Stanowisko EurEau z dnia 16 kwietnia 2020 roku. 

Dbamy o bezpieczeństwo konsumentów.

Konsumenci mają wiele pytań i obaw dotyczących bezpieczeństwa wody.
Według najnowszych danych WHO i ONZ woda nie przenosi wirusa SARS-CoV-2.

Woda do picia

Wszystkie obecnie dostępne dane wskazują, że spożywana przez nas woda pitna jest chroniona przed wirusem.

Jeśli woda u Ciebie w kranie pochodzi z zasobów wód podziemnych, jest zabezpieczona przed zanieczyszczeniami dzięki warstwie wodonośnej pokrytej warstwami skały i gleby.

Jeśli Twoja woda z kranu jest pobierana ze źródeł powierzchniowych, wodociągi poddają ją często wieloetapowemu uzdatnianiu, w tym co najmniej koagulacji, filtracji i dezynfekcji. Nasze doświadczenie i wyniki badań wskazują, że wszelkie wirusy są skutecznie i wydajnie eliminowane przez ten system wielu barier.

Dostawcy wody pitnej przeprowadzają regularne testy, aby upewnić się, że woda jest bezpieczna i zdrowa.

Ścieki

Zgodnie z najnowszymi badaniami naukowymi ryzyko bezpośredniego zakażenia Covid-19 poprzez odchody chorych osób jest bardzo niskie. Do chwili obecnej nie jest znany żaden przypadek przeniesienia wirusa drogą fekalno-oralną.

Można zauważyć, że kryzys spowodował uruchomienie wielu badań.

25 marca 2020 r holenderskie instytuty KWR i RIVM ogłosiły, że wykryły ślady RNA wirusa w surowych ściekach. RNA jest materiałem genetycznym wirusa. Analiza wpływu dziewięciu oczyszczalni ścieków w całej Flandrii (Belgia) wykazała, że ścieki są całkowicie wolne od pełnego RNA wirusa. Należy wyraźnie podkreślić, że obecność śladów RNA nie jest związana z żadnym „żywym” lub zakaźnym wirusem.

Wszystkie dostępne informacje potwierdzają, że osoby pracujące przy ściekach są dobrze chronione, gdy w pełni przestrzegają zwykłych środków ostrożności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz używają swoich standardowych środków ochrony indywidualnej.

Obecny kryzys może powodować zakłócenia w dostawach środków ochrony indywidualnej. Władze UE i krajowe powinny dopilnować, aby podmioty zajmujące się oczyszczaniem ścieków, były uważane za szczególnie narażone, przez co powinny uzyskać priorytetowy dostęp do odpowiedniej ilości właściwych środków ochrony indywidualnej.

Bądź odpowiedzialnym konsumentem

Konsumenci indywidualni w swoich domach powinni spłukiwać w toalecie tylko odchody i papier toaletowy oraz stosować standardowe środki ostrożności w zakresie odpowiedzialnego usuwania odpadów biologicznych (ludzkich). Wszelkie inne odpady, takie jak wilgotne chusteczki, papier kuchenny czy lateksowe rękawiczki, należy wyrzucić do kosza razem z innymi domowymi odpadami zmieszanymi.

Operatorzy systemów gospodarki ściekowej w całej Europie znajdują coraz więcej takich odpadów w kanalizacji. Odpady te blokują rury i pompy, powodując zatkanie kanałów i zalania budynków ściekami.

Bądź odpowiedzialny w swoim domu i pomóż nam utrzymać prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury ściekowej.

Nasze przesłanie do wszystkich odbiorców usług wodociągowych w Europie jest jasne:

Branża wod-kan świadczy bezpieczne i niezawodne usługi dostawy wody i odbioru ścieków, pracujemy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, abyś  był obsłużony jak zawsze!

 

Więcej informacji:

 

o EurEau

EurEau jest głosem europejskiego sektora wodnego. Reprezentujemy operatorów wodociągów i kanalizacji z 29 krajów w Europie, zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego.

Naszymi członkami są 32 stowarzyszenia usługodawców wod-kan. W pracę EurEau zaangażowani są krajowi specjaliści, co umożliwia nam prezentowanie stanowisk w zakresie zarządzania jakością wody, efektywnego gospodarowania zasobami, zapewnienia dostępu do usług wod-kan mieszkańcom i przedsiębiorcom.

Sekretariat EurEau ma siedzibę w Brukseli.

Zatrudniając bezpośrednio ponad 476 000 pracowników, sektor wod-kan ma znaczący wkład na europejską gospodarkę.

 

Klara Ramm - Ekspert IGWP 

 

Stanowisko EurEau (plik) do pobrania tutaj

 Covid 19 i usługi wod kan stanowisko EurEau Strona 1

 Covid 19 i usługi wod kan stanowisko EurEau Strona 2

 Covid 19 i usługi wod kan stanowisko EurEau Strona 3

 

 

Wyszukiwanie