PFAS i woda pitna

PFAS to zróżnicowana grupa syntetycznych związków fluorowych. Trwałość tych substancji powoduje, że są one bardzo odporne na biodegradację, stają się wszechobecne w środowisku, także w zasobach wodnych.

Notatka informacyjna EurEau szczegółowo opisuje wiedzę sektora wodociągów na temat PFAS: czym są, dlaczego są problematyczne, czy i jak można je usunąć z wody. Opisano również studia przypadków zgłoszone przez operatorów z różnych krajów.
Notatkę można znaleźć tutaj.

Water Matters - EurEau w Twoich uszach

W październiku ukazały się nowe odcinki naszego podcastu Water Matters (woda się liczy).
Można wysłuchać Ole Steensberg Øgelund z duńskiej organizacji DANVA, który mówi o ściekach i energii oraz Gari Villa Landa Sokolova (AEAS, Hiszpania) która mówi o wyzwaniach, przed którymi stoi branża wod-kan. Rozmawialiśmy również o wodzie i UE z Veronicą Manfredi z Komisji Europejskiej.

Nowa dyrektywa w sprawie wody pitnej została przyjęta przez Radę UE

To była długa droga od pierwotnego wniosku Komisji dotyczącego przeglądu dyrektywy w sprawie wody pitnej w 2017 r. do chwili obecnej. Wynik?
Opinię EurEau można znaleźć tutaj.
Ostateczne głosowanie na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego jest zaplanowane na grudzień.

Przegląd dyrektywy ściekowej: EurEau omawia opcje polityczne z Komisją

EurEau spotkała się z DG ENV Komisji Europejskiej w celu omówienia opcji politycznych, które zostaną uwzględnione w ocenie skutków dyrektywy. Podkreśliliśmy, jak ważne jest rozważenie wszystkich opcji razem, a nie oddzielnie, tak aby ocenić ogólny ich wpływ na skuteczność dyrektywy. Podkreśliliśmy również znaczenie inwestowania w infrastrukturę i uwzględnienia różnych poziomów wdrażania w każdym państwie członkowskim.
Komisja poszukuje dobrych przykładów miast, które przyjęły skuteczne plany zarządzania. Przelewami burzowymi.

Dyrektywa dotycząca wody w kąpieliskach

Opublikowano harmonogram przeglądu dyrektywy dotyczącej jakości wody w kąpieliskach (BWD). Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone na początku 2021 r., a przyjęcie nowego wniosku przewiduje się na jesień 2023 r. BWD nakłada na państwa członkowskie obowiązek bakteriologicznego monitorowania i oceny wody w kąpieliskach.

Woda i rolnictwo

Wspólna polityka rolna (CAP) jest europejskim instrumentem finansowania działalności rolniczej. Państwa członkowskie uzgodniły już swoje ogólne podejście do CAP po 2020 r. Szczególne znaczenie dla członków EurEau ma projekt rozporządzenia w sprawie planów strategicznych CAP, ponieważ zawiera on przepisy dotyczące warunkowości, programów i narzędzia zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych w zakresie składników odżywczych. Równolegle Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie planów strategicznych CAP. Stanowiska niestety nie odpowiadają ambicjom unijnej strategii „z pola na widelec” (from farm to fork), której celem jest uczynienie systemów żywnościowych sprawiedliwymi, zdrowymi i przyjaznymi dla środowiska. A co najgorsze dla branży wodociągowej, nie odpowiadają potrzebom zrównoważonej ochrony zasobów wodnych.
EurEau przesłała stanowisko biorąc udział w konsultacjach społecznych.

Rozporządzenie w sprawie ponownego wykorzystania wody

Od czasu przyjęcia rozporządzenia w sprawie ponownego wykorzystania wody w zeszłym roku, trwa opracowanie wytycznych dotyczących wdrożenia rozporządzenia. Jest to dla nas ważny krok, zwłaszcza jeśli chodzi o wskazania dotyczące procesu walidacji projektów ponownego wykorzystania. Specjalna grupa zadaniowa pracuje również nad wytycznymi dotyczącymi oceny ryzyka.

Ramowa dyrektywa wodna i dyrektywy pochodne

Komisja jest w trakcie przeglądu dyrektywy w sprawie norm jakości środowiska (EQS) i dyrektywy w sprawie wód podziemnych (GWD). W przypadku GWD zmiana powinna dotyczyć załączników I i II. Z kolei dla dyrektywy EQS na tym etapie nie ma jasności czy rewizji zostanie poddany tylko wykaz substancji priorytetowych, czy też dyrektywa jako całość. Grupa WG Chemicals wysłała prośbę do ekspertów o dobrowolną pracę nad dokumentacją substancji priorytetowych. Wymieniliśmy już nazwiska ekspertów, którzy chcieliby zintegrować grupy robocze ds. Substancji z Komisją Europejską i Wspólnym Centrum Badawczym. Prace związane z ustalaniem priorytetów odbędą się w nadchodzących miesiącach i powinny zostać zakończone do lutego 2021 r.
Parlament pracuje nad rezolucją w sprawie oceny sprawności RDW, w tym dyrektywy EQS i GWD, a głosowanie w Komisji Ochrony Środowiska Parlamentu Europejskiego powinno odbyć się na początku grudnia. Poprawki kompromisowe nie są jeszcze dostępne.

Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (E-PRTR)

Wstępna ocena skutków europejskiego E-PRTR została opublikowana w dniu 28 września 2020 r. E-PRTR rejestruje emisje i przenoszenie zanieczyszczeń z przemysłu do środowiska. Zawiera przegląd uwalniania 91 substancji do środowiska. Jednak obecnie rejestr nie dostarcza dobrej jakości danych, które mogłyby skutecznie pomóc w ochronie zasobów wodnych. EurEau przekazała opinię na temat wstępnej oceny skutków europejskiego PRTR.

Raport z oceny dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych

Opublikowano raport z oceny dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych (IED). Dyrektywa IED ma na celu osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska poprzez redukcję szkodliwych emisji przemysłowych, w szczególności poprzez lepsze stosowanie najlepszych dostępnych technik (BAT).

Dyrektywa INSPIRE

Dyrektywa ma na celu ustanowienie infrastruktury do udostępniania informacji przestrzennych, które mogą mieć wpływ na środowisko. Operatorzy wodni dążą do tego, aby informacje wrażliwe dotyczące infrastruktury krytycznej były wyłączone z zakresu dyrektywy. Komisja Europejska rozpoczęła właśnie proces przeglądu, publikując mapę drogową.
EurEau przekazała informację zwrotną do mapy drogowej dotyczącej przeglądu dyrektywy INSPIRE.

Infrastruktura krytyczna: nowe narzędzia Komisji

W dniu 15 grudnia Komisja planuje przyjąć komunikat w sprawie strategii bezpieczeństwa cybernetycznego, nowy wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych (dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji) oraz propozycję dodatkowych środków ochrony infrastruktury krytycznej.
Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji określa szereg wymogów dotyczących bezpieczeństwa sieci i informacji, które są stosowane przez operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych. Czekamy na więcej informacji. Odpowiedź EurEau na konsultacje znajduje się tutaj.
Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej ma na celu skuteczną ochronę systemów IK przed zakłóceniami powodowanymi przez klęski żywiołowe i zagrożenia spowodowane przez człowieka (np. terroryzm, cyberataki, dezinformacja, wroga własność zagraniczna).

Program prac Komisji Europejskiej

Program prac Komisji na 2021 r. został zaktualizowany i jest dostępny tutaj.
Przegląd wszystkich nowych inicjatyw (legislacyjnych i nielegislacyjnych) oraz odpowiedni harmonogram można znaleźć tutaj.

Strategia chemiczna na rzecz zrównoważonego rozwoju

W ramach Zielonego Ładu UE Komisja opublikowała w dniu 14 października Strategię na rzecz zrównoważonego rozwoju w sprawie chemikaliów.
EurEau z zadowoleniem przyjmuje tę strategię, w tym hierarchię produktów wolnych od substancji toksycznych, rozszerzenie ogólnej oceny ryzyka, działania dotyczące substancji działających na układ dokrewny, działania związane z niebezpieczeństwem mieszanin chemikaliów oraz PFAS. Dokument odzwierciedla ważne elementy, za którymi opowiada się EurEau. W przypadku pełnego wdrożenia strategia ta będzie wspierać dążenie do społeczeństwa wolnego od zanieczyszczeń. Więcej można znaleźć tutaj.
Plan działania szczegółowo określa środki legislacyjne i nielegislacyjnie oraz odpowiednie ramy czasowe realizacji strategii. Powstały już różne dokumenty robocze służb Komisji, a jeden z nich jest poświęcony PFAS. Komisja zamierza zająć się PFAS w różnych aktach prawnych (REACH, żywność, materiały do kontaktu z żywnością, IED itp.), w tym w prawodawstwie dotyczącym wody.
EurEau zorganizowała kolejne spotkanie z CEFIC (organizacja przemysłu chemicznego), omówiono możliwość zorganizowania w styczniu webinarium na temat identyfikacji trwałych, mobilnych i toksycznych (PMT) substancji.

Plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym: aktualizacja

Parlament Europejski przygotowuje rezolucję w sprawie planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym, który jest częścią Zielonego Ładu UE. Plan ten ma na celu włączenie GOZ do głównego nurtu naszego życia i przyspieszenie zielonej transformacji naszej gospodarki. Ponieważ projekt nie uwzględnia wody, EurEau wspólnie z organizacją holenderską skontaktowali się z europosłami w sprawie poprawek.

Strategia adaptacji do zmiany klimatu

W ramach niemieckiej prezydencji w UE w dniach 4-5 listopada odbywa się europejska konferencja poświęcona adaptacji do skutków zmian klimatycznych. Wnioski zostaną uwzględnione w debacie na temat aktualizacji strategii adaptacji UE. Część konferencji będzie dotyczyła niedoboru wody i niskiego stanu wody oraz spróbuje położyć podwaliny pod strategiczne podejście do gospodarki wodnej w Niemczech i UE. Na konferencji przemówi dr Claudia Castell-Exner, prezydent EurEau.
Grupa Parlamentu Europejskiego ds. Różnorodności biologicznej, którą wspiera EurEau, spotka się (20.11), w celu omówienia kwestii wodnych przyszłej europejskiej strategii adaptacji do zmian klimatu. Spotkanie poprowadzi poseł Woelken. Będzie to dla EurEau okazja do podkreślenia ważnej roli, jaką sektor wodny odgrywa w adaptacji do zmian klimatu.

Strategia metanowa: ignoruje potencjał biogazu z osadów

Strategia UE w zakresie metanu, będąca częścią Zielonego Ładu, została opublikowana 14 października. Ma na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. EurEau nie zgadza się z założeniami strategii, ponieważ wspomina jedynie o emisjach metanu z naszego sektora, ale pomija jego znaczny potencjał w zakresie produkcji biogazu.
Opinię EurEau można znaleźć tutaj. EurEau przygotowała także Notę informacyjną na temat zmniejszenia śladu energetycznego w sektorze wodnym oraz odcinek podcastu „Water Matters” na „Energy Matters”.

Zero zanieczyszczeń: plan działania dotyczący wody, powietrza, gleby

Plan działania na rzecz zerowego zanieczyszczenia ma na celu eliminowanie zanieczyszczeń pochodzących ze wszelkich źródeł, mając na uwadze powietrze, wodę i glebę. Jest on częścią Zielonego Ładu na rzecz zrównoważonej gospodarki.
Mapa drogowa „Zero Pollution Ambition” została już opublikowana, a EurEau przesłała swoją opinię, którą można znaleźć tutaj. Na początku listopada Komisja opublikuje konsultacje społeczne, które potrwają co najmniej 13 tygodni.
Plan działań powinien zostać opublikowany przez Komisję Europejską w II kwartale 2021 roku

Projekt monitorowania SARS-CoV-2

W ramach projektu Wspólnego Centrum Badawczego (JRC), rozpoczęto drugą kampanię pobierania próbek w celu śledzenia ognisk SARS-CoV-2 w ściekach. Dzięki dobrej reakcji członków EurEau uczestniczyło w niej ponad 100 oczyszczalni ścieków.
Wyniki pierwszej i drugiej tury pobierania próbek są dostępne dla operatorów, którzy w niej uczestniczyli i wydają się potwierdzać możliwość wykorzystania pobierania próbek z kanalizacji jako narzędzia wczesnego ostrzegania do monitorowania krążenia SARS-CoV-2 w populacji. Raport powinien zostać opublikowany do końca roku.

Ósmy program działań w zakresie środowiska

Ósmy program działań w zakresie środowiska będzie wyznaczać europejską politykę środowiskową do 2030 r., wspierając cele działań w zakresie środowiska i klimatu określone w Europejskim Zielonym Ładzie. Stanowi podstawę UE do osiągnięcia agendy ONZ 2030 i jej celów zrównoważonego rozwoju.

Polityka na rzecz platformy Zdrowa Europa

Platforma opublikowała dokument strategiczny dotyczący planu działania na rzecz zerowego zanieczyszczenia wody, powietrza i gleby.

Partnerstwo unijnych operatorów wodnych

Po wielu opóźnieniach wkrótce zostanie nawiązane partnerstwo między Komisją a globalnym sojuszem na rzecz operatorów wodnych (GWOPA) ONZ-HABITAT.
Partnerstwa operatorów wodnych są okazją do przyspieszenia realizacji celów rozwojowych poprzez długoterminowe partnerstwa non-profit między przedsiębiorstwami wod-kan, których celem jest wzmocnienie zdolności i wydajności operacyjnej przedsiębiorstw użyteczności publicznej w krajach rozwijających się. Menedżerowie planują dwuetapowy proces składania wniosków obejmujący około trzech miesięcy na przygotowanie dokumentu koncepcyjnego oraz - w przypadku udanych koncepcji - kolejne trzy miesiące na pełną ofertę.

Fundusz naprawczy: wezwanie do działania

Komisja przyjęła wytyczne, aby pomóc państwom członkowskim przygotowanie ich krajowych planów naprawy do kwietnia 2021 r. Wytyczne odnoszą się również do sektora wodnego i są dostępne tutaj.

Światowy dzień świadomości na temat środków przeciwdrobnoustrojowych

Cyfrowa kampania Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach, we współpracy ze Światowym Tygodniem Wiedzy o Antybiotykach (WAAW), odbędzie się w dniach 16-24 listopada 2020 r.

Wydarzenia

17-18 listopada 2020 r. – Trzecia konferencja JPI w Mulheim an der Ruhr, Niemcy.
30 listopada - pierwsza konferencja IWA Digital Water Summit współorganizowana z Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia i AEAS w Bilbao, Hiszpania. Więcej: https://digitalwatersummit.org/
30 listopada-1 grudnia –  Międzynarodowa konferencja o PFAS pod auspicjami prezydencji niemieckiej Rady.
1-4 grudnia 2020 r. – Konferencja UNESCO: Water, Megacities and Global Change.
7-11 grudnia 2020 r. 12 edycja Europejskiego Szczytu na Rzecz Innowacji. Więcej tutaj.
9-14 maja 2021 r. – Światowy Kongres Wodny IWA
17-20 maja - LuWQ2021, 5th International Interdisciplinary Conference on LAND USE AND WATER QUALITY: Agriculture and the Environment.
25-28 maja 2021 r.– CEOCOR; organizowany przez organizację ÖVGW w Wiedniu, Austria.
31 maja – 2 czerwca 2021 r.: European Sustainable Phosphorus Conference (ESPC4) Wiedeń, Austria. Więcej: https://www.phosphorusplatform.eu/espc4
11-13 sierpnia 2021 r. – Konferencja o bezpieczeństwie wody IWA, Norwegia.

Opracowała Klara Ramm, głównie na podstawie danych EurEau.
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub komentarze, proszę o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Newsletter EurEau

WRZESIEŃ 2020 r.

Zarządzanie usługami wodnymi w Europie - raport EurEau

Usługi wodne jako usługi podstawowe wspierają zrównoważony rozwój społeczeństw i mają fundamentalne znaczenie dla realizacji środowiskowych i społecznych ambicji.

Organizacja usług wodociągowych różni się w poszczególnych krajach ze względu na historię, dziedzictwo kulturowe, tradycje i prawo lokalne, które skutkują określonymi ramami regulacyjnymi.

Aby przybliżyć i uprościć zrozumienie zarządzania usługami wod-kan w Europie, raport stanowi przegląd aktualnej sytuacji w 29 krajach członkowskich EurEau i ilustruje różnorodność modeli zarządzania, struktur organizacyjnych, zadań i obowiązków podmiotów zaangażowanych na różnych szczeblach zarządzania (unijnym, krajowym, regionalnym lub lokalnym). Raport można znaleźć tutaj.

Notatka informacyjna EurEau na temat konsekwencji orzeczenia Weser

Orzeczenie to jest bardzo istotne dla branży wod-kan, dotyczy kwestii pogorszenia stanu wód w ramowej dyrektywie wodnej (szczegóły i wyrok można znaleźć tutaj). Notatka jest zbiorem doświadczeń europejskich podmiotów w zakresie art. 4 ust. 1 ramowej dyrektywy wodnej. Artykuł jest bardzo istotnym przepisem w każdej procedurze udzielania pozwolenia na pobór wód podziemnych lub powierzchniowych lub odprowadzanie ścieków.

Water Matters – podkasty EurEau

Z przyjemnością prezentujemy podcasty EurEau „Water Matters”, w którym mówimy o podstawach związanych z wodą: skąd pochodzi, dokąd dociera i co się z nią dzieje w międzyczasie.

W pierwszych dostępnych odcinkach występują Sekretarz Generalny EurEau Oliver Loebel, który mówi o podstawach gospodarki wodnej, dr Claudia Castell-Exner (DVGW, Niemcy) o wodzie pitnej, Michael Bentvelsen (Unie van Waterschappen, Holandia) mówi o mikrozanieczyszczeniach, Bertrand Vallet, z sekretariatu o ściekach, a Sarah Gillman z Water UK omawia kwestie osadów.

W nadchodzących tygodniach porozmawiamy także o wodzie i UE z Veronicą Manfredi z Komisji Europejskiej. Podkasty znajdują się tutaj.

PE domaga się działań w sprawie farmaceutyków w środowisku

We wrześniu na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego uznano pilną potrzebę podjęcia działań w celu ochrony środowiska przed pozostałościami leków. Reakcję EurEau można znaleźć tutaj.

Wiadomości z UE

Dyrektywa w sprawie wody pitnej (DWD)

Tekst DWD jest nadal weryfikowany. Państwa członkowskie zostały poproszone o przesłanie uwag dotyczących zarówno angielskiej, jak i krajowej wersji językowej. Członkowie EU1 otrzymali dokument w celu skontaktowania się ze swoimi ministerstwami i podzielenia się swoimi uwagami do tekstu. Po uzyskaniu zatwierdzenia COREPER-u, prawdopodobnie 14 października, dyrektywa uzyska ostateczne zatwierdzenie przez Radę 23 października. Ostateczne głosowanie w Parlamencie Europejskim nastąpi w listopadzie lub grudniu, czyli wejście w życie przewidziane jest na koniec grudnia lub początek 2021 roku.

Dyrektywa ściekowa (UWWTD)

EurEau zareagowała na publikację wstępnej oceny skutków. DG ENV przeprowadzi w październiku specjalistyczne konsultacje z zainteresowanymi stronami. Tematem konsultacji są opcje związane z kierunkami, w których mają podążać prace nad dyrektywą.

Komitety EurEau (EU2 i EU3) komentują tabele opcji politycznych, które będą przedmiotem dyskusji podczas spotkania EurEau z DG ENV 15 października.

Jednocześnie Komisja prowadzi badanie dotyczące nowych zanieczyszczeń i możliwych dostępnych metod oczyszczania. EurEau przedłożyło listę ekspertów, którzy zostaną wybrani przez Wspólne Centrum Badawcze (JRC) do pracy nad tym studium.

We wrześniu Komisja opublikowała dziesiąte sprawozdanie z realizacji UWWTD. Podkreśliła brak wdrożenia w niektórych krajach i niedostateczne fundusze na inwestycje.

Dyrektywa w sprawie osadów ściekowych

EurEau wyraziła opinię na temat dyrektywy w związku z jej ewaluacją. Przedstawiciele federacji spotkali się z DG ENV Komisji, aby przedstawić niedawno przyjętą notę informacyjną na temat gospodarowania osadami. W tej chwili równolegle prowadzone są dwa badania skupiające się na jakości osadów, jedno przez DG ENV, a drugie przez EEA (Europejska Agencja Środowiska).

Przepisy dotyczące wody: kontrola sprawności

Kontrola sprawności to kompleksowa ocena polityki ramowej dyrektywy wodnej (WFD), dyrektywy w sprawie norm jakości środowiska (EQSD), dyrektywy w sprawie wód podziemnych (GWD) i dyrektywy powodziowej (FD). Ocena prowadzona jest według określonego szablonu, obejmuje aspekty takie, jak: skuteczność, wydajność, spójność, przydatność i wartość dodana dla UE. Komisja ENVI Parlamentu Europejskiego przygotowuje projekt rezolucji w sprawie kontroli sprawności prawodawstwa wodnego. Poprawki zostały opublikowane latem, aktualnie Sekretariat ENVI pracuje nad poprawkami kompromisowymi. EurEau uważnie śledzi ten proces.

Dyrektywa INSPIRE: rozpoczęty proces przeglądu

INSPIRE to Dyrektywa 2007/2/WE ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej. Proces przeglądu rozpoczął się wraz z publikacją mapy drogowej. Operatorzy gospodarki wodnej dążą do tego, aby informacje wrażliwe dotyczące infrastruktury krytycznej były wyłączone z zakresu dyrektywy. EurEau weźmie udział w konsultacji mapy drogowej.

Dyrektywa NIS

NIS to dyrektywa w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii. KE opublikowała mapę drogową oceny uregulowań i bezpieczeństwa systemów informatycznych. Specjalna grupa tematyczna EU3 zebrała się 21 września, aby opracować odpowiedź EurEau na konsultacje społeczne w zakresie bezpieczeństwa sieci i informacji.

Program infrastruktury krytycznej

Komisja uruchomiła mapę drogową dotyczącą europejskiego programu ochrony infrastruktury krytycznej (EPCIP), która może doprowadzić do przeglądu dyrektywy w sprawie europejskiej infrastruktury krytycznej. EurEau odpowiedziała na wezwanie Komisji do wyrażenia opinii.

Dyrektywa w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów

Komisja opublikowała mapę drogową dotyczącą przeglądu SUPD. Członkowie EU1 pracują nad opinią, co powinno zostać ulepszone w dyrektywie, ponieważ dotychczas nie przyniosła ona oczekiwanych rezultatów.

Dyrektywa dotycząca jednorazowego użytku produktów z tworzyw sztucznych

Komisja nie dotrzymała lipcowego terminu przyjęcia aktu wykonawczego w sprawie znakowania produktów oraz dokumentów zawierających wytyczne dotyczące definicji produktów i kosztów sprzątania śmieci. Państwa członkowskie wymieniły opinie na wrześniowym posiedzeniu ekspertów. Grupa interesariuszy, do której należy EurEau, spotkała się 7 września, aby rozważyć propozycje oznakowania produktów (nie nadających się do spłukiwania w toalecie). W grudniu 2020 r. EurEau i Klub EPR zorganizują posiedzenie internetowe Intergrupy PE „Zmiany klimatu, różnorodność biologiczna i zrównoważony rozwój”, poświęcone zastosowaniu rozszerzonej odpowiedzialności producenta w sprawie mikroplastiku w obiegu wody.

Farmaceutyki w środowisku: projekt rezolucji na posiedzeniu plenarnym PE

Podczas wrześniowego posiedzenia plenarnego Parlament Europejski przyjął Projekt rezolucji w sprawie strategii farmaceutycznej w ochronie środowiska. Komisja ENVI głosowała w tej sprawie kilka miesięcy temu. Posłowie podkreślają problem pozostałości produktów farmaceutycznych trafiających do środowiska. Więcej informacji można przeczytać tutaj.

Rozporządzenie w sprawie Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (E-PRTR) - Początkowa ocena wpływu

Komisja opublikowała wstępną ocenę skutków dotyczącą zmiany rozporządzenia w sprawie Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (E-PRTR) ustanowionego rozporządzeniem (WE) nr 166/2006. Termin przesyłania opinii upływa 26 października. W najbliższych tygodniach odbędą się konsultacje społeczne.

Dyrektywy dotyczące energii odnawialnej (RED) i efektywności energetycznej (EED)

Przegląd tych dyrektyw rozpoczął się wraz z opublikowaniem wstępnych ocen skutków. EurEau przekazała informację zwrotną w oparciu o notatkę informacyjną. Obie dyrektywy mogą mieć znaczący wpływ na długoterminowe strategie inwestycyjne przedsiębiorstw wod-kan. EurEau opracuje stanowisko przedstawiające pogląd sektora wod-kan na ślad energetyczny w ramach ogólnych celów klimatycznych. Ponadto rewizja UWWTD ma uwzględnić wymagania dotyczące efektywności energetycznej

Rozporządzenie dotyczące rtęci

Komisja Europejska opublikowała raport dotyczący zakazu stosowania amalgamatu dentystycznego do 2030 r. Raport był prawnym obowiązkiem wynikającym z rozporządzenia w sprawie rtęci, które zostanie poddane rewizji w połowie 2021 r. (Prawdopodobnie w ramach strategii „Zero zanieczyszczeń”).

Strategia chemiczna na rzecz zrównoważonego rozwoju

Niniejsza strategia proponuje zmniejszenie ryzyka związanego z produkcją i stosowaniem chemikaliów, uproszczenie i wzmocnienie przepisów UE dotyczących chemikaliów. W dniu 14 października Komisja Europejska powinna przyjąć strategię zrównoważonego rozwoju w dziedzinie chemikaliów.

Plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym: aktualizacja

Plan ten ma na celu włączenie obiegu zamkniętego do głównego nurtu naszego życia i przyspieszenie ekologicznej transformacji unijnej gospodarki. Komitet Regionów zorganizował spotkanie w sprawie tej inicjatywy, która nadal zbytnio koncentruje się na odpadach, a bardzo mało na wodzie. Parlament przygotowuje wstępny raport (sprawozdawcą jest poseł Huitem). EurEau zaproponuje poprawki wskazujące konieczność uwzględnienia wody.

Strategia przystosowania się do zmiany klimatu: projekt rezolucji

Projekt rezolucji (MfR) w sprawie strategii adaptacji do zmian klimatu jest w trakcie opracowywania w Komisji ENVI Parlamentu Europejskiego. Termin składania poprawek upłynął 16 września. Sekretariat i członkowie EurEau podzielili się swoimi uwagami z posłami do PE. Dzięki współpracy m.in. z zespołem Posła Adama Jarubasa część naszych propozycji zostało uwzględnionych. Aktualnie gromadzone są dane dotyczące wpływu zmian klimatu na wody podziemne.

Strategia z Pola na Widelec (F2F)

Członkowie EurEau opracowali uwagi na temat strategii Komisji Europejskiej F2F. Strategia koncentruje się na zapewnieniu uczciwych, zdrowych i przyjaznych dla środowiska systemów produkcji i dystrybucji żywności. Operatorzy gospodarki wodnej postrzegają tę strategię jako kamień milowy w ochronie zasobów wodnych Europy poprzez ograniczenie stosowania pestycydów oraz redukcję strat składników odżywczych, a także ostrożniejsze stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych. Komisje Rolnictwa i Środowiska Parlamentu Europejskiego wspólnie opracowują sprawozdanie z własnej inicjatywy w sprawie tej strategii. Powinno ono zostać zatwierdzone na posiedzeniu plenarnym wiosną 2021 r. Niestety reforma Wspólnej Polityki Rolnej utknęła w Parlamencie.

Strategia w sprawie farmaceutyków: konsultacje społeczne

Strategia ta ma na celu poprawę i przyspieszenie dostępu pacjentów do bezpiecznych leków oraz wspieranie innowacji w unijnym przemyśle farmaceutycznym. EurEau przesłała odpowiedź na konsultacje społeczne w sprawie strategii.

Strategia „Zero zanieczyszczeń”

Strategia ma na celu wyeliminowanie zanieczyszczeń ze „wszystkich źródeł”, oczyszczając powietrze, wodę i glebę do 2050 r. Plan działań jest dostępny tutaj. Mapa drogowa i konsultacje społeczne powinny zostać opublikowane w najbliższych tygodniach, a strategia powinna zostać przyjęta w drugim kwartale 2021 r. Opierając się na już istniejących stanowiskach EurEau opracuje propozycje dla Komisji.

Projekt monitorowania SARS-CoV-2

Projekt prowadzony przez JRC ma na celu monitorowanie śladów wirusa w ściekach. Rozpoczęła się druga kampania pobierania próbek. W projekcie wzięły udział 103 oczyszczalnie ścieków z całej UE (również z Polski). Spodziewamy się wyników dotyczących możliwości zastosowania monitoringu ścieków na dużą skalę, trafności wyników i oszacowania kosztów po to, aby porównać je z innymi sposobami monitorowania rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2.

Innowacje

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania propozycji projektów badawczych i innowacyjnych o wartości 1 miliarda euro. Tematy mają być związane, z odpowiedzią na kryzys klimatyczny, mają chronić unikalne ekosystemy i różnorodność biologiczną Europy. Program „Horyzont 2020” ma finansować projekty wpisujące się w Europejski Zielony Ład i przyspieszyć wyjście Europy z kryzysu związanego z koronawirusem. Termin składania wniosków upływa 26 stycznia 2021 r., a rozpoczęcie wybranych projektów planowane jest na jesień 2021 r. Szczegóły można znaleźć tutaj.

Platforma Zdrowa Europa

Platforma kończy pracę nad dokumentem dotyczącym strategii zerowego zanieczyszczenia. Planowane są spotkania z gabinetem wiceprzewodniczącego KE Margaritisem Schinasem i komisarz ds. Zdrowia Stellą Kyriakides. EurEau weźmie w nich udział.

Wydarzenia
27-29 października 2020 r. pierwsza edycja Forum Dunaju. https://www.iawd.at/eng/event/593/details/w/8/first-danube-water-forum/?idU=1

4-5 listopada – wirtualna konferencja o zmianach klimatu, https://www.bmu-events.de/en/event/climate-change-and-european-water?idU=1

17-18 listopada 2020 r. – Trzecia konferencja JPI w Mulheim an der Ruhr, Niemcy.

30 listopada - pierwsza konferencja IWA Digital Water Summit współorganizowana z Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia i AEAS w Bilbao, Hiszpania. Więcej: https://digitalwatersummit.org/

30 listopada-1 grudnia –  Międzynarodowa konferencja o PFAS pod auspicjami prezydencji niemieckiej Rady.

1-4 grudnia 2020 r. – Konferencja UNESCO: Water, Megacities and Global Change.

9-14 maja 2021r. – Światowy Kongres Wodny IWA

17-20 maja - LuWQ2021, 5th International Interdisciplinary Conference on LAND USE AND WATER QUALITY: Agriculture and the Environment.

25-28 maja 2021 r.– CEOCOR; organizowany przez organizację ÖVGW w Wiedniu, Austria.

31 maja – 2 czerwca 2021 r.: European Sustainable Phosphorus Conference (ESPC4) Wiedeń, Austria. Więcej: https://www.phosphorusplatform.eu/espc4

11-13 sierpnia 2021 r. – Konferencja o bezpieczeństwie wody IWA, Norwegia.

Opracowała Klara Ramm, głównie na podstawie danych EurEau.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub komentarze, proszę o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kongres EurEau odbył się w Limassol (Cypr)
Poza spotkaniami komitetów roboczych odbył się także kongres poświęcony innowacjom.

Spotkanie w sprawie dyrektywy ściekowej (UWWTD)
16 listopada Komisja Europejska zorganizowała spotkanie dotyczące ewaluacji dyrektywy ściekowej. KE poinformowała o postępie prac i poprosiła o dane na temat wdrażania dyrektywy. Chodzi głównie o konkretne koszty (nie)wdrożenia UWWTD w terminie. Greet De Gueldre z EU2 przedstawiła prezentację na temat dyrektywy w kontekście zmian klimatu i gospodarki w obiegu zamkniętym. Spotkanie nie dostarczyło wielu nowych informacji jednakże potwierdziło, że najwięcej zainteresowania wzbudzają nowe zanieczyszczenia, przelewy burzowe i indywidualne systemy oczyszczania. Więcej dokumentów dotyczących ewaluacji dyrektywy można znaleźć tutaj.

Substancje oddziałujące na układ dokrewny
KE opublikowała komunikat wyrażający gotowość do podjęcia działań w celu ochrony ludzi i środowiska przed niebezpiecznymi substancjami. Więcej można znaleźć tutaj.

Rozporządzenie nawozowe
Doszło wreszcie do porozumienia między Parlamentem i Radą, dzięki czemu wzrasta prawdopodobieństwo, że Rozporządzenie zostanie opublikowane przed wyborami w maju 2019 roku.

Wspólna Polityka Rolna (CAP)
Przedstawiciele EurEau spotkali się z Komisarzem ds. Rolnictwa Philem Hoganem. Celem spotkania było zwrócenie uwagi na konieczność ochrony zasobów wody w przyszłej CAP. Komisarz zapewnił, że KE pracuje nad tym, aby rolnictwo stało się bardziej przyjazne środowisku.
Z kolei komisje ENVI i AGRI w PE dyskutowały nad wstępną wersją zmienionej CAP. EurEau zwraca uwagę na konieczność pełniejszej ochrony zasobów wodnych Niestety raport sprawozdawcy (Esther Herranz García) idzie w kierunku przeciwnym osłabiając wymagania ochrony środowiska.
EurEau zareagowała także na inicjatywę “Unijna polityka rolna- ocena jej wpływu na zasoby wodne”. Więcej tutaj

Dyrektywa dotycząca pestycydów
Komisja ENVI Parlamentu Europejskiego przygotowuje własny raport na temat tej dyrektywy. EurEau wskazuje na konieczność wdrożenia bardziej efektywnych zapisów w celu ochrony zasobów wodnych.

Rozporządzenie w sprawie odzysku wody ze ścieków i jej wykorzystania
Dotyczy ono wykorzystania oczyszczonych ścieków w rolnictwie. EurEau opracowuje stanowisko w tej sprawie. Nie jest to raczej priorytet dla Prezydencji Austriackiej, liczymy, że rumuńska przyspieszy prace nad dokumentem.

Projekt dyrektywy w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko
Trwają negocjacje nad ostatecznym tekstem dyrektywy dotyczącej produktów jednorazowego użytku. EurEau popiera ideę rozszerzonej odpowiedzialności producenta w gospodarce środkami higieny osobistej. Dla branży jest to istotne w kontekście blokowania kanalizacji przez wyrzucane do toalety tego typu produkty z tworzyw sztucznych. PE i KE maja bardziej ambitne podejście niż Rada reprezentująca kraje członkowskie. Jest możliwe, że ostateczna wersja dyrektywy powstanie przed końcem roku. Stanowisko EurEau można znaleźć tutaj. Na stronie EurEau pojawiły się także informacje prasowe.

Dyrektywa w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DWD)
Po październikowym głosowaniu w PE, tekst jest modyfikowany przez Radę. Kraje pracują nad zagadnieniem materiałów i produktów kontaktujących się z wodą. Jest mało prawdopodobne, żeby ostateczny tekst zmienionej dyrektywy powstał przed wyborami w maju 2019 r.

Europejska Infrastruktura Krytyczna
KE rozpoczęła konsultacje społeczne dotyczące funkcjonowania dyrektywy w sprawie europejskiej infrastruktury krytycznej. Konsultacje trwają do 11 lutego EurEau weźmie w nich udział. Więcej o ewaluacji dyrektywy można znaleźć tutaj.

Restrykcje dla mikroplastiku i plastiku oxy-degradowalnego.
Europejska Agencja Chemiczna (ECHA) na prośbę KE rozpatruje możliwość ograniczeń do stosowania mikroplastiku i oxy-degradowalnego plastiku dodawanego do niektórych produktów takich jak kosmetyki, detergenty, nawozy. Raport ECHA powinien być gotowy na początku przyszłego roku

Przyszłość Ramowej Dyrektywy Wodnej
Dyrektorzy wodni krajów członkowskich powołali grupę roboczą, która ma zaproponować przyszłość dyrektywy. Grupa opublikowała konkluzje. Trwają także konsultacje społeczne Ramowej Dyrektywy Wodnej dyrektywy powodziowej. W języku polskim można je znaleźć tutaj. EurEau weźmie w nich udział.

Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta (EPR)
Grupa robocza PE ds. zmian klimatu, bioróżnorodności, zrównoważonego rozwoju zorganizowała konferencję na temat śmieci morskich i roli EPR. Wielu uczestników, w tym Komisarz Katainen, posłowie PE: M. Spyraki, J. Guteland, F. Federley potwierdzili, że Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta jest dobrym narzędziem ochrony środowiska i kontroli cyklu produktów. Sekretarz Generalny EurEau Oliver Loebel podkreślił role EPR w redukcji emisji sztucznych włókien. Film podsumowujący spotkanie można znaleźć tutaj, a więcej informacji tutaj.

Stresory środowiska wodnego
W ramach Siódmego Programu Ramowego został opublikowany dokument dotyczący projektu MARS, obejmujący badania nad stresorami środowiska wodnego. Więcej informacji na stronie projektu: http://www.mars-roject.eu/index.php/results.html.

Horyzont 2020 – gospodarka wodne
KE poszukuje ekspertów branży wodnej w dziedzinie innowacji i gospodarki w obiegu zamkniętym. Rola ekspertów będzie ocena propozycji złożonych w ramach Horyzontu 2020. Maja wziąć udział w pierwszym etapie oceny w ramach tematu CE-SC5-04-2019: Building a water smart economy and society , angażującego przedsiębiorstwa wodociągowe, które mają czas na składanie wniosków do lutego 2019r.

Informacje z EurEau:
- Organizacja wodociągów czeskich uruchomiła swoją nową stronę: https://www.sovak.cz/cs.
- Caterina Christodoulou wzięła udział w konferencji na temat odzysku fosforu. Jej prezentacja jest tutaj.
- Klara Ramm z EU3 reprezentowała zaprezentowała działalność EurEau na konferencji benchmarkingowej EBC w Atenach.

Wydarzenia
22 stycznia 2019 – warsztat “woda i rolnictwo”: Knowledge Sharing Workshop on Water and Agriculture, Bruksela, Belgia.
28-31 maja 2019 – konferencja na temat zmian kimatu: 4th European Climate Change Adaptation Conference: Lizbona, Portugalia.

Opracowała Klara Ramm na podstawie danych EurEau.
Jeśli maja Państwo jakiekolwiek pytania lub komentarze, proszę o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

EurEau

Aktualizacja opinii w sprawie 3T

Aby sprostać wymaganiom odbiorców usługi wod-kan muszą być finansowane nie tylko z taryf, ale także z dotacji i lokalnych opłat (z ang. 3T czyli Tariffs, Taxes, Transfers). Wówczas model pełnego zwrotu kosztów jest zgodny z Ramową Dyrektywą Wodną i podejściem OECD. EurEau opublikowała aktualizację opinii w tej sprawie.

EU3

Eksperci EurEau ds. ekonomicznych i prawnych spotkali się w Oslo dzięki gościnności norweskiej organizacji Norsk Vann. Dyskutowano kwestie infrastruktury krytycznej, dyrektywy w sprawie wody do picia, dyrektywy w sprawie wykorzystania informacji publicznej, a także kwestie finansowe takie jak potrzeby inwestycyjne sektora, planowane ramy finansowe po 2020 roku.

Propozycja nowej dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi została zaprezentowana przez Komisję Europejską w lutym b.r. Przez kilka miesięcy trwały konsultacje interesariuszy oraz prace Parlamentu Europejskiego. Izba, poprzez federację EurEau również zgłaszała uwagi do dyrektywy, współpracowaliśmy z posłami do PE.

Szczególne zainteresowanie tą kwestią i współpracą z Izbą oraz EurEau wykazał  Poseł Andrzej Grzyb. 

W dniu 20 czerwca Parlament Europejski opublikował listę 878 poprawek. Dotyczą głównie następujących kwestii:

  • Materiały i produkty kontaktujące się z wodą pitną (około 50 poprawek) – w większości zgodne ze stanowiskiem KE.
  • Wartości parametryczne jakości wody (około 200 poprawek) – widoczny podział na posłów broniących norm WHO oraz posłów broniących zasady ostrożności i opowiadających się za monitoringiem substancji działających na układ dokrewny oraz mikroplastiku.
  • Dostęp do wody (ok. 70 poprawek) – pokrycie całego spektrum politycznych opinii od „nie wprowadzać żadnych zapisów” po „woda za darmo dla wszystkich”.
  • Transparentność i informacja dla konsumenta (art. 14 i załącznik IV – ok. 150 poprawek) – znaczące różnice zdań, większość posłów popiera założenia KE, ale np. Niemcy czy Duńczycy są przeciwni podawaniu wszystkich informacji.  

Poprawki będą dyskutowane w dniu 11 lipca.

Kongres EurEau 2018 w Limassol
Tegoroczny kongres odbędzie się na Cyprze, dzięki gościnności cypryjskiej organizacji wodociągów i kanalizacji. Innowacyjne rozwiązania, które zostały zaproponowane przez organizacje z całej Europy (również przez polskie przedsiębiorstwa), zostaną ocenione, a najlepsze zaprezentowane podczas kongresu.

Spotkania z członkami federacji
Carla Chiaretti z Sekretariatu Generalnego spotkała się z włoską organizacją Utilitalia. Zaprezentowała stanowisko EurEau dotyczące dyrektywy w sprawie wody do picia podczas konferencji w Mediolanie.
Oliver Loebel uczestniczył w spotkaniu brytyjskiej organizacji Water UK. Poświęcone zostało priorytetom EurEau oraz sytuacji po Brexicie.

Oliver Loebel spotkał się także z zarządem holenderskiej organizacji VEWIN, głównie w celu przedyskutowania propozycji dyrektywy w sprawie wody do picia.

Raport Roczny EurEau

Raport za 2017 rok jest już dostępny w języku angielskim, można go znaleźć na stronie EurEau.

Kongres EurEau

Nadrzędnym tematem kongresu, który odbędzie się w listopadzie, jest innowacyjność w sektorze wod-kan. Każdy kraj będzie miał możliwość zaprezentowania innowacyjnego rozwiązania. Zachęcam Państwa do zgłaszania mi propozycji na adres e-mail (poniżej), do dnia 20 kwietnia.

Szanowni Państwo,

W dniu 7-9 listopada odbędzie się kongres federacji EurEau, który poświęcony będzie innowacjom w branży wod-kan. W EurEau zdefiniowano innowacje jako "znajdowanie wyjątkowych pomysłów, które prowadzą do powstania nowego urządzenia, procesu lub usługi". Każdy kraj może zaprezentować swoje osiągnięcie, projekt, który znacząco zmienił spojrzenie na pewną część działalności, wzbogacił rynek o nowe rozwiązanie. Zachęcam Państwa do zgłaszania propozycji i przesyłanie opisu rozwiązania (maks. jedna strona) do Pani Klary Ramm na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin zgłoszeń upływa w dniu 20 kwietnia.

Dorota Jakuta
Prezes Izby