W związku z wystąpieniem Pana Ministra Mariusza Gajdy podczas I czytania projektu nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, dnia 25 października br. w Sejmie,(http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=B4F0C3D9C01BEDF8C12581C40023F399#) Izba Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie” wyraża zdecydowany sprzeciw wobec wypowiedzi Pana Ministra, w której m.in.: stwierdził rzekomy brak zainteresowania Izby kwestią zmian ustawy i powołania regulatora cen.

Należy z całą mocą podkreślić, że Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”, obchodząca w tym roku jubileusz 25 lat działalności, zawsze wypowiadała się w tematach dotyczących branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Przykład aktywności Izby w ostatnich miesiącach to nowa ustawa Prawo wodne: Izba wielokrotnie przekazywała Ministerstwu Środowiska stanowisko branży, m.in. odnośnie skutków finansowych dla mieszkańców, wynikających z projektów ww. ustawy. Nasze merytoryczne uwagi i wyliczenia były przedmiotem dyskusji parlamentarzystów, a także podstawą do obniżenia wysokości stawek opłat, zaproponowanych przez Ministerstwo Środowiska.

Nie inaczej było w kwestii ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w tym kwestii regulatora cen.
Izba w trakcie licznych spotkań, deklarowała wolę współpracy z resortem środowiska w tym zakresie; takie deklaracje padały również ze strony Ministra Mariusza Gajdy. Dnia 5 maja br. Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” zwróciła się do Ministerstwa Środowiska z oficjalnym zapytaniem „czy Ministerstwo prowadzi prace legislacyjne dotyczące zmiany ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków”. Z otrzymanej dnia 17 maja 2017 roku odpowiedzi jednoznacznie wynikało, że „Ministerstwo nie prowadzi prac legislacyjnych dotyczących zmiany ustawy....” (pisma w załączeniu). Jak wynika z wypowiedzi Pana Ministra w dniu 25 października br. prace jednak nad nowelizacją ustawy trwały, co należy podkreślić, bez konsultacji z Izbą.

Dnia 2 października 2017 r. do biura Izby wpłynęło pismo Ministra Infrastruktury i Budownictwa z prośbą o konsultacje, w terminie 7 dni, projektu nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (pismo w załączeniu). Z uwagi na fakt, iż ustawa ta jest swoistą „konstytucją”, regulującą zasady działania branży, pochyliliśmy się nad projektem z ogromną troską i zaangażowaniem.
Powyższy projekt Izba skonsultowała z członkami Izby, a wypracowane uwagi terminowo, tj. 9 października br., przedłożyła Ministerstwu Infrastruktury i Budownictwa.
Niestety, głos branży nie został wysłuchany. Procedowany w Sejmie w dniu 25 października 2017 r. projekt nowelizacji ustawy, referowany przez Ministra Mariusza Gajdę, nie jest projektem przekazanym do konsultacji społecznych. Był skierowany do Rady Ministrów przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa bez konsultacji i niezbędnych uzgodnień, a w ciągu jednego dnia po przekazaniu RM przyjęty przez Radę.
Niezależnie od powyższego, korzystając z wiedzy o opublikowanym w RCL projekcie, IGWP odniosła się do przedmiotowego projektu, wypracowała szereg merytorycznych uwag, które przekazaliśmy Posłom na Sejm RP.
Pan Minister Mariusz Gajda w swojej wypowiedzi stwierdził również, iż IGWP prowadziła prace lobbingowe, stąd też nie były prowadzone z Izbą rozmowy w zakresie nowelizacji. Stanowisko to jest o tyle zaskakujące, że rolą i celem, dla jakich powoływane są izby gospodarcze jest reprezentowanie danej branży przed organami władzy publicznej.
Izba wskazuje, iż działa na podstawie Ustawy o izbach gospodarczych z dnia 30 maja 1989 r.
(tj.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1218), dalej: ,,ustawy’’.
Zgodnie z art. 2 ustawy ,,Izba gospodarcza jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej przedsiębiorców, w szczególności wobec organów władzy publicznej.‘’
Z art. 6 ustawy wynika natomiast że: ,,Właściwe organy administracji państwowej udzielają izbom gospodarczym informacji niezbędnych do wykonywania ich zadań statutowych.‘’

Izba zrzesza 480 Członków. Reprezentuje przedsiębiorstwa małe, średnie i duże, także gminy realizujące zadanie w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. To dzięki ogromnemu zaangażowaniu tego sektora, dzięki zrealizowanym inwestycjom na kwotę prawie 68 mld zł, o Polsce nie mówi się już jako o trucicielu Bałtyku, a Polacy mogą pić wodę z kranu, bo jest zdrowa i bezpieczna do spożycia.
W związku z powyższym oczekujemy, iż przekazane przez Izbę uwagi merytoryczne zostaną rozpatrzone, a głos Izby w dyskursie publicznym winien być uwzględniony.

Prezes Izby

Dorota Jakuta

Załączniki:

MŚ-wniosek o inf.publ.

Ministerstwo Środowiska odpowiedź 17.05.17

Konsultacje MIB projekt ustawy o zbiorowym...

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki: 2 marca 2021 +

    Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki: 2 marca 2021 Termin webinarium 2 marca 2021 r., godz. 10.00 Kolejny termin16 Czytaj więcej
  • Wpływ Dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na branżę wod-kan: 5 marca 2021 +

    Wpływ Dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na branżę wod-kan: 5 marca 2021 Termin webinarium5 marca 2021 r., godz. 09.00 - 12.00 Tematyka webinarium Czytaj więcej
  • 1