzą duże, ponieważ ponad 16%-owe dysproporcje w tej materii. Różnice te są mniejsze niż w latach ubiegłych, ale nadal są zauważalne. Poziom zwodociągowania został również przedstawiony w podziale na tereny miejskie i wiejskie. Na terenach miejskich, co oczywiste, dostęp do wody z sieci wodociągowych ma większy odsetek mieszkańców niż na terenach wiejskich. Województwami, które charakteryzują się najwyższym stopniem zwodociągowania na terenach miejskich są: pomorskie (98,8%), warmińsko-mazurskie (98,9%), opolskie (98,1%) oraz śląskie (98,1%). Najniższy poziom wskaźnika obrazującego dostępność ludności do wody z sieci wodociągowej zauważalny był w województwach: mazowieckim (93,1%) i podkarpackim (94,1%). Należy zauważyć, iż ogólnie poziom zwodociągowania na terenach miejskich jest zadowalający, a jego zróżnicowanie jest niewielkie i wynosi 5,8 pkt. %. Poziom zwodociągowania terenów wiejskich jest najniższy w województwach: małopolskim (66,7%) i podkarpackim (70,5%). Tereny wiejskie charakteryzują się znacznym zróżnicowaniem pod względem wielkości wskaźnika stopnia zwodociągowania, ponieważ najwyższy wskaźnik występujący w województwie opolskim wynosi aż 94,9%, co oznacza, że jest o 28,2 punktu procentowego wyższy w porównaniu z województwem małopolskim (66,7%). Na uwagę zasługuje również fakt, iż województwo opolskie charakteryzuje się najbardziej zrównoważonym rozwojem sieci, ponieważ zachodzą tu najmniejsze dysproporcje w wartościach wskaźnika badanego na obszarach wiejskich i miejskich.

Mateusz Bogdanowicz
Główny Specjalista ds. analiz ekonomicznych

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

 • Zarządzanie z wykorzystaniem technologii cyfrowych – nowoczesne przedsiębiorstwo wod-kan (Akademia Zarządzania) Warszawa, 20 marca 2018 r. +

  Zarządzanie z wykorzystaniem technologii cyfrowych – nowoczesne przedsiębiorstwo wod-kan (Akademia Zarządzania) Warszawa, 20 marca 2018 r. Tematyka szkolenia:  Transformacja cyfrowa pociąga za sobą radykalną zmianę filozofii Czytaj więcej
 • RODO: rozporządzenie o ochronie danych osobowych - rewolucja czy ewolucja? Szczecin, 1 marca 2018 r. +

  RODO: rozporządzenie o ochronie danych osobowych - rewolucja czy ewolucja? Szczecin, 1 marca 2018 r. Program szkolenia (godz. 10.00 - 15.00):  Geneza i zakres stosowania nowych Czytaj więcej
 • UWAGA! SZKOLENIE ODWOŁANE - Gospodarka wodno-ściekowa w obliczu Prawa wodnego oraz nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Kraków, 2 marca 2018 r. +

  UWAGA! SZKOLENIE ODWOŁANE - Gospodarka wodno-ściekowa w obliczu Prawa wodnego oraz nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Kraków, 2 marca 2018 r. Tematyka szkolenia:  Organ regulacyjny w świetle nowego Prawa wodnego i Czytaj więcej
 • Instalator sieci wod-kan: Łódź, 6-8 marca 2018 r. SZKOLENIE POTWIERDZONE - ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW +

  Instalator sieci wod-kan: Łódź, 6-8 marca 2018 r. SZKOLENIE POTWIERDZONE - ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW Tematyka szkolenia:  1. Czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie Czytaj więcej
 • Ustalanie taryf w świetle nowych przepisów: Bydgoszcz (12.02), Warszawa (13.02), Kraków (22.02) - BRAK MIEJSC, Wrocław (23.02), Poznań (26.02), Kraków (7.03) +

  Ustalanie taryf w świetle nowych przepisów: Bydgoszcz (12.02), Warszawa (13.02), Kraków (22.02) - BRAK MIEJSC, Wrocław (23.02), Poznań (26.02), Kraków (7.03) SZANOWNI PAŃSTWO Z uwagi na ogromne zainteresowanie tematyką Izba wychodzi Czytaj więcej
 • Kierownik/mistrz oczyszczalni ścieków: Toruń, 13-15 marca 2018 r. SZKOLENIE POTWIERDZONE-ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW +

  Kierownik/mistrz oczyszczalni ścieków: Toruń, 13-15 marca 2018 r. SZKOLENIE POTWIERDZONE-ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW Tematyka szkolenia:  Podstawy prawa pracy BHP w eksploatacji oczyszczalni ścieków Czytaj więcej
 • System zarządzania bezpieczeństwem przedsiębiorstw wod-kan w świetle obowiązujących przepisów prawnych oraz warsztaty praktyczne z symulacją zagrożeń. SZKOLENIE POTWIERDZONE - ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW. +

  System zarządzania bezpieczeństwem przedsiębiorstw wod-kan w świetle obowiązujących przepisów prawnych oraz warsztaty praktyczne z symulacją zagrożeń.  SZKOLENIE POTWIERDZONE  -  ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW. Tematyka szkolenia:  Wychodząc naprzeciw przedstawicielom przedsiębiorstw wod-kan, IGWP organizuje szkolenie, Czytaj więcej
 • Znaczenie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2017 roku w praktyce przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych: Kraków-16 lutego 2018 r.; Warszawa-23 marca 2018 r. +

  Znaczenie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2017 roku w praktyce przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych: Kraków-16 lutego 2018 r.; Warszawa-23 marca 2018 r. Tematyka szkolenia:  Pojęcie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w świetle uchwały. Czytaj więcej
 • Eksploatacja pomp i pompowni w praktyce - od zestawu hydroforowego po tłocznię ścieków: Grudziądz, 13-15 lutego 2018 r. +

  Eksploatacja pomp i pompowni w praktyce - od zestawu hydroforowego po tłocznię ścieków: Grudziądz, 13-15 lutego 2018 r. Tematyka szkolenia:  Podstawy teoretycznej techniki pompowej Pompownie i tłocznie kanalizacyjne Czytaj więcej
 • Operator obsługi i eksploatacji samochodów specjalistycznych do czyszczenia sieci kanalizacyjnej: Poznań, 27.02-01.03.2018 r. +

  Operator obsługi i eksploatacji samochodów specjalistycznych do czyszczenia sieci kanalizacyjnej: Poznań, 27.02-01.03.2018 r. Tematyka szkolenia:  budowa i eksploatacja sieci kanalizacyjnej, budowa nadwozia samochodów Czytaj więcej
 • RODO: rozporządzenie o ochronie danych osobowych - rewolucja czy ewolucja? Wrocław, 7 lutego 2018 r. +

  RODO: rozporządzenie o ochronie danych osobowych - rewolucja czy ewolucja? Wrocław, 7 lutego 2018 r. Program szkolenia (godz. 10.00 - 16.00):  Geneza i zakres stosowania nowych Czytaj więcej
 • Niezawodność dostaw wody w świetle nowelizacji Prawa Wodnego i Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, czyli krok po kroku w przygotowywaniu Planów Bezpieczeństwa Wody: Wrocław, 5-6 lutego 2018 r. +

  Niezawodność dostaw wody w świetle nowelizacji Prawa Wodnego i Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, czyli krok po kroku w przygotowywaniu Planów Bezpieczeństwa Wody: Wrocław, 5-6 lutego 2018 r. Tematyka szkolenia:  Podczas szkolenia będzie można zapoznać się z uwarunkowaniami Czytaj więcej
 • Gospodarka wodno-ściekowa w obliczu Prawa wodnego oraz nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków: Bydgoszcz, 31 stycznia 2018 r. +

  Gospodarka wodno-ściekowa w obliczu Prawa wodnego oraz nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków: Bydgoszcz, 31 stycznia 2018 r. Tematyka szkolenia:  Organ regulacyjny w świetle nowego Prawa wodnego i Czytaj więcej
 • Promieniotwórczość wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi – wymogi prawne, jakościowe, metodyki poboru i badań: przełożone na termin późniejszy +

  Promieniotwórczość wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi – wymogi prawne, jakościowe, metodyki poboru i badań: przełożone na termin późniejszy Tematyka szkolenia:  Dyrektywa Rady 2013/51/EURATOM określiła wymogi dotyczące ochrony zdrowia Czytaj więcej
 • Znaczenie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2017 roku w praktyce przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych Bydgoszcz, 19 stycznia 2018 r. +

  Znaczenie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2017 roku w praktyce przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych Bydgoszcz, 19 stycznia 2018 r. Tematyka szkolenia:  Pojęcie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w świetle uchwały. Czytaj więcej
 • RODO: rozporządzenie o ochronie danych osobowych - rewolucja czy ewolucja? Warszawa, 7 grudnia 2017 r. +

  RODO: rozporządzenie o ochronie danych osobowych - rewolucja czy ewolucja? Warszawa, 7 grudnia 2017 r. Tematyka szkolenia: Geneza i zakres stosowania nowych przepisów o ochronie Czytaj więcej
 • Eksploatacja pomp i pompowni w praktyce - ścieki, Grudziądz, 5-7 grudnia 2017 r. +

  Eksploatacja pomp i pompowni w praktyce - ścieki, Grudziądz, 5-7 grudnia 2017 r. Tematyka szkolenia: Podstawy teoretycznej techniki pompowej Pompownie technologiczne i sieciowe Czytaj więcej
 • Operator stacji uzdatniania wody: Bydgoszcz, 28-30 listopada 2017 r. +

  Operator stacji uzdatniania wody: Bydgoszcz, 28-30 listopada 2017 r. Tematyka szkolenia: Zasady posługiwania się dokumentacją techniczną Występowanie wody w Czytaj więcej
 • Rozwiązywanie problemów związanych ze stratami wody Katowice, 25 października 2017 r. +

  Rozwiązywanie problemów związanych ze stratami wody Katowice, 25 października 2017 r. Tematyka szkolenia: straty wody: rzeczywiste straty wody metody określenia ich Czytaj więcej
 • Niezawodność dostaw wody w świetle nowelizacji Prawa Wodnego i Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, czyli krok po kroku w przygotowywaniu Planów Bezpieczeństwa Wody: Warszawa, 30 listopada-1 grudnia +

  Niezawodność dostaw wody w świetle nowelizacji Prawa Wodnego i Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, czyli krok po kroku w przygotowywaniu Planów Bezpieczeństwa Wody: Warszawa, 30 listopada-1 grudnia Tematyka szkolenia: Podczas szkolenia będzie można zapoznać się z uwarunkowaniami Czytaj więcej
 • 1

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.