Istotnym aspektem badanym przez GUS jest liczba ludności korzystająca z sieci wodociągowej na dzień 31.12.2014r. Poniższa tabela prezentuję sytuację w całej Polsce oraz w każdym z województw całościowo oraz w podziale na tereny miejskie oraz wiejskie.

Tabela 1 Ludność korzystająca z sieci wodociągowej w tys. w Polsce w 2014 roku.

Wyszczególnienie

Ogółem

Miasto

Wieś

Ludność korzystająca z sieci wodociągowej w tys.

ogółem

w % do ludności  ogółem

ogółem

w % do ludności  ogółem

ogółem

w % do ludności  ogółem

POLSKA 35257,1 91,6 22387,2 96,4 12869,9 84,3
Łódzkie 2 355,9 94,1 1 505,0 95,1 850,8 92,4
Mazowieckie 4 763,6 89,3 3 192,1 93,1 1 571,5 82,4
Małopolskie 2 711,9 80,5 1 557,3 95,1 1 154,6 66,7
Śląskie 4 385,2 95,6 3 473,8 98,1 911,4 87,4
Lubelskie 1 862,0 86,7 940,0 94,7 922,1 79,8
Podkarpackie 1 708,3 80,2 828,1 94,1 880,2 70,5
Podlaskie 1 075,8 90,3 696,4 96,6 379,4 80,5
Świętokrzyskie 1 150,5 91,1 542,3 96,2 608,2 87,0
Lubuskie 961,9 94,3 627,9 97,5 333,9 88,7
Wielkopolskie 3 339,9 96,2 1 866,8 97,6 1 473,1 94,4
Zachodniopomorskie 1 651,0 96,2 1 150,8 97,7 500,2 93,0
Dolnośląskie 2 756,0 94,8 1 965,4 97,5 790,6 88,5
Opolskie 966,5 96,6 510,8 98,1 455,7 94,9
Kujawsko-Pomorskie 1 990,5 95,2 1 210,3 96,8 780,2 92,9
Pomorskie 2 211,8 96,1 1 474,7 98,8 737,1 91,1
Warmińsko-Mazurskie 1 366,2 94,6 845,2 98,9 521,0 88,3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu GUS „Infrastruktura komunalna w 2014r.”

Według danych GUS na terenie całego kraju na dzień 31.12.2014 do sieci wodociągowej podłączonych było 91,6% społeczeństwa, przy czym należy zauważyć, iż stopień zwodociągowania jest znacznie wyższy na terenach miejskich, gdzie wynosi 96,4% niż na terenach wiejskich, na których to 84,3% ludności ma dostęp do wody z sieci wodociągowej. Wiąże się to z dużym rozproszeniem zabudowy, z którego wynika braku ekonomicznego sensu podłączania niektórych gospodarstw domowych. Wiele terenów zostało uzbrojonych w sieci wodociągowe dzięki inwestycjom dofinansowanym z EFRR oraz FS w okresie programowania 2007-2013. Zdecydowana większość, choć nie wszystkie inwestycje na dzień 31.12.2014r. zostały oddane do użytku, ale mamy prawo sądzić, iż odsetek mieszkańców podłączonych do sieci wodociągowej na terenach wiejskich będzie wzrastał w perspektywie najbliższych lat. W kolejnym okresie programowania funduszy UE 2014-2020 też przewidziane są projekty uwzgledniające budowę sieci wodociągowej, dlatego też spodziewany jest dalszy wzrost wartości tego wskaźnika. Do województw, na terenie których występuje najwyższy odsetek osób podłączonych do sieci wodociągowej zaliczamy: opolskie (96,6%), zachodniopomorskie (96,2%), wielkopolskie (96,2%), pomorskie (96,1%). Najniższy stopień zwodociągowania charakteryzuje województwa: podkarpackie (80,2%) oraz małopolskie (80,5%). Zauważyć należy, że w podziale terytorialnym zachodzą duże, ponieważ ponad 16%-owe dysproporcje w tej materii. Różnice te są mniejsze niż w latach ubiegłych, ale nadal są zauważalne. Poziom zwodociągowania został również przedstawiony w podziale na tereny miejskie i wiejskie. Na terenach miejskich, co oczywiste, dostęp do wody z sieci wodociągowych ma większy odsetek mieszkańców niż na terenach wiejskich. Województwami, które charakteryzują się najwyższym stopniem zwodociągowania na terenach miejskich są: pomorskie (98,8%), warmińsko-mazurskie (98,9%), opolskie (98,1%) oraz śląskie (98,1%). Najniższy poziom wskaźnika obrazującego dostępność ludności do wody z sieci wodociągowej zauważalny był w województwach: mazowieckim (93,1%) i podkarpackim (94,1%). Należy zauważyć, iż ogólnie poziom zwodociągowania na terenach miejskich jest zadowalający, a jego zróżnicowanie jest niewielkie i wynosi 5,8 pkt. %. Poziom zwodociągowania terenów wiejskich jest najniższy w województwach: małopolskim (66,7%) i podkarpackim (70,5%). Tereny wiejskie charakteryzują się znacznym zróżnicowaniem pod względem wielkości wskaźnika stopnia zwodociągowania, ponieważ najwyższy wskaźnik występujący w województwie opolskim wynosi aż 94,9%, co oznacza, że jest o 28,2 punktu procentowego wyższy w porównaniu z województwem małopolskim (66,7%). Na uwagę zasługuje również fakt, iż województwo opolskie charakteryzuje się najbardziej zrównoważonym rozwojem sieci, ponieważ zachodzą tu najmniejsze dysproporcje w wartościach wskaźnika badanego na obszarach wiejskich i miejskich.

Mateusz Bogdanowicz
Główny Specjalista ds. analiz ekonomicznych

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

 • RODO: rozporządzenie o ochronie danych osobowych - rewolucja czy ewolucja? Warszawa, 7 grudnia 2017 r. +

  RODO: rozporządzenie o ochronie danych osobowych - rewolucja czy ewolucja? Warszawa, 7 grudnia 2017 r. Tematyka szkolenia: Geneza i zakres stosowania nowych przepisów o ochronie Czytaj więcej
 • Eksploatacja pomp i pompowni w praktyce - ścieki, Grudziądz, 5-7 grudnia 2017 r. +

  Eksploatacja pomp i pompowni w praktyce - ścieki, Grudziądz, 5-7 grudnia 2017 r. Tematyka szkolenia: Podstawy teoretycznej techniki pompowej Pompownie technologiczne i sieciowe Czytaj więcej
 • Operator stacji uzdatniania wody: Bydgoszcz, 28-30 listopada 2017 r. +

  Operator stacji uzdatniania wody: Bydgoszcz, 28-30 listopada 2017 r. Tematyka szkolenia: Zasady posługiwania się dokumentacją techniczną Występowanie wody w Czytaj więcej
 • Rozwiązywanie problemów związanych ze stratami wody Katowice, 25 października 2017 r. +

  Rozwiązywanie problemów związanych ze stratami wody Katowice, 25 października 2017 r. Tematyka szkolenia: straty wody: rzeczywiste straty wody metody określenia ich Czytaj więcej
 • Niezawodność dostaw wody w świetle nowelizacji Prawa Wodnego i Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, czyli krok po kroku w przygotowywaniu Planów Bezpieczeństwa Wody: Warszawa, 30 listopada-1 grudnia +

  Niezawodność dostaw wody w świetle nowelizacji Prawa Wodnego i Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, czyli krok po kroku w przygotowywaniu Planów Bezpieczeństwa Wody: Warszawa, 30 listopada-1 grudnia Tematyka szkolenia: Podczas szkolenia będzie można zapoznać się z uwarunkowaniami Czytaj więcej
 • Instalator sieci wod-kan: Wrocław, 17-19 października 2017 r. +

  Instalator sieci wod-kan: Wrocław, 17-19 października 2017 r. Tematyka szkolenia: 1.  Czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie Czytaj więcej
 • Operator oczyszczalni ścieków: Bydgoszcz, 10-12 października 2017 r. +

  Operator oczyszczalni ścieków: Bydgoszcz, 10-12 października 2017 r. Tematyka szkolenia: Zajęcia teoretyczne (w sali wykładowej hotelu): podstawy dokumentacji Czytaj więcej
 • Akademia Zarządzania +

  Akademia Zarządzania Akademia Zarządzania WOD-KAN to nowa inicjatywa Izby dedykowana menedżerom i Czytaj więcej
 • Modelowanie hydrauliczne sieci wodociągowej dla początkujących: Warszawa, 7-8 listopada 2017 r. +

  Modelowanie hydrauliczne sieci wodociągowej dla początkujących: Warszawa, 7-8 listopada 2017 r. Tematyka szkolenia: Szkolenie ma na celu przedstawienie możliwości, jakie daje Czytaj więcej
 • Uwaga! Nowy termin szkolenia: Eksploatacja pomp i pompowni w praktyce - od zestawu hydroforowego po tłocznię ścieków: Grudziądz, 3-5 października 2017 r. +

  Uwaga! Nowy termin szkolenia: Eksploatacja pomp i pompowni w praktyce - od zestawu hydroforowego po tłocznię ścieków: Grudziądz, 3-5 października 2017 r. Tematyka kursu: Podstawy teoretycznej techniki pompowej Pompownie technologiczne i sieciowe Czytaj więcej
 • Problematyka ustalania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków: Wrocław (21.09), Poznań (6.10) +

  Problematyka ustalania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków: Wrocław (21.09), Poznań (6.10) Tematyka szkolenia: dokumentacja tworząca wniosek taryfowy, podstawa i terminy ich Czytaj więcej
 • Prawo wodne w praktyce przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych: Wrocław (20.10), Warszawa (17.11), Poznań (8.12) +

  Prawo wodne w praktyce przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych: Wrocław (20.10), Warszawa (17.11), Poznań (8.12) Tematyka szkolenia: zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy Prawo wodne pojęcie Czytaj więcej
 • Wykorzystanie komunalnych osadów ściekowych w procesach odzysku R 10 – wymagania, procedury: Bydgoszcz, 5-6 września 2017r. +

  Wykorzystanie komunalnych osadów ściekowych w procesach odzysku R 10 – wymagania, procedury: Bydgoszcz, 5-6 września 2017r. Tematyka szkolenia: Finalne zagospodarowanie osadów ściekowych, powstających w komunalnych oczyszczalniach Czytaj więcej
 • System zarządzania bezpieczeństwem przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w świetle obowiązujących przepisów prawnych oraz warsztaty praktyczne z symulacją zagrożeń: Kraków 22-23 listopada 2017 r. +

  System zarządzania bezpieczeństwem przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w świetle obowiązujących przepisów prawnych oraz warsztaty praktyczne z symulacją zagrożeń: Kraków 22-23 listopada 2017 r.   Tematyka szkolenia: Szkolenie wraz grą symulacyjną ma na celu Czytaj więcej
 • Operator obsługi i eksploatacji samochodów specjalistycznych do czyszczenia sieci kanalizacyjnej: Łódź, 14-16 listopada 2017 r. +

  Operator obsługi i eksploatacji samochodów specjalistycznych do czyszczenia sieci kanalizacyjnej: Łódź, 14-16 listopada 2017 r. Tematyka szkolenia: budowa i eksploatacja sieci kanalizacyjnej, budowa nadwozia samochodów Czytaj więcej
 • 1

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.