Izba Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie’’ informuje, że w dniu 30 kwietnia  Sejm uchwalił  ustawę o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Tzw. tarczę antykryzysową 3.0, która zmienia szereg ustaw, w tym ustawę z 2 marca o szczególnych rozwiązaniach związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 oraz jej nowelizację z 31 marca, zwaną tarczą antykryzysową. 

Ustawa została skierowana została do Senatu.

Przedmiotowa ustawa uwzględnia postulat  zgłoszony przez Izbę, dotyczący wydłużenia okresu do przeprowadzenia analizy ryzyka i złożenia stosowanych wniosków o ustanowienie stref ochronnych obejmujących teren ochrony bezpośredniej oraz teren ochrony pośredniej przez właścicieli  dla ujęć wody. Zmiana ta wydłuża ww okres o dodatkowe 2 lata  tj. z obecnie obowiązującego okresu 3 lat do 5.

Poniżej  brzmienie art. 31 ustawy:

Art. 31.

W ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284 i 695) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 551 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Właściciele ujęć wody, dla których nie ustanowiono strefy ochronnej obejmującej teren ochrony pośredniej na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 573, w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy przeprowadzą analizę ryzyka, o której mowa w art. 133 ust. 3, i złożą wnioski o ustanowienie stref ochronnych obejmujących teren ochrony bezpośredniej oraz teren ochrony pośredniej, jeżeli jest to uzasadnione wynikami tej analizy.”;

 

Izba będzie na biezaco informować Państwa o przebiegu prac nad ww ustawą.

 

Adw. Paweł Sikorski - Ekspert IGWP 

 

Wyszukiwanie