Witamy w pierwszym newsletterze o działalności Eureau. Ten newsletter będzie publikowany każdego miesiąca i będzie zawierał wydarzenia i propozycje działań i celów Eureau.

Benchmarking i transparentność działania

Zagadnienia benchmarkingu i transparentności działania firm wodociągowo-kanalizacyjnych rozpatrywane są w wspólnie przez KE i EUREAU. Komisja Europejska uważa, iż Benchmarking powinien być zalecany jako rozwiązanie służące ujawnianiu informacji na temat działalności przedsiębiorstw oraz jakości usług dostarczania wody i oczyszczania ścieków. EUREAU uważa, iż benchmarking powinien być używany jako narzędzie do optymalizacji działalności przedsiębiorstw, a nie do celów ujawniania informacji. Niemniej jednak, europejski sektor wody musi coraz bardziej ujawniać informacje o swojej działalności zarówno dla klientów jak i potencjalnych prywatnych udziałowców.

Prezes EUREAU Bruno Tisserand, wysłał dwa dokumenty dyskusyjne (jeden dotyczący benchmarkingu i drugi dotyczący transparentności) do członków Benchmarkingu do dyskusji. Stanowisko powinno być gotowe do zatwierdzenia na najbliższym spotkaniu zarządu Eureau. Po zatwierdzeniu opinia Eureau w tym zakresie będzie przedstawiona na spotkaniu zorganizowanym przez Komisję Europejską w Brukseli.

Gospodarka cyrkulacyjna (gospodarka o obiegu zamkniętym)

Gospodarka cyrkulacyjna opiera się na założeniu, że w jej ramach odpady jednych, stają się zasobami i surowcami innych. Stawia więc na gospodarkę odzysku i ponownego wykorzystania zasobów. Gospodarka cyrkulacyjna będzie tworzyć wartość dla wspólnot i gmin lokalnych, które muszą wykorzystać swoje możliwości zorganizowania lokalnych, zamkniętych obiegów wody, materiałów i odzysku energii. Woda, jako nośnik materiałów i energii, ma kluczowe znaczenie dla gospodarki cyrkulacyjnej. Wiedząc o tym, branża wodna ma do odegrania kluczową rolę w przejściu z liniowego zużycia zasobów w kierunku ich cyrkulacji. Również istotną rolę ma właściwe wykorzystanie osadów ściekowych, czyli nie traktowanie ich jako odpadu.

Komisja Europejska ogłosiła konsultacje społeczne w zakresie projektowania gospodarki cyrkulacyjnej. Dwie publiczne konsultacje społeczne, które są w kręgu zainteresowań EUREAU, są w toku: pierwsza z nich dotyczy gospodarki cyrkulacyjnej, a druga dotyczy rynku odpadów. Projekty EUREAU są przedmiotem dyskusji w Komisji ds. ścieków EU2.

Sprawozdanie własne Eureau w sprawie efektywności wykorzystania zasobów w kierunku gospodarki cyrkulacyjnej przedstawione zostało przez europosła Sirpa Pietikäinen. Sprawozdanie przyjęto na sesji plenarnej w Strasburgu w dniu 9 lipca.

W dniu 25 czerwca, odbyło się spotkanie grupy ekspertów w celu omówienia szczegółów technicznych dotyczących minimalnych wymogów jakościowych dotyczących ponownego wykorzystania wody. Spotkanie zostało zorganizowane wspólnie przez Komisję Europejską i Wspólne Centrum Badawcze. Z ramienia Eureau w spotkaniu udział wzięli Valentina Lazarová i Andreas Angelakis.

Wszystkie dokumenty z posiedzeń Komisji Europejskiej w sprawie ponownego wykorzystania wody są tutaj

Right2Water (prawo do darmowej wody)

Inicjatywa Right2Water zakłada, że woda jest dobrem publicznym, nie towarem i jako taka powinna być dostępna dla ludności bezpłatnie. Inicjatorzy wzywają Komisję Europejską do zaproponowania przepisów wykonawczych, które sprawią, że wszyscy będą mieli dostęp do wody z wodociągów i wszyscy będą mieli możliwość odprowadzania ścieków siecią kanalizacyjną. Eureau, jako przedstawiciel branży wodociągowo-kanalizacyjnej, sprzeciwia się takiemu podejściu do funkcjonowania branży i ciągle prowadzi rozmowy z przedstawicielami KE.

Parlament Europejski opublikował sprawozdanie z inicjatywy obywateli europejskich Right2Water przyjętą przez ENVI (Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności) w Parlamencie Europejskim.

Przedstawiciele Eureau rozmawiali na temat powyższej inicjatywy z dwójką europosłów: Mairead McGuinness, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego i Birgit Collin-Langen, członkiem komisji ENVI.

Głosowanie nad uchwałą Right2Water może mieć miejsce na początku września.

Zanieczyszczenie mórz tworzywami sztucznymi

Ramowa Dyrektywa o Strategii Morskiej (MSFD, 2008/56 / WE) została przyjęta w dniu 17 czerwca 2008 roku i weszła w życie w dniu 15 lipca 2008. Jej celem jest osiągnięcie dobrego stanu środowiska  wód morskich w UE do roku 2020.  Wskaźniki dobrego stanu środowiska są opisane i ocenione poprzez jedenaście wskaźników jakości. Wskaźnik 10 dotyczy odpadów wyrzucanych do morza, w tym tworzyw sztucznych (microplastics). EUREAU zwraca uwagę na nieoczyszczone lub niedostatecznie oczyszczone ścieki pochodzące z kanalizacji miejskiej (na przykład z przelewów lub oczyszczalni ścieków) i zrzutów z kanalizacji deszczowej, które również mogą być źródłem zanieczyszczenia wody morskiej tworzywami sztucznymi.

Stanowisko EUREAU w sprawie zanieczyszczenia mórz tworzywami sztucznymi zostało opublikowany na stronie internetowej stanowisko.

Stanowisko, zatwierdzone przez GA w maju, zostało przedstawiony przez Bruno Tisserand, na konferencji "Eliminowanie tworzyw sztucznych - pilną potrzebą". Więcej informacji dostępnych jest na http://bit.ly/1KtH2IH.

Prezentacja do pobrania tutaj: http://bit.ly/1I4R9QY.

TTIP (negocjacje TTIP dotyczące zezwolenia na substancje chemiczne i ich wpływ na wodę)

Komisja Europejska potwierdziła chęć bliższej współpracy z władzami USA w sprawie opracowania przepisów, które są zgodne ze sobą, a jednocześnie uwzględnią zasady niezależności, ostrożności i prawa do regulacji w celu ochrony obywateli i środowiska. Z perspektywy EUREAU interesujące jest rozporządzenie o środkach ochrony roślin, rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych, a także rozporządzenie REACH. Należy, w związku z tym, wysyłać odpowiednie sygnały dotyczące zagrożenia i zasady ostrożności w odniesieniu do ochrony zasobów wodnych.

Stanowisko EUREAU w sprawie TTIP (Transatlantyckie Partnerstwo Handlowo-Inwestycyjne.) i chemikaliów jest dostępny na stronie internetowej tutaj.

Parlament Europejski na sesji plenarnej przegłosował Rekomendacje dla Komisji Europejskiej w sprawie negocjacji TTIP. Aby uzyskać więcej informacji przeczytaj http://bit.ly/1OwruVh.

Sojusz Wodny UE

Sojusz Wodny UE jest nieformalną koalicją różnych, związanych z dysponowaniem zasobami wodnymi organizacji na szczeblu europejskim. Jego celem jest ułatwienie współpracy i koordynacji między organizacjami dążącymi do lepszej reprezentacji i widoczności kwestii związanych z wodą na poziomie Unii Europejskiej.

Eureau poinformowało członków UE w sprawie strategii, planu działania, a także istniejących priorytetów EUREAU. Najpopularniejszymi tematami, które pojawiły się podczas debat, były długoterminowe potrzeby w zakresie rozbudowy infrastruktury i koszty z tym związane, a także kwestie związane z wodą dla rolnictwa.

Więcej o Szojuszu Wodnym UE http://eu-wateralliance.eu/

Konsultacje społeczne w sprawie rejestracji europejskiego uwalniania i transferu zanieczyszczeń (E-PRTR)

Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (E-PRTR – European Pollutant Release and Transfer Register) jest systemem ewidencji i raportowania danych środowiskowych pochodzących z działalności przemysłowej. Główną rolą systemu E-PRTR jest informowanie opinii publicznej o wielkościach emisji zanieczyszczeń oraz transferach odpadów i zanieczyszczeń poza miejsce powstania, co ma przyczynić się do ograniczania i zapobiegania uwalnianiu zanieczyszczeń.

W ramach zmian w programie REFIT (Centrum Regulacji Komisji Europejskiej i Programu Wydajności podejmuje działania, aby prawo UE było prostsze i generowało mniej kosztów regulacyjnych, przyczyniając się do jasnych, stabilnych i przewidywalnych ram wspierających wzrost gospodarczy i zatrudnienie) mieści się stworzenie prostszych, mniej uciążliwych i mniej kosztownych regulacji środowiskowych. Komisja Europejska rozpoczęła publiczne konsultacje w sprawie rozporządzenia E-PRTR. Eureau będzie aktywnie przyglądało się przebiegowi tych konsultacji i jeśli będzie to potrzebne, będą podejmowane odpowiednie działania.

 

Główny Specjalista ds Analiz Ekonomicznych - Mateusz Bogdanowicz