BDO

 • BDO: forma papierowa ważna jeszcze przez pół roku

  Szanowni Państwo,

  Izba Gospodarcza „ Wodociągi Polskie” informuje, iż dnia 30 stycznia 2020 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 150 została opublikowana ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła możliwość korzystania z papierowej ewidencji odpadów.

  Nowelizacja ustawy dopuszcza  równolegle prowadzenie ewidencji w BDO oraz w formie papierowej w okresie do 30 czerwca 2020 r., o ile przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów (KPO) lub kartę przekazania odpadów komunalnych (KPOK) w tej formie. W takim przypadku kierujący środkiem transportu, którym są transportowane odpady lub odpady komunalne, jest obowiązany posiadać w trakcie transportu sporządzoną w formie papierowej  odpowiednio KPO lub KPOK, albo ich kopie. Tak prowadzona ewidencja będzie jednak wymagać wprowadzenia  dokumentów wystawionych w formie papierowej do 30 czerwca2020 r. do systemu BDO najpóźniej do 31 lipca 2020 r.

  Rozwiązanie zawarte w ustawie nie ogranicza możliwości działania przedsiębiorcom, którzy dostosowali już swoje działania do prowadzenia ewidencji w sposób elektroniczny, za pośrednictwem BDO.

  Nowelizacja ustawy stanowi również, iż w sytuacji, w której następuje awaria systemu BDO w sposób uniemożliwiający sporządzanie dokumentów w formie elektronicznej, dopuszczalne jest wystawianie dokumentów ewidencji w formie papierowej lub elektronicznej poza systemem BDO, przez czas trwania awarii. W przypadku zastosowania formy papierowej przekazujący odpady jest zobowiązany  sporządzić KPO lub KPOK w odpowiedniej liczbie egzemplarzy dla każdego z posiadaczy odpadów - przekazującego odpady, każdego transportującego odpady oraz przejmującego odpady. W przypadku awarii kierujący środkiem transportu, którym są transportowane odpady lub odpady komunalne, jest obowiązany posiadać w trakcie transportu odpowiednio KPO lub jej kopię, lub KPOK  lub jej kopię, sporządzoną w formie papierowej.  O czasie trwania awarii systemu BDO administrator tego systemu jest zobowiązany poinformować poprzez zamieszczenie komunikatu w tym przedmiocie na swojej stronie BIP oraz na stronie internetowej rejestru  BDO umożliwiającej dostęp do indywidualnego konta BDO, o ile jest to technicznie możliwe.

  Po usunięciu awarii i przywróceniu funkcjonalności bazy należy  uzupełnić dokumentację w BDO nie później niż w terminie 30 dni od dnia ustania awarii.

  Nowelizacja ustawy wprowadziła przesunięcie terminów w zakresie sprawozdawczości z zakresu gospodarowania odpadami.

  I tak, określony przepisem art. 76 ust. 1 ustawy o odpadach termin na złożenie sprawozdań odpadowych, o których mowa w przepisach art. 73, art. 74a i art. 75 do dnia 15 marca każdego roku za rok poprzedni został przesunięty w odniesieniu do sprawozdań za 2019 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.

  W przypadku awarii systemu BDO uniemożliwiającej złożenie sprawozdań odpadowych, o których mowa w przepisach art. 73, art. 74a i art. 75 w wyznaczonym ustawowo terminie, sprawozdania te składa się niezwłocznie po ustaniu awarii.  W takiej sytuacji administrator systemu BDO jest zobowiązany poinformować  o czasie trwania awarii poprzez zamieszczenie komunikatu w tym przedmiocie na swojej stronie BIP oraz na stronie internetowej rejestru  BDO umożliwiającej dostęp do indywidualnego konta BDO, o ile jest to technicznie możliwe.

  Analogiczne regulacje wprowadzono do sprawozdań składanych na podstawie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

  Gdy chodzi o terminy na złożenie sprawozdań, o których mowa w przepisach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wskazać należy, iż sprawozdania za 2019 r., o których mowa w art. 9n ust. 1 (składane przez podmioty odbierające odpady komunalne), art. 9na ust. 1 (składane przez podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych) i art. 9nb ust. 1 ustawy (inne podmioty zbierające odpady komunalne), przekazuje się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. Natomiast sprawozdania za 2019 r., o których mowa w art. 9q ustawy (składane przez wójta dotyczące realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi), przekazuje się w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r., zaś sprawozdania za 2019 r., o których mowa w art. 9s ustawy (sprawozdania marszałka województwa dotyczące realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi), przekazuje się w terminie do dnia 31 października 2020 r.

  W przypadku awarii systemu BDO uniemożliwiającej złożenie sprawozdań, o których mowa w art. 9n ust. 1, art. 9na ust. 1, art. 9nb ust. 1, art. 9q ust. 1 i art. 9s ust. 1, w wyznaczonym ustawowo terminie, sprawozdania te składa się niezwłocznie po ustaniu awarii. I odnośnie tej sytuacji  administrator systemu BDO  zamieszcza komunikat o czasie trwania awarii na swojej stronie BIP oraz na stronie internetowej rejestru umożliwiającej dostęp do indywidualnego konta BDO, o ile jest to technicznie możliwe.

  Ustawa weszła w życie z dniem 31 stycznia 2020 r., z tym że większość jej przepisów stosuje się od dnia 1 stycznia 2020 r., z wyłączeniem przepisów karnych. W konsekwencji oznacza to, że dodany przywołaną na wstępie nowelizacją ustawy o odpadach przepis art.236a, dotyczący możliwości prowadzenia papierowej ewidencji, stosuje się do prowadzenia ewidencji odpadów z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2020 r.

  Magdalena Borowczyk - Zalewska
  główny specjalista ds. prawnych IGWP 

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.