Europejski plan naprawczy

Zmieniony wniosek Komisji dotyczący ram finansowych na lata 2021–27 podlega dyskusjom i nadal oczekuje na zatwierdzenie. Nie ma zatem żadnych szczegółów na temat planu naprawy gospodarki. DG ENV próbuje włączyć wodę do zakresu wsparcia, a EurEau przedstawiła szczegółowe propozycje w tym zakresie. Są wśród nich propozycje Izby, które spotkały się z dużym zainteresowaniem. Pierwsza dotyczy budowy biogazowni regionalnych w celu podniesienia efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Ta propozycja wzbudziła duże zainteresowanie ze strony urzędników KE, gdyż została konkretnie i rzetelnie przygotowana. Druga propozycja zakłada finansowanie odnawiania co najmniej 1% sieci wodociągowej w celu ograniczania wycieków, zgodnie z planowaną dyrektywą w sprawie jakości wody do spożycia. Niestety ścieżka zatwierdzania pomysłów jest długa i trudno przewidzieć ostateczny kształt europejskiego planu naprawczego.

Europejska organizacja dostawców usług użyteczności publicznej CEEP przygotowała stanowisko zapraszając inne podmioty do podpisania dokumentu. EurEau obecnie ocenia wniosek. Jego celem jest podkreślenie konieczności finansowania usług użyteczności publicznej ze względu na ich strategiczny charakter warunkujący zdrowie mieszkańców Europy.

Projekt Wspólnego Centrum Badawczego UE

Projekt WCB dotyczący badania koronawirusa w ściekach jest aktualnie negocjowany w zakresie udziału podmiotów i podziału zadań. EurEau została zaproszona do projektu i będzie proponować oczyszczalnie, które są gotowe się zaangażować. Do zespołu dołączy konsorcjum instytutów badawczych Serers4Covid, które wygrało konkurs EUvsVirus Hackaton; [WIĘCEJ]

Platforma EurEau Covid-19

Sytuacja w Europie się stabilizuje. Chociaż Europa doświadcza najgorszej pandemii w najnowszej historii, przedsiębiorstwa wod-kan pozostały odporne i wracają do normalnej pracy. Nie zdarzyło się żadne poważne wyłączenie systemu zaopatrzenia w wodę ani odbioru ścieków.

Niemal wszystkie kraje są w trakcie częściowego powrotu pracowników do pracy w biurach. Działania skierowane do klientów zostają wznowione. Wciąż jednak istnieją pewne ograniczenia i wzmożone środki zabezpieczające. Problemy związane z gospodarką osadami występują coraz rzadziej. Wpływ konsumpcji na przedsiębiorstwa różni się w zależności od regionu (miejskiego, wiejskiego, turystycznego, przemysłowego), wiele krajów sygnalizuje spadek przychodów i problemy z płynnością przedsiębiorstw wod-kan. Wiele prac i działań inwestycyjnych jest opóźnionych, w dodatku kurczą się budżety inwestycyjne, co zmusza przedsiębiorstwa do weryfikacji planów.

Komitet UE3 uruchomił ankietę dotyczącą dodatkowych kosztów kryzysu Covid-19, jego wpływu na zdolność inwestycyjną i wykorzystanie funduszy UE.

W Belgii od 4 maja wszystkie niepilne prace są stopniowo uruchamiane, pełna działalność ma być uruchomiona 1 czerwca. Na Cyprze od 4 maja służby cywilne, place budowy, detaliści zostali ponownie otwarci, ale szkoły, hotele, restauracje, kawiarnie, duże centra handlowe są nadal zamknięte. Złagodzono ograniczenia dotyczące mobilności mieszkańców. W Czechach laboratoria oferują testy RNA w ściekach. Organizacja branżowa SOVAK wybrała 7 oczyszczalni ścieków z najbardziej i najmniej dotkniętych obszarów. Wyniki nie odpowiadają oficjalnym wskaźnikom zakażeń Covid-19.

W Irlandii rząd ogłosił pięciostopniowe wychodzenie z ograniczeń od 18 maja do 10 sierpnia (powrót do pracy we wszystkich sektorach).

Obecnie głównym problemem w połączeniu z suszą, jest rosnące zapotrzebowanie na wodę, ponieważ firmy zaczynają się otwierać, podczas gdy popyt gospodarstw domowych pozostanie wysoki, ponieważ większość pracowników nadal pracuje w domu.

Podsumowując można stwierdzić, że we wszystkich krajach nastąpił spadek konsumpcji w turystyce i dużych obszarach handlowych i przemysłowych. To będzie miało wpływ na skutki gospodarcze w przyszłości.

Klara Ramm
Ekspert Izby

Wyszukiwanie