13 listopada 2015 roku w Krakowie odbyło się szkolenie prawne. Przedmiotem szkolenia, które prowadzi prof. dr hab. Bartosz Rakoczy – Radca Prawny IGWP, były zagadnienia dotyczące sposobów wykonywania przez gminę zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Poruszane zostały także aspekty stosunków prawnych pomiędzy gminą, a przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, w zależności od formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa.

Wśród omawianych zagadnień należy wymienić m.in. kwestię osobowości prawnej gminy, relacje pomiędzy ustawą zaopatrzeniową, a regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków jako aktem prawa miejscowego, omawiano także m.in. przepisy ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o gospodarce nieruchomościami. Szczególną uwagę poświęcono ustawie kodeks cywilny w kwestii pojęcia własności urządzeń, a także żądania przez gminy wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Osoby uczestniczące w szkoleniu biorą w nim aktywny udział poprzez przedstawianie własnych przypadków, które są na bieżąco analizowane. Szkolenia prawne organizowane są dla kameralnych grup umożliwiających swobodną dyskusję i wymianę poglądów, a także indywidualne konsultacje z Prof. dr hab. Bartoszem Rakoczym. 

W związku z dużym zainteresowaniem Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie" informować będzie Państwa o kolejnych edycjach szkoleń prawnych.

 

Specjalista ds. Marketingu i PR - Natalia Przepierska 

 

IMG 20151113 123458