Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs projektów w ramach działania "2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska." Typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozdysponuje 200 milionów złotych.

O dotacje będą mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Wnioski można składać w terminie od 30 kwietnia do 31 sierpnia 2018 r.

W ramach konkursu wspierane będą projekty, które dotyczyć będą m.in.:

  • budowy, rozbudowy lub remontu sieci kanalizacji deszczowej oraz infrastruktury towarzyszącej, która przyczynia się do odprowadzania, zatrzymania, retencjonowania, wykorzystania wód opadowych i/lub oczyszczania (w razie potrzeby) wód opadowych, przy czym dla tej infrastruktury preferowane będzie użycie metod naturalnych lub bazujących na naturalnych. Metody naturalne lub bazujące na naturalnych to działania, wykorzystujące naturalną zdolność retencji, zagospodarowania, samooczyszczania oraz odprowadzania wód opadowych z danego terenu np. rowy odwadniające, muldy, zbiorniki odparowujące, obsadzone roślinnością stawy sedymentacyjne, obiekty hydrofitowe oczyszczania wód opadowych,
  • budowy, rozbudowy lub remontu zbiorników wód opadowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w tym m.in. urządzenia podczyszczające i instalacje rozprowadzania zebranej wody),
  • likwidacji zasklepienia lub uszczelnienia gruntu poprzez stosowanie wzmocnień przepuszczalnych dla wody np.: ażurowych lub żwirowych,
  • dla miast nieujętych w projekcie pozakonkursowym realizowanym w ramach typu projektu 2.1.1b, które wpisują się w zakres interwencji POIiŚ, możliwe jest również ujęcie w projekcie zadań związanych z przygotowaniem lub aktualizacją planów adaptacji do zmian klimatu.

Wsparcie będzie kierowane do obszarów miast ujętych w projekcie polegającym na opracowaniu lub aktualizacji planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców. Ponadto, możliwa będzie również realizacja projektów na obszarach miast, których gęstość zaludnienia jest wyższa niż 1200 mieszkańców/km2 oraz na obszarach gmin miejskich ujętych w kontrakcie terytorialnym dla danego województwa według stanu na dzień 31 października 2016.

Warunkiem dopuszczenia możliwości współfinansowania ze środków POIiŚ dla miast wyżej wymienionych, a nieujętych w projekcie jest potwierdzenie posiadania planu adaptacji do zmian klimatu zgodnie z przygotowanym przez Ministerstwo Środowiska „Podręcznikiem adaptacji dla miast – wytycznymi do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu” lub przynajmniej potwierdzenie przystąpienia do przygotowania planu adaptacji poprzez dysponowanie odpowiednią uchwałą rady gminy.

Ważną informacją jest fakt, że w związku z pracami nad dostosowaniem wzoru wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją do zapisów nowej ustawy Prawo wodne przewiduje się, że opublikowany w dniu ogłoszenia konkursu wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją zostanie niedługo zaktualizowany. Dlatego bezwzględnie należy śledzić zmiany zapisów konkursu na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. 

Link do ogłoszenia konkursu: Ogłoszenie konkursu

 

Specjalista ds. Marketingu i PR - Natalia Przepierska