Szanowni Państwo,

w załączeniu przedstawiamy stanowisko Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zawarte w piśmie z dnia 8 listopada 2018 roku w zakresie zróżnicowania opłat za pobór wód, będące odpowiedzią na pismo IGWP z dnia 22 października 2018 r.

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” w piśmie z dnia 22 października 2018 r. raz jeszcze przedstawiała swoje stanowisko prezentowane już wielokrotnie, iż przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne rozumiane tak jak to wynika z art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, pobiera wodę tylko na jeden cel jakim jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
Przedmiotowe pismo zawierało także propozycje Izby Gospodarczej dokonania stosownych zmian w ustawie Prawo wodne, wychodząc naprzeciw stanowiskom, wyartykułowanym na spotkaniu Zespołu do nowelizacji ustawy o zzwizośw, które odbyło się w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w dniu 17 października 2018 roku. Na tym spotkaniu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wskazywało na konieczność zróżnicowania opłat za pobór wody w zależności od tego, czy woda jest wykorzystywana dla celów bytowych, czy też dla celów gospodarczych. Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” prezentowała szereg okoliczności, które de lege lata występują i które uniemożliwiają przyjęcie takiego podziału.
W związku z tym Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” zaproponowała kierunki zmian legislacyjnych, które musiałyby zostać wypracowane tak, aby osiągnąć cel prezentowany przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z jednoczesną słuszną i wystarczającą ochroną prawną przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Należy podkreślić, iż pismo Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” zawierało jedynie propozycje potencjalnych zmian normatywnych. Natomiast nie jest ono stanowiskiem, które należy odnosić do stanu de lege lata.

Stanowisko Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

adw. Paweł Sikorski
ekspert Izby

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Klasa metrologiczna wodomierza i jej wpływ na pomiary zużycia wody: 20 maja 2021 +

    Klasa metrologiczna wodomierza i jej wpływ na pomiary zużycia wody: 20 maja 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium przysługuje 15% zniżki na zakup monografii "Gospodarka Czytaj więcej
  • Wszystko o legalizacji i ekspertyzie wodomierzy: 10 czerwca 2021 +

    Wszystko o legalizacji i ekspertyzie wodomierzy: 10 czerwca 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium przysługuje 15% zniżki na zakup monografii "Gospodarka Czytaj więcej
  • 1