Zdaniem hydrologów tegoroczna susza nie jest zjawiskiem ekstremalnym, ponieważ podobne sytuacje występują co parę lat. W tym roku jednak,  po bezśnieżnej zimie, niewielkich opadach wiosną, a także suchych miesiącach letnich, mamy do czynienia z suszą hydrologiczną. Spowodowała ona obniżenie poziomu wód w rzekach, obniżony stan wód podziemnych, wysychające źródła w górach. Najmniej opadów mają Kujawy.

Zdaniem hydrologów, jeśli potwierdzą się prognozy o radykalnych zmianach klimatu, konieczna będzie budowa i rozbudowa zbiorników retencyjnych.

Wojewoda opolski przedstawił program przeciwdziałania suszy i łagodzenia jej skutków. Program ma również umożliwić pełne wdrożenie ramowej dyrektywy wodnej mówiącej o ochronie wód i ekosystemów od wód zależnych.

Zaproponowany, przez wojewodę opolskiego, program mikroretencji ma zainicjować budowę wielu małych (do 1 ha) i rozproszonych zbiorników, stawów i oczek wodnych, progów na rowach melioracyjnych i małych ciekach, oraz lokalnych systemów powiązań pomiędzy tymi obiektami tworzonych jako urządzenia melioracji szczegółowych służących lokalnej gospodarce rolnej, przyrodzie i środowisku.

Urządzenia mikroretencji będą wykonywane na użytek: gromadzenia do nawodnień wody traconej poprzez spływ powierzchniowy, utrzymania i rozwoju bioróżnorodności i poprawienia dobrego stanu środowiska, kształtowania przestrzeni publicznej i jej nowych funkcji, (np. turystyka pobytowa na wsi, wędkarstwo),ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej, wykorzystania wód opadowych odprowadzanych do systemów kanalizacji deszczowej oraz „odciążania” tych systemów w warunkach deszczy nawalnych poprzez kierowanie ich na obszary biologicznie czynne co uruchomi procesy jej samooczyszczania i pozwoli na poprawę jakości tej wody.

Tworzenie urządzeń mikroretencji wojewoda opolski chce oprzeć o ustawę Prawo wodne, z możliwością realizacji niektórych elementów tego systemu w ramach ustawy Prawo budowlane (np. oczka wodne o pow. do 50 m², zagospodarowanie wyrobisk pożwirowych, po cegielnianych itp). Jak również poprzez odtwarzanie systemów nawadniania podsiąkowego gruntów z uwzględnieniem obszarów wodonośnych takich jak łąki, torfowiska.

 

Na podstawie Założeń Programu mikoretencji przygotowanych przez woj. Opolskiego

https://www.opole.uw.gov.pl/artykuly/2695/pliki/20150902080732_za-o-enia-programu-mikroretencji.pdf

Jolanta Kuligowska-Roszak 

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Nowelizacja ustawy Prawo wodne z perspektywy działania przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego: Warszawa - 29 listopada 2019r., Bydgoszcz - 13 grudnia 2019r. +

    Nowelizacja ustawy Prawo wodne z perspektywy działania przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego: Warszawa - 29 listopada 2019r., Bydgoszcz - 13 grudnia 2019r. Tematyka szkolenia:  Pobór opłat stałych i zmiennych według ustawy Prawo Czytaj więcej
  • Wdrażanie Pracowniczych Programów Kapitałowych w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych: Warszawa, 5.12.2019r., Bydgoszcz, 12.12.2019r. +

    Wdrażanie Pracowniczych Programów Kapitałowych w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych: Warszawa, 5.12.2019r., Bydgoszcz, 12.12.2019r. Tematyka szkolenia: Prezentacja istoty Pracowniczych Programów Kapitałowych (PPK) i regulacji Czytaj więcej
  • 1

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.