Do Sądu Najwyższego zostało skierowane pytanie prawne dotyczące rozstrzygnięcia pojęcia: „przyłączenie do sieci kanalizacyjnej” oraz ustalenia, jakie koszty pokrywa gmina. Z pytaniem wystąpił Sąd Okręgowy w Częstochowie w związku ze sprawą dotyczącą przyłączenia domu do kanalizacji. Rada jednej z gmin podjęła uchwałę o budowie kanalizacji oraz oczyszczalni. Następnie z mieszkańcami zostały zawarte umowy w tej sprawie. Mieli oni partycypować w kosztach budowy.

Wśród osób, które zawarły umowę i zapłaciły za kanalizację, było małżeństwo powodów. Gdy Wojewódzki Sąd Administracyjny unieważnił uchwałę, powodowie zażądali zwrotu wpłaconych pieniędzy i wystąpili z powództwem do sądu rejonowego, który zasądził na ich rzecz w sumie 6 tys. zł. Z wyrokiem nie zgodziła się gmina, gdyż sąd nakazał jej zwrócić powodom całą wpłaconą kwotę, bez potrącenia kwoty 2 tys. zł tytułem kosztów, jakie gmina poniosła na budowę studzienki i przyłącza. Gmina odwołała się do Sądu Okręgowego w Częstochowie. Zarzuciła, że sąd rejonowy błędnie zinterpretował, co jest przyłączem kanalizacyjnym. Jej zdaniem jest to odcinek instalacji od studzienki kanalizacyjnej do granicy nieruchomości. Według gminy sąd także błędnie przyjął, że to ona powinna ponieść koszty budowy, a nie właściciele nieruchomości. Sąd Okręgowy nabrał wątpliwości prawnych i postanowił skierował pytanie prawne w tej sprawie do Sądu Najwyższego. Sąd powołała się na to, że ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym zaopatrzeniu odprowadzania ścieków nie zawiera definicji pojęcia „przyłącze do sieci". Co prawda w art. 2 pkt 5 ww. ustawa definiuje pojęcie przyłącza kanalizacyjnego, jednakże SO po analizie przepisów tej ustawy oraz dotychczasowego orzecznictwa sądowego doszedł do wniosku, że nie ma podstaw, by te dwa pojęcia utożsamiać ze sobą. Z tego powodu SO nabrał wątpliwości, czy studzienka kanalizacyjna jest elementem sieci kanalizacyjnej czy też elementem przyłącza do sieci. Kolejne pytanie dotyczy tego, czy koszty budowy przyłącza do sieci powinna pokryć osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci.

(źródło: Rzeczpospolita z dnia 25.01.2017r. )

Główny Specjalista ds. Prawnych - Magdalena Borowczyk-Zalewska

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 +

    Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 Termin webinarium 21 lipca 2021 r., godz. 10.00 Tematyka webinariumDruga Czytaj więcej
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 +

    Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 Termin webinarium20 lipca 2021 r., godz. 10.00 Program webinarium Cześć Czytaj więcej
  • 1