Szanowni Państwo,

W ramach realizacji zaktualizowanego Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, przewidzianego na lata 2019 – 2022, w Ministerstwie Cyfryzacji zainicjowany został przegląd aktów prawnych pod kątem zapewnienia domyślności cyfrowej procedur i usług oraz wprowadzenia dalszych ułatwień i zmniejszenia obciążeń prawnych.

 • W związku z powyższym  Ministerstwo zwróciło  się do IGWP z prośbą o pomoc w identyfikacji takich obszarów oraz:wskazanie procedur, które są realizowane lub prowadzone papierowo bądź, w których można wprowadzić ułatwienia albo zmniejszyć obciążenia prawne;
 • wskazanie przepisów, które wymagają zmian pod kątem umożliwienia cyfrowej realizacji procedur i budowy e-usług wraz z propozycjami nowego brzmienia tych przepisów.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przedstawienie propozycji i przesłanie  ich w terminie do 13 lutego 2020r., w tym drogą elektroniczną, w formie edytowalnej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

adw. Paweł Sikorski

Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza „ Wodociągi Polskie” informuje, iż dnia 30 stycznia 2020 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 150 została opublikowana ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła możliwość korzystania z papierowej ewidencji odpadów.

Nowelizacja ustawy dopuszcza  równolegle prowadzenie ewidencji w BDO oraz w formie papierowej w okresie do 30 czerwca 2020 r., o ile przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów (KPO) lub kartę przekazania odpadów komunalnych (KPOK) w tej formie. W takim przypadku kierujący środkiem transportu, którym są transportowane odpady lub odpady komunalne, jest obowiązany posiadać w trakcie transportu sporządzoną w formie papierowej  odpowiednio KPO lub KPOK, albo ich kopie. Tak prowadzona ewidencja będzie jednak wymagać wprowadzenia  dokumentów wystawionych w formie papierowej do 30 czerwca2020 r. do systemu BDO najpóźniej do 31 lipca 2020 r.

Rozwiązanie zawarte w ustawie nie ogranicza możliwości działania przedsiębiorcom, którzy dostosowali już swoje działania do prowadzenia ewidencji w sposób elektroniczny, za pośrednictwem BDO.

Nowelizacja ustawy stanowi również, iż w sytuacji, w której następuje awaria systemu BDO w sposób uniemożliwiający sporządzanie dokumentów w formie elektronicznej, dopuszczalne jest wystawianie dokumentów ewidencji w formie papierowej lub elektronicznej poza systemem BDO, przez czas trwania awarii. W przypadku zastosowania formy papierowej przekazujący odpady jest zobowiązany  sporządzić KPO lub KPOK w odpowiedniej liczbie egzemplarzy dla każdego z posiadaczy odpadów - przekazującego odpady, każdego transportującego odpady oraz przejmującego odpady. W przypadku awarii kierujący środkiem transportu, którym są transportowane odpady lub odpady komunalne, jest obowiązany posiadać w trakcie transportu odpowiednio KPO lub jej kopię, lub KPOK  lub jej kopię, sporządzoną w formie papierowej.  O czasie trwania awarii systemu BDO administrator tego systemu jest zobowiązany poinformować poprzez zamieszczenie komunikatu w tym przedmiocie na swojej stronie BIP oraz na stronie internetowej rejestru  BDO umożliwiającej dostęp do indywidualnego konta BDO, o ile jest to technicznie możliwe.

Po usunięciu awarii i przywróceniu funkcjonalności bazy należy  uzupełnić dokumentację w BDO nie później niż w terminie 30 dni od dnia ustania awarii.

Nowelizacja ustawy wprowadziła przesunięcie terminów w zakresie sprawozdawczości z zakresu gospodarowania odpadami.

I tak, określony przepisem art. 76 ust. 1 ustawy o odpadach termin na złożenie sprawozdań odpadowych, o których mowa w przepisach art. 73, art. 74a i art. 75 do dnia 15 marca każdego roku za rok poprzedni został przesunięty w odniesieniu do sprawozdań za 2019 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.

W przypadku awarii systemu BDO uniemożliwiającej złożenie sprawozdań odpadowych, o których mowa w przepisach art. 73, art. 74a i art. 75 w wyznaczonym ustawowo terminie, sprawozdania te składa się niezwłocznie po ustaniu awarii.  W takiej sytuacji administrator systemu BDO jest zobowiązany poinformować  o czasie trwania awarii poprzez zamieszczenie komunikatu w tym przedmiocie na swojej stronie BIP oraz na stronie internetowej rejestru  BDO umożliwiającej dostęp do indywidualnego konta BDO, o ile jest to technicznie możliwe.

Analogiczne regulacje wprowadzono do sprawozdań składanych na podstawie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Gdy chodzi o terminy na złożenie sprawozdań, o których mowa w przepisach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wskazać należy, iż sprawozdania za 2019 r., o których mowa w art. 9n ust. 1 (składane przez podmioty odbierające odpady komunalne), art. 9na ust. 1 (składane przez podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych) i art. 9nb ust. 1 ustawy (inne podmioty zbierające odpady komunalne), przekazuje się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. Natomiast sprawozdania za 2019 r., o których mowa w art. 9q ustawy (składane przez wójta dotyczące realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi), przekazuje się w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r., zaś sprawozdania za 2019 r., o których mowa w art. 9s ustawy (sprawozdania marszałka województwa dotyczące realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi), przekazuje się w terminie do dnia 31 października 2020 r.

W przypadku awarii systemu BDO uniemożliwiającej złożenie sprawozdań, o których mowa w art. 9n ust. 1, art. 9na ust. 1, art. 9nb ust. 1, art. 9q ust. 1 i art. 9s ust. 1, w wyznaczonym ustawowo terminie, sprawozdania te składa się niezwłocznie po ustaniu awarii. I odnośnie tej sytuacji  administrator systemu BDO  zamieszcza komunikat o czasie trwania awarii na swojej stronie BIP oraz na stronie internetowej rejestru umożliwiającej dostęp do indywidualnego konta BDO, o ile jest to technicznie możliwe.

Ustawa weszła w życie z dniem 31 stycznia 2020 r., z tym że większość jej przepisów stosuje się od dnia 1 stycznia 2020 r., z wyłączeniem przepisów karnych. W konsekwencji oznacza to, że dodany przywołaną na wstępie nowelizacją ustawy o odpadach przepis art.236a, dotyczący możliwości prowadzenia papierowej ewidencji, stosuje się do prowadzenia ewidencji odpadów z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2020 r.

Magdalena Borowczyk - Zalewska
główny specjalista ds. prawnych IGWP 

Szanowni Państwo,
Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” uprzejmie informuje, iż w dniu 24 stycznia br. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, został zamieszczony Projektu ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz niektórych innych ustaw
W związku z powyższym Izba zwraca się z uprzejmą prośbą o zgłoszenie uwag do ww. projektu w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2020r., w tym drogą elektroniczną, w formie edytowalnej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt ustawy

Uzasadnienie

OSR

Adw. Paweł Sikorski

Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” organizuje konferencję energetyczną pn. Samowystarczalność energetyczna przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, mającą na celu pokazanie drogi do zminimalizowania kosztów energii przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

Podczas konferencji przedstawiciele Duńskich Wodociągów omówią konkretne doświadczenia w przeprowadzaniu procesów modernizacyjnych we własnych przedsiębiorstwach, zaprezentują nowoczesne urządzenia obniżające koszty energii, a także sposoby „eksportu” i przykłady zastosowania nowoczesnych rozwiązań.

Przedstawienie duńskich doświadczeń, które doprowadziły do minimalizacji kosztów używanej energii do poziomu poniżej 5% w takich miastach jak Kopenhaga, Aarhus czy Odense, jest niezwykle ważne dla polskich przedsiębiorców w świetle wzrastających cen. Prelegenci zaprezentują swoje realizacje oraz podejmą się roli konsultantów, udzielając odpowiedzi na pytania uczestników.

Termin i miejsce organizacji:

 • 26 lutego, godz. 09.30 - 16.00
 • Warszawa, Golden Floor Plaza, al. Jerozolimskie 123A (termin zgłoszeń 18.02.2020r.)

Koszt uczestnictwa:

 • Członkowie - 420 PLN (+23% VAT)
 • Pozostali uczestnicy - 540 PLN (+23% VAT)

Płatność – na podstawie faktury wystawionej w ciągu 7 dni od daty zakończenia wydarzenia.

Miejsce nadsyłania zgłoszeń i kontakt z organizatorem:

Iwona Włodarek, tel. 52 376 89 28, fax 52 376 89 20, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Potwierdzeniem uczestnictwa jest szczegółowa iadomość zawieraj, przesłana przez organizatora na adres EMAIL DO POTWIERDZEŃ (podany w formularzu zgłoszeniowym), najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem.

Formularz zgłoszeniowy

Program

Oferta do pobrania

Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” informuje, iż z dniem 31 grudnia 2019 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz. U. 2019 poz. 2452).

Konieczność zmiany rozporządzenia wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2170) w zakresie dotyczącym:

 1. odstąpienia od obowiązku wykorzystywania przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2019 r. poz. 541, z późn. zm.);
 2. zmiany terminu wejścia w życie przepisów dotyczących uwzględnienia wielkości średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ) w sposobie ustalania opłaty stałej za pobór wód powierzchniowych;
 3. zmiany terminu wejścia w życie przepisów dotyczących uwzględnienia wielkości zasobów dostępnych w sposobie ustalania opłaty stałej za pobór wód podziemnych;
 4. zmiany terminu obowiązywania przepisów dotyczących okresu, w którym do naliczenia wysokości opłaty stałej za pobór wód podziemnych i powierzchniowych stosuje się niezróżnicowane górne jednostkowe stawki opłat za pobór tych wód.

Co istotne, rozporządzenie to nie zmienia jednostkowych stawek opłat za usługi wodne.

Tekst ogłoszonego rozporządzenia znajduje się [tutaj]

Marcin Błędzki
główny specjalista ds. ekonomicznych IGWP

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” informuje, iż Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej rozpoczyna prace przygotowawcze do nowelizacji rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowlane hydrotechniczne, zwanego dalej rozporządzeniem.

Jak wskazało Ministerstwo, rozporządzenie wymaga aktualizacji przede wszystkie względu na zmiany technologiczne, jakie nastąpiły w ciągu ostatniej dekady, tudzież konieczność aktualizacji odwołań do norm oraz dostosowania do innych regulacji, będących w polskim obiegu prawnym.

Zmiany warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne będą mieć wpływ na przygotowanie i realizację projektów prowadzonych przez jednostki państwowe, samorządowe i inwestorów prywatnych. Nowelizacja wymaga szczegółowych analiz i konsultacji ze względu na wysoką szczegółowość oraz potencjalny istotny wpływ na rynek budownictwa wodnego w Polsce.

O przekazywanie uwag do obecnie obowiązujących przepisów wraz z propozycjami ich zmian  Ministerstwo zwróciło się również do Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

Mając powyższe na względzie, Izba zwraca się o przekazywania uwag  do dnia 31.01.2020r. w formie edytowalnej na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Magdalena Borowczyk-Zalewska
Główny specjalista ds. prawnych

 

Szanowni Państwo.

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” uprzejmie informuje, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, został zamieszczony projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie sposobu przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane.

 

Szanowni Państwo.

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” w związku z ogłoszeniem w Dzienniku Ustaw w dniu 08.11.2019 r. pod pozycją 2170 tekstu ustawy z dnia 11 września 2019 o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, przedstawia „Zestawienie najważniejszych zmian dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej w ustawie z dnia 11 września 2019 o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw."

Przedstawione powyżej zestawienie zawiera stan prawny przed i po wejściu w życie powyższej ustawy.

Tekst ogłoszonej ustawy znajduje się na stronie: www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2170/1

Marcin Błędzki
główny specjalista ds. ekonomicznych IGWP

Szanowni Państwo

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” informuje, iż Rada Ministrów w dniu 6 listopada 2019 r. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Inwestycji i Rozwoju.

W projekcie przewiduje się zmiany także w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 i 1495) polegające na tym, że po art. 19 dodaje się art. 19a, w myśl którego przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, na pisemny wniosek podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci, będzie obowiązane wydać warunki przyłączenia do sieci albo uzasadnić odmowę ich wydania,  w terminie:

 1. 21 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;
 2. 45 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.

Tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne będzie miało możliwość przedłużenia terminów określonych powyżej odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne będzie - w myśl projektu - obowiązane potwierdzić pisemnie złożenie przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, określając w szczególności datę jego złożenia.

Sam wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci powinien zawierać takie elementy jak:

 1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci;
 2. wskazanie lokalizacji nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci, w tym jego adres i numer działki ewidencyjnej, na której się znajduje;
 3. informacje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci;
 4. określenie dobowego zapotrzebowania na wodę z podziałem na wodę do celów bytowych, technologicznych, przeciwpożarowych oraz innych, z uwzględnieniem przepływów średniodobowych i maksymalnych godzinowych oraz wielkości ładunku zanieczyszczeń;
 5. określenie ilości i jakości odprowadzanych ścieków z podziałem na ścieki bytowe i przemysłowe;
 6. plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.

Zaznaczyć należy, iż do terminów rozpoznania wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci określonych powyżej nie będą wliczane terminy przewidziane w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, terminów na uzupełnienie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, okresów innych opóźnień spowodowanych z winy podmiotu wnioskującego o przyłączenie do sieci albo z przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Projekt wskazuje także, że sporządzenie planu sytuacyjnego, o którym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane uwzględniającego warunki przyłączenia do sieci wydane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, będzie upoważniać podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci lub inny podmiot działający z jego upoważnienia lub na jego zlecenie do wykonania przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego zgodnie z tym planem.

Warunki przyłączenia do sieci wydane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne będą ważne przez okres dwóch lat od dnia ich wydania.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie może odmówić odbioru przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego wykonanego, zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci wydanymi przez to przedsiębiorstwo.

Projekt zakłada, że warunkiem dokonania odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, wykonanego zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci wydanymi przez to przedsiębiorstwo, nie może być uzyskanie pozwolenia na budowę albo dokonanie zgłoszenia robót budowlanych, jeżeli nie są one wymagane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Istotna dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych jest propozycja, zgodnie z którą nie będzie możliwe pobieranie opłat za:

 1. wydanie warunków przyłączenia do sieci, a także za ich zmianę, aktualizację lub przeniesienie na inny podmiot;
 2. odbiór przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, a także za włączenie przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego do sieci wodociągowej albo kanalizacyjnej oraz za inne zezwolenia z tym związane.

Ponadto w projekcie zaproponowano dodanie w art. 29 nowego ust. 3a, nakładającego na przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne karę pieniężną za niewydanie warunków przyłączenia do sieci w terminach określonych w proponowanym art. 19a. Zaproponowano również dodatnie w ust. 6 kolejnego pkt 3, zgodnie z którym kara pieniężna za uchybie terminom wydania ww. warunków wynosić będzie 500 zł za każdy dzień zwłoki, czyli kwalifikowanej formy opóźnienia.

W projekcie przewidziano również zmianę w ust. 8 zdanie pierwsze, które otrzymuje brzmienie:

„Niezależnie od kary pieniężnej, o której mowa ust. 1 – 3, nałożonej na przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne organ regulacyjny może nałożyć karę pieniężną na osobę sprawującą funkcję kierownika przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, z tym że wysokość tej kary pieniężnej nie może przekroczyć 300% jego miesięcznego wynagrodzenia.”

Nowe przepisy mają wejść w życie po 6 miesiącach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Izba aktywnie uczestniczyła w konsultacjach projektu. Część tych uwag została uwzględniona.

Zgodnie z postulatem Izby w zakresie terminów do wydania warunków przyłączenia do sieci, jak również zawnioskowanym przez Izbę terminem do uzasadnienia odmowy ich wydania, wydłużono  je odpowiednio:

 • z 14 dni na 21 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;
 • z 30 dni na 45 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.

Izba, jako uzasadnienie wskazała, że w praktycznym funkcjonowaniu przepisów  mogą wystąpić przypadki zbyt dużej liczby wniosków w stosunku do mocy przerobowych (kadrowych) przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego; przy karze 500 zł już kilkudniowe opóźnienie w stosunku do kilkunastu wniosków spowodować może naliczenie niewspółmiernie wysokiej kary pieniężnej w stosunku do uchybienia.

W zakresie kar Izba, mając na uwadze ww. argumentację  postulowała, aby kara pieniężna wyniosła 100 zł za każdy dzień opóźnienia, co nie zostało uwzględnione przez projektodawcę. Zastąpiono jednak słowo „opóźnienia” słowem „zwłoka”, co oznacza, że kara będzie mogła być naliczana w przypadku tzw. kwalifikowanego opóźnienia ze strony przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Uwzględnione zostały także uwagi Izby dotyczące uzupełnienia zakresu wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci, zawarte w art. 19a. ust.4 pkt.4); Izba wskazała bowiem, że przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne powinny otrzymać informację w zakresie przepływów średniodobowych i maksymalnych godzinowych celem określenia technicznych możliwości świadczenia usługi w zakresie odbioru ścieków oraz wielkości ładunku zanieczyszczeń.

Załączniki:
tekst projektu ustawy 
uzasadnienie
raport z konsultacji 

Izba informuje, iż przygotowany został także projekt rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z uzasadnieniem.

Magdalena Borowczyk-Zalewska 
Główny Specjalista ds. Prawnych 

Adw. Paweł Sikorski

Szanowni Państwo,

W imieniu Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” informuję, iż  w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny zamieszczony został projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (RD572).

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag do ww. projektu w terminie do dnia 13.11.2019 r. Ewentualne uwagi proszę przekazywać drogą elektroniczną w edytowalnej formie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji znajduje się tutaj

Magdalena Borowczyk-Zalewska
główny specjalista ds. prawnych IGWP

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

 • Klasa metrologiczna wodomierza i jej wpływ na pomiary zużycia wody: 20 maja 2021 +

  Klasa metrologiczna wodomierza i jej wpływ na pomiary zużycia wody: 20 maja 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium przysługuje 15% zniżki na zakup monografii "Gospodarka Czytaj więcej
 • Wszystko o legalizacji i ekspertyzie wodomierzy: 10 czerwca 2021 +

  Wszystko o legalizacji i ekspertyzie wodomierzy: 10 czerwca 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium przysługuje 15% zniżki na zakup monografii "Gospodarka Czytaj więcej
 • 1