Poniżej publikujemy zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), które powinny obowiązywać w miejscach pracy

Instrukcja zawiera porady dotyczące czterech kwestii:

 1. Proste sposoby zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19 w miejscu pracy.
 2. Zarządzanie ryzykiem podczas organizowania spotkań i wydarzeń.
 3. Rzeczy do rozważenia, kiedy trzeba wyruszyć w podróż służbową.
 4. Przygotowanie miejsca pracy na wypadek pojawienia się COVID-19. 

 

Proste sposoby zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 w miejscu pracy.

Poniższe proste, ale skuteczne środki pomogą zapobiegać rozprzestrzenianiu się infekcji w miejscu pracy (nie tylko COVID-19, ale także przeziębienia, grypa, problemy żołądkowe), a także chronić klientów, kontrahentów i pracowników.

Pracodawcy powinni podjąć ochronę pracowników natychmiast, nawet jeśli COVID-19 nie dotarł do społeczności, w których działają. Środki te mogą skrócić liczbę utraconych z powodu choroby dni roboczych, wpływają na zatrzymanie lub spowolnienie rozprzestrzeniania się COVID-19 w miejscu pracy.

 • Upewnij się, że stanowiska pracy są utrzymywane w czystości.

Powierzchnie (np. biurka i stoły) i przedmioty (np. telefony, klawiatury) należy regularnie wycierać środkiem dezynfekującym. Zanieczyszczenie powierzchni dotykanych przez pracowników i klientów jest jedną z głównych dróg rozprzestrzeniania się COVID-19.

 • Promuj regularne i dokładne mycie rąk przez pracowników, kontrahentów i klientów.
 • Umieść dozowniki z płynem do odkażania rąk w widocznych miejscach. Upewnij się, że są regularnie napełniane.
 • Wywieś plakaty promujące mycie rąk (wzory dostępne na www.WHO.int).
 • Wewnętrznymi środkami komunikacji wysyłaj wskazówki od pracowników BHP, organizuj briefingi na spotkaniach, publikuj informacje w intranecie.
 • Upewnij się, że pracownicy, ale także kontrahenci i klienci mają dostęp do miejsc, w których mogą umyć ręce mydłem i wodą.
 • Promuj odpowiednie zachowania podczas higieny dróg oddechowych
 • Wywieś plakaty, wewnętrznymi środkami komunikacji wysyłaj wskazówki od pracowników BHP, umieszczaj informacje w intranecie itp.
 • Upewnij się, że w miejscach pracy dostępne są maski na twarz dla osób przeziębionych, lub jednorazowe chusteczki papierowe dla osób, które mają katar lub kaszel. Konieczne są także zamknięte pojemniki do usuwania zużytych chusteczek i masek.
 • Poradź pracownikom, aby przed wyjazdem służbowym sprawdzili jakie są warunki dotyczące podróży
 • Poinformuj swoich pracowników, kontrahentów i klientów, że jeśli COVID-19 zacznie się rozprzestrzeniać w lokalnej społeczności, regionie, każdy, kto ma nawet łagodny kaszel lub niską gorączkę (37,3 C lub więcej), musi zostać w domu. Powinny również pozostać w domu (lub pracować z domu) osoby, które przyjmowały proste leki, takie jak paracetamol, acetaminofen, ibuprofen lub aspiryna, gdyż substancje te mogą maskować objawy zakażenia.
 • Przypilnuj, aby pracownicy, którzy mają nawet tylko łagodne objawy COVID-19, koniecznie pozostali w domu.
 • Wyświetlaj plakaty z tą wiadomością w miejscach pracy. Przesyłaj tę informację innymi kanałami komunikacji często używanymi w Twojej organizacji lub firmie.
 • Poinformuj pracowników, czy mają prawo do zwolnienia chorobowego.

Zarządzanie ryzykiem podczas organizowania spotkań i wydarzeń.

Organizatorzy spotkań i wydarzeń muszą pomyśleć o potencjalnym ryzyku związanym z COVID-19, ponieważ:

 • Istnieje ryzyko, że osoby biorące udział w spotkaniu lub wydarzeniu mogą nieświadomie przywlec wirusa COVID-19 na spotkanie, co naraża pozostałych.
 • Chociaż dla większości ludzi COVID-19 jest łagodną chorobą, może u niektórych powodować bardzo ciężki przebieg. Około 1 na 5 zakażonych osób wymaga leczenia szpitalnego.

Kluczowe kwestie do uniknięcia lub zmniejszenia ryzyka COVID-19

Przed spotkaniem lub wydarzeniem:

 • Sprawdź wytyczne władz lokalnych, tam, gdzie planujesz zorganizować spotkanie lub wydarzenie. Postępuj zgodnie z nimi.
 • Opracuj i uzgodnij plan gotowości, aby zapobiec infekcji.
 • Zastanów się, czy rzeczywiście niezbędne jest spotkanie bezpośrednie. Czy można je zastąpić tele/wideokonferencją? Unikaj spotkań bezpośrednich, a jeśli są niezbędne, zastanów się jak można do minimum ograniczyć liczbę osób spotykających się bezpośrednio?
 • Wcześniej zweryfikuj kanały komunikacyjne z kluczowymi partnerami, takimi jak ośrodki zdrowia publicznego.
 • Zapewnij wszystkim uczestnikom dostęp do środków dezynfekujących do rąk. Przygotuj maseczki chirurgiczne, chusteczki jednorazowe, aby zaoferować każdemu, kto ma objawy przeziębienia.
 • Monitoruj zakażenia COVID-19 w okolicy. Poinformuj uczestników z wyprzedzeniem, że jeśli mają jakiekolwiek objawy choroby lub źle się czują, nie powinni uczestniczyć w spotkaniu.

Upewnij się, aby wszyscy organizatorzy i uczestnicy imprezy podali dane kontaktowe: numer telefonu komórkowego, adres e-mail oraz adres, pod którym przebywają.

 • Poinformuj, że ich dane zostaną udostępnione lokalnym władzom zdrowia publicznego, jeśli którykolwiek z uczestników będzie miał podejrzenie choroby zakaźnej. Każdy, kto nie zgadza się z tym warunkiem, nie może uczestniczyć w spotkaniu.
 • Opracuj i uzgodnij plan reakcji na wypadek, gdyby ktoś na spotkaniu miał objawy COVID-19 (suchy kaszel, gorączka, złe samopoczucie). Plan ten powinien obejmować co najmniej:
  • wskazanie pomieszczenia, w którym można bezpiecznie odizolować osobę, która źle się czuje lub ma objawy,
  • opracowanie planu bezpiecznego transportu do zakładu opieki zdrowotnej,
  • zapoznanie się z procedurą co zrobić, jeśli po spotkaniu uczestnik, członek personelu lub usługodawca uzyska pozytywny wynik testu na obecność COVID-19,
  • uzgodnienie wszelkich planów z partnerem z opieki zdrowotnej.

PODCZAS spotkania lub wydarzenia:

 • Poinformuj uczestników (ustnie, pisemnie) o chorobie COVID-19 i środkach, które organizatorzy podejmują, aby zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom wydarzenia, m.in.:
  • buduj zaufanie, np. poprzez ćwiczenie sposobów przywitania się bez dotykania,
  • zachęcaj do regularnego mycia rąk lub używania środka dezynfekującego przez wszystkich uczestników spotkania.
  • zachęcaj uczestników do zakrycia twarzy zgięciem łokcia lub chusteczką, jeśli kaszlą lub kichają. Dostarcz chusteczki i zamknięte pojemniki do ich usuwania,
  • podaj dane kontaktowe lub telefon zaufania, na który uczestnicy mogą zadzwonić po poradę lub informacje.
  • Umieść dozowniki do dezynfekcji dłoni na bazie alkoholu w miejscu imprezy.
  • Postaraj się rozmieścić miejsca do siedzenia tak, aby uczestnicy byli w odległości co najmniej 1 metra od siebie.
  • W miarę możliwości otwieraj okna i drzwi, aby zapewnić dobrą wentylację miejsca spotkania.
  • Jeśli ktokolwiek zacznie się źle czuć, postępuj zgodnie z planem gotowości lub zadzwoń na ustaloną wcześniej infolinię.

PO spotkaniu:

 • Zachowaj nazwiska i dane kontaktowe wszystkich uczestników przez co najmniej jeden miesiąc. Pomoże to organom zdrowia publicznego śledzić osoby, które mogły być narażone na COVID-19, jeśli jeden lub więcej uczestników zachoruje wkrótce po wydarzeniu.
 • Jeżeli ktoś na spotkaniu lub wydarzeniu został odizolowany jako podejrzany o zakażenie COVID-19, organizator powinien poinformować uczestników. Należy im zalecić kwarantannę i monitorowanie się pod kątem objawów przez 14 dni oraz mierzenie temperatury dwa razy dziennie.
 • Jeśli po spotkaniu w któregoś uczestnika rozwiną się nawet łagodne objawy (kaszel lub temperatura 37,3 C lub więcej), powinien on pozostać w domu i izolować się. Oznacza to unikanie bliskiego kontaktu (mniej niż 1 metr) z innymi ludźmi, w tym członkami rodziny. Podejrzany o zakażenie powinien również skontaktować się z lekarzem lub lokalnym wydziałem zdrowia publicznego, podając szczegółowe informacje na temat ostatnich podróży i objawów.

Rzeczy do rozważenia, kiedy trzeba wyruszyć w podróż służbową.

Przed podróżą:

 • Upewnij się, że Twoja organizacja i jej pracownicy mają najnowsze informacje na temat obszarów, w których rozprzestrzenia się COVID-19. (informacje można znaleźć na https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/).
 • Na podstawie najnowszych informacji Twoja organizacja powinna ocenić korzyści i ryzyko związane z nadchodzącymi planami podróży.
 • Unikaj wysyłania pracowników, którzy mogą być narażeni na większe ryzyko poważnej choroby (np. starszych pracowników i osób ze schorzeniami, takimi jak cukrzyca, choroby serca i płuc) w miejsca, w których rozprzestrzenia się COVID-19.
 • Upewnij się, że wszystkie osoby podróżujące do lokalizacji zgłaszających COVID-19 są poinstruowane przez wykwalifikowanego specjalistę (np. personel służby zdrowia, podmiot świadczący opiekę zdrowotną lub lokalnego partnera zdrowia publicznego)
 • Zastanów się nad wyposażeniem pracowników w środki ochrony, płyn dezynfekcyjny do rąk.

Podczas podróży:

 • Zachęcaj pracowników do regularnego mycia rąk i trzymania dystansu co najmniej 1 m, szczególnie od ludzi, którzy kaszlą lub kichają.
 • Upewnij się, że pracownicy wiedzą, co robić i z kim się skontaktować, jeśli źle się poczują podczas podróży.
 • Upewnij się, że Twoi pracownicy postępują zgodnie z instrukcjami władz lokalnych i wszelkimi lokalnymi ograniczeniami dotyczącymi podróży, przemieszczania się lub udziału w zgromadzeniach.

Po podróży

 • Pracownicy, którzy powrócili z obszaru, w którym rozprzestrzenia się COVID-19, powinni monitorować się pod kątem objawów przez 14 dni (kwarantanna) i mierzyć temperaturę dwa razy dziennie.
 • Jeśli rozwinie się nawet łagodny kaszel lub gorączka (od 37,3 C), powinni pozostać w domu i izolować się. Oznacza to unikanie bliskiego kontaktu (mniej niż 1 m) z innymi ludźmi, w tym członkami rodziny. Powinni również skontaktować się z lekarzem lub lokalnym wydziałem zdrowia publicznego, podając szczegółowe informacje na temat ostatnich podróży i objawów.

Przygotowanie miejsca pracy na wypadek pojawienia się COVID-19.

Opracuj plan postępowania na wypadek choroby pracownika:

 • Plan powinien obejmować procedurę umieszczenia chorego w miejscu, w którym jest on odizolowany od innych w miejscu pracy, ograniczenie liczby osób mających kontakt z chorym oraz zasadę kontaktu z lokalnym ośrodkiem zdrowia.
 • Należy określić procedurę identyfikacji osób, które mogą być zagrożone, i wspierać je, aby nie uległy stygmatyzacji i dyskryminacji. Może to obejmować osoby, które niedawno podróżowały do ​​miejsc zgłaszających przypadki COVID-19.
 • Zaleca się poinformowanie lokalnego ośrodka zdrowia publicznego, że opracowuje się plan, należy zasięgnąć jego opinii.
 • Promuj pracę zdalną w całej organizacji. Telepraca pomoże Twojej firmie działać, a pracownicy będą bezpieczni.
 • Opracuj plan awaryjny i ciągłość działania na wypadek epidemii w społecznościach, w których działa Twoja firma. Plan pomoże przygotować organizację na wypadek wybuchu COVID-19 w lokalnej społeczności. Może być również ważny w przypadku innych nagłych problemów zdrowotnych. Powinien określać, w jaki sposób utrzymać działalność firmy, nawet jeśli znaczna liczba pracowników, kontrahentów i dostawców nie może przybyć do miejsca prowadzenia działalności z powodu lokalnych ograniczeń w podróży lub z powodu choroby.
 • Przekaż swoim pracownikom i kontrahentom informacje na temat planu i upewnij się, że są świadomi tego, co muszą robić, a czego nie.
 • Podkreśl kluczowe punkty, takie jak znaczenie nieprzychodzenia do zakładu pracy, nawet wówczas, jeśli pracownik ma tylko łagodne objawy lub musiał przyjmować leki takie jak paracetamol, ibuprofen, gdyż mogą one maskować objawy.
 • Upewnij się, że Twój plan obejmuje także aspekty zdrowia psychicznego i społecznych konsekwencji przypadku COVID-19 w miejscu pracy.
 • W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, które nie mają wewnętrznego personelu specjalizującego się w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, należy rozwijać partnerstwa i wspólne działania z lokalnymi dostawcami usług zdrowotnych i społecznych. Taką współpracę warto rozpocząć przed nadejściem sytuacji kryzysowych.
 • Warto zasięgać konsultacji krajowych lub lokalnych przedstawicieli instytucji zdrowotnych.

Bądź na bieżąco:

 • najnowsze informacje WHO na temat rozprzestrzeniania się COVID-19:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/

 • Porady i wskazówki WHO na temat COVID-19

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

https://www.epi-win.com/

Wyszukiwanie