SPRZEDAJĄCY:
Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. w Kutnie

PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:
Wirówka do odwadniania osadów ściekowych marki HILLER typ DP45-422 VA HY
Rok produkcji 2012

CENA WYWOŁAWCZA:
400 000,00 zł + VAT

OGLĘDZINY
Oględzin można dokonać w siedzibie GOŚ w Kutnie po uprzednim ustaleniu terminu.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Pisemne oferty z ceną wyrażoną cyframi i słownie w zamkniętej kopercie z oznaczonym numerem ogłoszenia oraz podpisem "Oferta zakupu wirówki HILLER" należy złożyć do dnia 30 sierpnia 2019 r. do godz: 14:00 w Sekretariacie Grupowej Oczyszczalni Ścieków Sp z o.o. w Kutnie przy ul Lotniczej 1.
Oferta powinna zawierać:
- nazwę (imię i nazwisko lub firmę), adres oferenta oraz telefon kontaktowy,
- numer NIP lub PESEL
- cenę oferty brutto
- podpis osoby upoważnionej wraz z pieczęcią firmową

OTWARCIE OFERT
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 wsześnia 2019 r. w siedzibie GOŚ w Kutnie. Sprzedający nie przewiduje możliwości otwarcia ofert w obecności oferentów.

WADIUM

W ogłoszeniu nie zostało ustalone wadium.

OSOBA DO KONTAKTU
Kierownik Działu Energetyczo-Technicznego - tel. 512 279 225

Wszelkie koszty powstałe w wyniku wykonanych prac ponosi kupujący. Spólka zastrzega sobie prawo do rezygnacji lub unieważnienia prowadzonego przetargu, swobodę wyboru najkorzystniejszej oferty, przy czym oferentom nie przysługuje żadne odszkodowanie z tego tytułu.

 

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Opłaty za usługi wodne i weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych w świetle znowelizowanego Prawa wodnego: Warszawa, 18 marca 2020r. +

    Opłaty za usługi wodne i weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych w świetle znowelizowanego Prawa wodnego: Warszawa, 18 marca 2020r. Tematyka szkolenia:  Opłaty za usługi wodne: · opłaty stałe i opłaty Czytaj więcej
  • Gospodarka wodomierzowa - zasady prawidłowego opomiarowania dostawy wody i eksploatacji wodomierzy: Wrocław, 1 kwietnia 2020r. +

    Gospodarka wodomierzowa - zasady prawidłowego opomiarowania dostawy wody i eksploatacji wodomierzy: Wrocław, 1 kwietnia 2020r. Tematyka szkolenia: Szkolenie ma na celu przybliżenie problematyki prawidłowego opomiarowania Czytaj więcej
  • 1

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.