SPRZEDAJĄCY:
Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. w Kutnie

PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:
Wirówka do odwadniania osadów ściekowych marki HILLER typ DP45-422 VA HY
Rok produkcji 2012

CENA WYWOŁAWCZA:
400 000,00 zł + VAT

OGLĘDZINY
Oględzin można dokonać w siedzibie GOŚ w Kutnie po uprzednim ustaleniu terminu.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Pisemne oferty z ceną wyrażoną cyframi i słownie w zamkniętej kopercie z oznaczonym numerem ogłoszenia oraz podpisem "Oferta zakupu wirówki HILLER" należy złożyć do dnia 30 sierpnia 2019 r. do godz: 14:00 w Sekretariacie Grupowej Oczyszczalni Ścieków Sp z o.o. w Kutnie przy ul Lotniczej 1.
Oferta powinna zawierać:
- nazwę (imię i nazwisko lub firmę), adres oferenta oraz telefon kontaktowy,
- numer NIP lub PESEL
- cenę oferty brutto
- podpis osoby upoważnionej wraz z pieczęcią firmową

OTWARCIE OFERT
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 wsześnia 2019 r. w siedzibie GOŚ w Kutnie. Sprzedający nie przewiduje możliwości otwarcia ofert w obecności oferentów.

WADIUM

W ogłoszeniu nie zostało ustalone wadium.

OSOBA DO KONTAKTU
Kierownik Działu Energetyczo-Technicznego - tel. 512 279 225

Wszelkie koszty powstałe w wyniku wykonanych prac ponosi kupujący. Spólka zastrzega sobie prawo do rezygnacji lub unieważnienia prowadzonego przetargu, swobodę wyboru najkorzystniejszej oferty, przy czym oferentom nie przysługuje żadne odszkodowanie z tego tytułu.

 

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Ograniczanie strat wody – teoria i praktyka: Warszawa, 23 października 2019 r. +

    Ograniczanie strat wody – teoria i praktyka: Warszawa, 23 października 2019 r. Podczas szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia: 1. Straty wody zagadnienia Czytaj więcej
  • Nowelizacja ustawy Prawo wodne z perspektywy działania przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego Wrocław, 18 października 2019 r. +

    Nowelizacja ustawy Prawo wodne z perspektywy działania  przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego Wrocław, 18 października 2019 r. Tematyka szkolenia:  Pobór opłat stałych i zmiennych według ustawy Prawo Czytaj więcej
  • 1

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.