Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” uprzejmie informuje, że Minister Infrastruktury na mocy Zarządzenia nr 4 z dnia 5 lutego 2021 r., w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury, dokonał podziału pracy, m.in. w zakresie gospodarki wodnej.

Na mocy § 7.ww zarządzania Sekretarz Stanu Marek Gróbarczyk:

1) z upoważnienia Ministra podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach:

a) gospodarki morskiej,

b) gospodarki wodnej, z wyłączeniem spraw:

- kontroli gospodarowania wodami w stosunku do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie zwanego dalej "Wodami Polskimi", o których mowa w § 8 pkt 1 lit. a tiret pierwsze,

- dotyczących wydawania dla Wód Polskich decyzji administracyjnych wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 695,782, 875 i 1378), o których mowa w § 8 pkt 1 lit. a tiret drugie,

- dotyczących opiniowania i uzgadniania warunków realizacji przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których inwestorem są Wody Polskie, o których mowa w § 8 pkt 1 lit. a tiret trzecie,

c) żeglugi śródlądowej;

2) wykonuje zadania Pełnomocnika Rządu do spraw gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej (Dz. U. poz. 2015);

3) w imieniu Ministra sprawuje nadzór nad:

a) Centralną Morską Komisją Egzaminacyjną,

b) Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie, w tym w zakresie państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących,

c) Izbą Morską w Gdańsku z siedzibą w Gdyni,

d) Izbą Morską w Szczecinie,

e) Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni,

f) Odwoławczą Izbą Morską w Gdańsku z siedzibą w Gdyni,

g) urzędami morskimi,

h) urzędami żeglugi śródlądowej,

i) Wodami Polskimi;

4) wykonuje zadania Ministra w stosunku do Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich;

5) reprezentuje Ministra w Radzie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;

6) sprawuje merytoryczny nadzór nad realizacją zadań przez:

a) Departament Gospodarki Morskiej (DGM),

b) Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej (DGWiZS).

Na mocy § 8. ww zarządzenia Podsekretarz Stanu Grzegorz Witkowski:

1) z upoważnienia Ministra podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach:

Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury – 6 – Poz. 7

a) gospodarki wodnej w zakresie:

- kontroli gospodarowania wodami w stosunku do Wód Polskich,

- dotyczących wydawania dla Wód Polskich decyzji administracyjnych wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne,

- dotyczących opiniowania i uzgadniania warunków realizacji przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których inwestorem są Wody Polskie,

b) edukacji morskiej oraz wyższego szkolnictwa morskiego;

2) w imieniu Ministra sprawuje nadzór nad:

a) Akademią Morską w Szczecinie,

b) Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie, w tym w zakresie zatwierdzania sprawozdań finansowych Instytutu, z wyłączeniem spraw dotyczących badań naukowych i prac rozwojowych oraz spraw, o których mowa w § 7 pkt 3 lit. b,

c) szkołami ponadpodstawowymi, które są prowadzone przez Ministra,

d) Uniwersytetem Morskim w Gdyni;

2) sprawuje merytoryczny nadzór nad realizacją zadań przez:

a) Departament Edukacji Morskiej (DEM),

b) Departament Orzecznictwa i Kontroli Gospodarowania Wodami (DOK).

Poniżej zamieszczony został plik PDF z treścią przedmiotowego Zarządzenia Ministra Infrastruktury

Dziennik Urzędowy MI

adw. Paweł Sikorski
Ekspert Izby

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Bezpłatne webinarium: Systemy automatyki zarządzające pracą urządzeń elektrycznych i napędowych w systemach wod-kan +

    Bezpłatne webinarium: Systemy automatyki zarządzające pracą urządzeń elektrycznych i napędowych w systemach wod-kan Zapraszamy na bezpłatne webinarium dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej, organizowane przez EATON Czytaj więcej
  • Klasa metrologiczna wodomierza i jej wpływ na pomiary zużycia wody: 20 maja 2021 +

    Klasa metrologiczna wodomierza i jej wpływ na pomiary zużycia wody: 20 maja 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium przysługuje 15% zniżki na zakup monografii "Gospodarka Czytaj więcej
  • 1