Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż projekt ustawy z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 1) w chwili obecnej został już przekazany Prezydentowi.

1.
W ww. projekcie znalazły się uregulowania dotyczące m.in. ustawy o odpadach. Mianowicie, w art. 26 ww. projektu zaproponowano wprowadzenie następujących zmian:

Art. 26. W ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 236a uchyla się ust. 3;
2) po art. 236a dodaje się art. 236b w brzmieniu:

„Art. 236b. 1. Podmioty, o których mowa w art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1, mogą prowadzić ewidencję odpadów na zasadach określonych w art. 236a ust. 1 przed uzyskaniem wpisu do rejestru.

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, nie stosują numeru rejestrowego, o którym mowa w art. 54 ust. 1, na dokumentach, których wzory zostały określone w załącznikach nr 5a–5g do ustawy.

3. W terminie do 31 grudnia 2020 r. do podmiotów, o których mowa w art. 50 ust. 1, które złożyły wniosek o wpis do rejestru, nie stosuje się przepisów art. 50 ust. 2 i 3 oraz art. 194 ust. 1 pkt 5.”;

3) art. 237ea otrzymuje brzmienie:

„Art. 237ea. 1. Podmioty obowiązane do sporządzenia za rok 2019 sprawozdań, o których mowa w art. 73 i art. 74a, składają je w terminie do dnia 11 września 2020 r.

2. Podmioty obowiązane do sporządzenia za rok 2019 sprawozdań, o których mowa w art. 75, składają je w terminie do dnia 31 października 2020 r., z wyjątkiem podmiotów, o których

mowa w art. 75 ust. 2 pkt 4 i 5, które składają je w terminie do dnia 11 września 2020 r.”.

W uzasadnieniu projektowanej zmiany zostało wskazane, iż:

„Zaproponowano uchylenie art. 236a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, który zobowiązuje podmioty prowadzące ewidencję papierową do wprowadzenia informacji zawartych w tej ewidencji do BDO. Dzięki tej zmianie podmioty prowadzące ewidencję w formie papierowej nie będą musiały uzupełniać tych danych w BDO, co zmniejszy obciążenie tych podmiotów”.

2.
Ponadto, w projekcie ustawy z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2,  w art. 46 pkt 33) proponuje się –odnośnie gospodarowania odpadami- także zmianę w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695) poprzez wprowadzenie następującej zmiany:

 33)     po art. 15zzzzzx dodaje się art. 15zzzzzy w brzmieniu:

„Art. 15zzzzzy. 1. Jeżeli posiadacz odpadów:

1) uzyskał zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów albo pozwolenie zintegrowane uwzględniające zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, wydane na czas oznaczony, a termin ważności tej decyzji upływa w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu występowania zakażeń wirusem SARS-CoV-2 oraz

2) złożył wniosek o zmianę posiadanej decyzji w terminie do dnia 5 marca 2020 r.

– termin obowiązywania decyzji ulega przedłużeniu do czasu rozpoznania sprawy wniosku o zmianę zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie albo pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniające zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie, albo pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie albo pozostawienia tego wniosku bez rozpoznania.

2. Jeżeli posiadacz odpadów posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów albo pozwolenie zintegrowane, wydane na czas oznaczony, których termin ważności upływa w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu występowania zakażeń wirusem SARS-CoV-2, oraz złożył wniosek o wydanie kolejnego pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego albo o przedłużenie terminu obowiązywania pozwolenia zintegrowanego, termin obowiązywania pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego, wydanego na czas oznaczony, ulega przedłużeniu do czasu rozpoznania sprawy z tego wniosku.”;

W uzasadnieniu zmiany wskazano:
„Zaproponowano w art. 15zzzzzy przedłużenie ważności decyzji z zakresu gospodarki odpadami, których ważność kończyłaby się w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii”.

3.
Z przepisów przejściowych wynika, że wspomniane zmiany mają zacząć obowiązywać z dniem następującym po ogłoszeniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Magdalena Borowczyk-Zalewska
Główny specjalista ds. prawnych

 

Wyszukiwanie