W związku z nową matrycą VAT wprowadzoną przez Ministerstwo Finansów i opinią Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, iż w nowych przepisach woda nie znalazła się w kategorii objętej stawką 8%, to będzie z automatu zakwalifikowana do stawki 23%, uprzejmie informuję, iż IGWP w momencie poznania stanowiska, przesłała w dniu 5.02.br. do Ministra Finansów, z wiadomością do MGMiŻŚ, następujące stanowisko:

 

„....Tym co jest w tej kwestii najistotniejsze i od czego należałoby zacząć jest fakt, iż dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej najważniejsze jest to, że w proponowanym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa z dnia 8 listopada 2018 a w szczególności w załączniku o nazwie "Wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%" nadal znajdują się usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych oraz usługi związane z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych. Przedmiotem działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych jest właśnie świadczenie takich usług, a nie sprzedaż wody w postaci naturalnej będącej towarem. Fakt występowania tych pozycji we wspomnianym wyżej załączniku pod numerami 23 i 24 oznacza dalszą możliwość stosowania obniżonej stawki podatku VAT dla tych usług w wysokości 8%. Nie budziło to wątpliwości Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” od samego pojawienia się projektu ustawy na stronie Rządowego Centrum Legislacji.
Jak można przeczytać w uzasadnieniu tegoż projektu ustawy, przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt zakłada zmianę sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby podatku VAT i odejście od stosowania PKWiU 2008 na rzecz Nomenklatury scalonej (CN) w zakresie towarów, oraz aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU 2015 w zakresie usług. Do tego celu planowane jest wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT, przy założeniu radykalnego uproszczenia systemu stawek co powodować będzie między innymi zmniejszeniem liczby towarów objętych niższymi stawkami podatku VAT.
Do tej pory do celów stosowania odpowiedniej stawki podatku od towarów i usług wykorzystywana jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług – PKWiU 2008. Jest to system nieefektywny i bardzo skomplikowany, więc podjęcie przez Ministerstwo Finansów próby jej uproszczenia, także ze strony branży wodociągowo-kanalizacyjnej będącej przecież jednym z wielu uczestników życia gospodarczego, spotkało się z aprobatą. Zwłaszcza, iż w uzasadnieniu projektu ustawy widnieje kwestia ujednolicenia stawki podatku od towarów i usług dla większości napojów. A tym samym stawką podstawową opodatkowane miałyby być takie towary jak soki z owoców i warzyw inne niż tzw. 100%, kawa, herbata czy woda butelkowana. Zdaniem Izby z tym właśnie faktem należy wiązać wykreślenie z załącznika nr 3 do ustawy (dotychczasowa pozycja 70) „wody w postaci naturalnej”.
Uwaga Ministra Przedsiębiorczości i Technologii stwierdzająca, iż efektem usunięcia z załącznika nr 3 „wody w stanie naturalnym” będzie wzrost wysokości rachunków za wodę dla gospodarstw domowych zdaniem Izby wydaje się zatem być nietrafna. Zwłaszcza, iż w żaden sposób nie odnosi się do dalszego występowania w tymże załączniku usług związanych z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych oraz usług związanych z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych.
Jednakże w kontekście wyżej wspomnianej uwagi poczynionej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii oraz faktu, jaki efekt wywołała ona w przestrzeni publicznej, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” wnioskuje o doprecyzowanie przepisów. W celu rozwiania wątpliwości co do intencji ustawodawcy, a także uniknięcia podobnych wątpliwości interpretacyjnych w przyszłości, proponujemy uszczegółowienie pozycji nr 23 w załączniku pn.: Wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%" do zmienianej ustawy poprzez rozszerzenie zakresu uprawniającego do stosowania obniżonej stawki podatku VAT o działalność związaną z poborem wody. Punkt o numerze 23 miałby wówczas następującą treść: „Usługi związane z ujmowaniem, uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych”.
Uzasadnieniem dla proponowanej przez Izbę zmiany jest to, iż proponowana treść odpowiadałaby zdefiniowanej w ustawie z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. DZ.U. nr 2018, poz. 1152 ze zm.) działalności wykonywanej przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zawartej w art. 2 pkt 21 ww. ustawy. Zdaniem Izby proponowana zmiana pozostaje bez wpływu na działalność mikro, małych i średnich przedsiębiorców, a także sytuację ekonomiczną i społeczną rodzin. Zmiana ta powinna wyeliminować niebezpieczeństwo odrębnego naliczania opłat za wodę i jej dystrybucję”

Dorota Jakuta
Prezes IGWP

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Zmiany w ustawie Prawo wodne dotyczące wydawania pozwoleń wodno-prawnym: 6 października 2021 +

    Zmiany w ustawie Prawo wodne dotyczące wydawania pozwoleń wodno-prawnym: 6 października 2021 Termin webinarium: 6 października 2021 r., godz. 12.00 - 14.00 Tematyka Czytaj więcej
  • Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 7 października 2021 +

    Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 7 października 2021 Termin webinarium7 października 2021 r., godz. 10.00 - 14.00 CelOmówienie zmian Czytaj więcej
  • 1