Izba Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie’’ uprzejmie informuje, że Sejm po rozpatrzeniu poprawek Senatu w dniu 14 maja uchwalił Ustawę z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 –dalej zwaną także  ustawą z dnia 14 maja 2020 r. lub Tarczą 3.0.

Ustawa  z dnia 14 maja 2020 r. została podpisana przez Prezydenta  RP i opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 15 maja 2020 r. pod poz. 875.

Wspomniana ustawa co do zasady,  zgodnie z art. 76, wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli od 16 maja 2020 r.

Tarcza 3.0. uwzględnia ostatecznie postulat  zgłoszony przez Izbę dotyczący wydłużenia okresu do przeprowadzenia analizy ryzyka i złożenia stosowanych wniosków o ustanowienie stref ochronnych obejmujących teren ochrony bezpośredniej oraz teren ochrony pośredniej przez właścicieli  dla ujęć wody. Zmiana ta wydłuża ww. okres o dodatkowe 2 lata, tj. z obecnie obowiązującego okresu 3 lat do 5. Powyższa zmiana zawarta została w art. 32 ustawy zmieniającej  ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695 i 782).

Wspomniana ustawa wprowadza także zmiany w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 792) oraz w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695).

Powyższe zmiany omówione zostały w artykułach opublikowanych przez Izbę:
Uchwalenie przez Sejm TARCZY 3.0. uwzględniającej postulat IGWP
Zmiany uregulowań dotyczacych odpadów

Tarcza 3.0. w art. 46 pkt 20) przewiduje również uchylenie art. 15 zzr i 15 zzs w specustawie z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 374 ze zm.). Powyższymi przepisami zawieszony został bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów (art. 15 zzr),jak również bieg terminów procesowych
 i sądowych wymienionych w art. 15 zzs.  Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. w art. 46 pkt 21) wprowadziła także zmianę we wspomnianej specustawie z dnia 2 marca 2020 r. poprzez dodatnie po art. 15 zzs- art. 15 zzs1-15 zzs5 odnoszących się do przebiegu rozpraw i posiedzeń sądowych.

LINK do ustawy  z dnia 14 maja 2020 r.

Adw. Paweł Sikorski - Ekspert IGWP
Magdalena Borowczyk-Zalewska- Gł. specjalista ds. prawnych IGWP

 

Wyszukiwanie