Pytanie: Jak zorganizować pracę w przestrzeniach zamkniętych?

Odpowiedź: Prace w zbiornikach zamkniętych wymagają specjalnych przygotowań organizacyjnych i technicznych określonych w instrukcji eksploatacji. Prace te powinny być wykonywane na polecenie pisemne pracodawcy lub osoby przez niego upoważnionej.

Pytanie: Czy zmiany wprowadzone od 1.04.2015 roku zakazują lekarzom medycyny pracy wskazywać lub wpisywać przeciwwskazania pracownika do pracy na orzeczeniu, które trafia do pracodawcy?

Odpowiedź: W ramach ogólnie pojętej profilaktycznej ochrony zdrowia pracownika na każdym pracodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Jednym z kluczowych elementów profilaktyki są badania lekarskie.

Pytanie: Czy pracownicy pracujący na oczyszczalni ścieków mogą w tym samym dniu wykonywać prace na stacji uzdatniania wody?. Jeżeli mogą, jakie muszą być spełnione warunki bezpieczeństwa i higieny pracy?

Odpowiedź: Nie istnieją żadne odmienne uregulowania prawne zabraniające takim osobom wykonywanie tego typu prac w ciągu dnia. Zapisy dotyczące wykonywania tego typu prac powinny zostać ujęte w zakresach obowiązków pracowników, lub też w jakimkolwiek akcie zawarcie stosunku pracy. Możliwości wykonywania pracy uzależnione są również od sytemu czasu pracy panujący w danej jednostce.

Pytanie: Czy prowadzenie książek obiektów budowlanych dla sieci wodociągowych jest obowiązkowe, a jeżeli tak to na czym polega przegląd takiego obiektu budowlanego przewidziany w prawie budowlanym?

Odpowiedź: Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane to na właścicielu lub zarządcy ciąży obowiązek prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia, o którym mowa w art. 20 ust. 2, książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego.

Pytanie: Kto w zakładzie pracy jest odpowiedzialny za napisanie instrukcji BHP?

Odpowiedź: W myśl art. 2374 § 2 k.p. to pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy. Podobne stwierdzenie zawarte jest w § 41 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.). 

Pytanie: Sprawa dotyczy operatora koparko-ładowarki. Prowadzi własną działalność gospodarczą. Czy operator musi mieć przy sobie dokumenty do obsługi maszyny?

Odpowiedź: Operator obsługujący maszyny budowlane, takie jak koparka, powinien posiadać przy sobie dokument potwierdzający uprawnienia do obsługi tego sprzętu oraz dowód osobisty. Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) maszyny i urządzenia techniczne stosowane przy robotach ziemnych, budowlanych i drogowych wymienione w załączniku nr 1 do tego rozporządzenia mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które ukończyły szkolenie i uzyskały świadectwo oraz wpis do książki operatora.

Pytanie: Nasza firma chce zlecić część prac podmiotowi zewnętrznemu. Czy zatrudniając pracownika na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa o dzieło, umowa zlecenie) wymagane jest złożenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania danej pracy?

Odpowiedź: Zgodnie z art. 304 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p., pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą.

Pytanie: Nasza firma zleciła prace magazynowe osobie z zewnątrz. Czy mamy obowiązek zapewnić jej szkolenie oraz odzież i obuwie robocze?

Odpowiedź: Powierzając wykonywanie pracy osobie fizycznej na podstawie umowy cywilnoprawnej pracodawca stosownie do art. 304 k.p. powinien zapewnić bezpieczne i  higieniczne warunki jej świadczenia. Nie ma bezwzględnego obowiązku kierowania zleceniobiorców i wykonawców na wstępne badania lekarskie, czy też organizowania dla nich szkoleń bhp, gdyż powinności te dotyczą tylko pracowników. Jeśli jednak ze względu na rodzaj powierzonej pracy lub stopień występujących zagrożeń daną pracę powinny wykonywać osoby przeszkolone i o odpowiednim stanie zdrowia, pracodawca (zleceniodawca) może uzależnić zawarcie umowy o dzieło lub innej umowy cywilnoprawnej od poddania się zleceniobiorcy (wykonawcy) badaniom lekarskim i odpowiedniemu przeszkoleniu.

Pytanie: Zgodnie z art. 208 k.p. w razie, gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez rożnych pracodawców, pracodawcy ci mają obowiązek wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad BHP wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu. Czy można tę funkcję powierzyć służbie BHP?

Odpowiedź: Przepisy nie określają, kto może być koordynatorem ds. BHP, ani jakie kwalifikacje powinien posiadać. Dobrze byłoby jednak, aby był to pracownik, który dobrze zna teren zakładu pracy oraz jego specyfikę i proces technologiczny, a także sprawnie będzie potrafił identyfikować zagrożenia występujące podczas wykonywania określonych prac.

Pytanie : Nasz pracownik przebywa na urlopie wychowawczym. Czy może on wykonywać w  tym czasie pracę zarobkową?

Odpowiedź: W czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową u  dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność pod warunkiem, że nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem (art. 1862 § 1 ustawy z  dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy; tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm. - dalej k.p.). Może to być zatrudnienie na podstawie stosunku pracy albo umowy cywilnoprawnej (np. zlecenia, o dzieło). Inną możliwość pracy podczas urlopu wychowawczego daje pracownikowi art. 1867 k.p. Zgodnie z tym przepisem, pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w  okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu.