W imieniu Prezes IGWP Doroty Jakuty informujemy, iż Krajowa Izba Gospodarcza, z związku z trwającymi pracami legislacyjnymi w Ministerstwie Sprawiedliwości nad projektem nowelizacji ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwróciła z prośbą o zgłaszanie opinii, propozycji i uwag do projektu.

Krajowa Izba Gospodarcza zwraca uwagę, iż w ramach prowadzonych prac rozważana jest m.in. rezygnacja z ustawowego wyznaczania minimum wysokości kapitału zakładowego w spółce z o.o. na rzecz swobodnego określania wysokości tego kapitału przez wspólników w umowie spółki. Jednocześnie rozważane jest wprowadzenie nowych instrumentów ochrony wierzycieli takich jak:

 

  1. Test wypłacalności – który poprzedzałby każdą wypłatę z majątku spółki causa societatis. Wypłata z majątku spółki dokonywana na rzecz wspólników z tytułu ich praw udziałowych (np. wypłata dywidendy) byłaby poprzedzona badaniem przez zarząd spółki, czy pomimo dokonania wypłaty spółka w określonej perspektywie czasowej (np. roku) nie utraci zdolności do wykonywania bieżących zobowiązań. Stwierdzenie przez zarząd, że spółka w założonym horyzoncie czasowym w toku zwykłej działalności nie utraci zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań, byłoby przesłanką dokonania wypłaty. Uchylanie się od obowiązku dokonania testu wypłacalności przez zarząd byłoby zagrożone sankcja grzywny.
  2. Obowiązek dokonywania przez zarząd spółki regularnych (np. nie rzadziej niż raz na kwartał) ocen zdolności do wykonywania przez spółkę jej wymagalnych zobowiązań oraz oceny wystąpienia ryzyka znacznej straty. Sprawozdanie z tych ocen byłoby zamieszczane w rocznym sprawozdaniu z działalności spółki.
  3. Obowiązek tworzenia przez spółkę kapitału zapasowego na amortyzowanie przyszłych strat, którego minimalna wysokość byłaby uzależniona od wysokości zobowiązań spółki i stanowiła ułamek tej kwoty (np. 5% jednak nie mniej niż 50 000 zł). Taki kapitał zapasowy byłby tworzony wyłącznie z osiąganego zysku (spółka przeznaczałaby na kapitał zapasowy np. do 10 % wypracowanego zysku rocznie), przy czym jego zgromadzenie w minimalnej wymaganej kwocie nie byłoby ograniczone żadnym terminem.

 

Czy Państwa zdaniem proponowane przepisy ułatwią podejmowanie i prowadzenie działalności w formie spółki z o.o.? Jakie ewentualne inne instrumenty ochrony wierzycieli można zaproponować?

Mając na uwadze, że omawiane zagadnienia mają istotne znaczenie dla przedsiębiorców, zwracamy się z prośbą o przesłanie ewentualnych uwag do ww. projektu w terminie do dnia 9 maja 2018 roku, w formie edytowalnej drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.