Unia Europejska

Miejska Agenda Wodna 2030 (Urban Water Agenda 2030)
EurEau odpowiedziała na konsultacje społeczne UWA2030, które wciąż trwają i można jeszcze się w tej kwestii wypowiedzieć tutaj.

Konferencja „Prezydenci miast i woda” odbędzie się w Porto, w dniu 29 września, a przedstawiciel EurEau będzie w niej uczestniczyć. Więcej informacji o Wodnym Tygodniu Innowacji, w ramach którego to spotkanie będzie miało miejsce znajduje się tutaj.

Odzysk i powtórne wykorzystanie wody
Komisja Europejska planuje zakończyć analizę wpływu nowej regulacji w tej sprawie i przedłożyć ją do kontroli wewnętrznej we wrześniu. Jeśli efekt weryfikacji będzie pozytywny, regulacja zostanie przyjęta przed końcem bieżącego roku.

Woda i rolnictwo
Eksperci EurEau ds. wody pitnej zbierają doświadczenia ze współpracy przedsiębiorstw wodociągowych z rolnictwem po to, aby wesprzeć Komisję Europejską w weryfikacji Wspólnej Polityki Rolnej do 2020 roku.

Lista substancji powodujących zaburzenia endokrynologiczne (EDC - Endocrine Disrupting Chemicals)
Eksperci z 28 krajów członkowskich zaakceptowali listę kryteriów do identyfikacji substancji powodujących zaburzenia endokrynologiczne, znajdujących się w środkach ochrony roślin. KE traktuje to jako kolejny krok do lepszego uregulowania problemu związanego również z chemikaliami stosowanymi do produkcji kosmetyków, zabawek, opakowań do żywności. PE i Rada mają 3 miesiące na odniesienie się do propozycji. Więcej na EurActiv.

Odbyło się również spotkanie ekspertów krajów członkowskich, odpowiedzialnych za wdrażanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 528/2012 w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych. KE zaproponowała rozporządzenie delegowane, które zostało już przesłane do PE i Rady. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Mikroplastik: Konsultanci KE analizują wpływ oczyszczalni ścieków
Strategia KE dotycząca mikroplastiku powinna być gotowa pod koniec br. Branża wod-kan uczestniczy w badaniach związanych z zawartością mikroplastiku oraz jego uwalnianiem się podczas codziennego używania różnych produktów.
Greet De Gueldre, z komisji EU2 EurEau, uczestniczyła w spotkaniu interesariuszy. Kolejne spotkanie odbędzie się we wrześniu i będzie się koncentrować na roli oczyszczalni ścieków w redukcji uwalniania mikroplastiku do środowiska. KE rozpoczęła konsultacje społeczne, które potrwają do 156 października. EurEau przygotowuje stanowisko.

Parlament Europejski ocenia 7 Środowiskowy Plan Działań na lata 2014-2020
EurEau wzięła udział w konsultacjach interesariuszy i wypełniła kwestionariusz.

Rozporządzenie w sprawie detergentów.
Konsultanci Risk & Policy Analysts Ltd (RPA) będą wspierać Dyrekcję Generalną ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (GROW), w ewaluacji Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 648/2004 w sprawie detergentów. EurEau podkreśla, że regulacja ta jest dobrym narzędziem do kontroli u źródła i przyczynia się do poprawy jakości wód.

Materiały i produkty kontaktujące się z wodą do picia
Sekretariat EurEau spotkał się z konsorcjum European Drinking Water, aby wymienić opinie na temat rewizji art. 10 dyrektywy 98/83/WE. Aktualnie wymieniamy poglądy na temat produktów kontaktujących się z wodą pitną. Wspólne stanowisko zostanie zaprezentowane Dyrekcji Generalnej Środowiska (ENVI).

EurEau komentuje mapę drogową dotyczącą znakowania opon.
Kwestia ta dotyczy ścierania się opon i powstawania zanieczyszczeń, które powodują zanieczyszczenie powietrza i wody (mikroplastik). EurEau domaga się obowiązkowego znakowania. Mapa drogowa znajduje się tutaj.

Raport Wspólnego Centrum Badawczego KE (JRC) na temat listy obserwacyjnej.
Raport jest gotowy do konsultacji. JRC proponuje usunąć niektóre substancje (np. diclofenac), gdyż dane z krajów członkowskich na to wskazują. Nie znaczy to, że te substancje nie będą brane pod uwagę. Dane zbierane na użytek listy obserwacyjnej będą wykorzystane do kolejnych aktualizacji Raportu. JRC proponuje nowe substancje do dodania do listy obserwacyjnej, na razie nie ma wśród nich farmaceutyków dla ludzi. Oprócz chromu 6, substancje na liście to w większości pestycydy i herbicydy.

KE akceptuje prośbę EurEau o koordynację działań w sprawie bezpieczeństwa infrastruktury wodnej.
Odbyło się w tej sprawie spotkanie z Dyrekcją Generalną ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych (Home). Omówiono kwestię planów bezpieczeństwa infrastruktury, nad którymi pracuje Europejska Sieć Referencyjna ds. Ochrony Infrastruktury Krytycznej (ERNCIP) oraz Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN). Konieczna jest również koordynacja działań z NATO. DG Home planuje kolejne spotkanie z EurEau, aby omówić kwestię bezpieczeństwa wody w kontekście zdrowotnym i infrastrukturalnym (safety, security).

EurEau uczestniczy w ocenie dyrektywy kąpieliskowej 2006/7/EC
Firma Milieu Ltd została wybrana przez DG ENVI do wykonania zadania polegającego na ocenie wdrażania przez kraje członkowskie tej dyrektywy. EurEau uczestniczyła w konsultacjach. Mimo, że operatorzy systemów kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków nie są odpowiedzialni za wdrażanie tej dyrektywy, to jednak mają wpływ na jakość wód w kąpieliskach oraz są uzależnieni od jej poprawnego stosowania przez odpowiednie instytucje. Na jesieni planuje się konsultacje z członkami EurEau.

Europejska Komisja Gospodarcza Narodów Zjednoczonych (UNECE) konsultuje kwestie dostępu do wody i kanalizacji.
EurEau została zaproszona na spotkanie grupy eksperckiej w sprawie dostępu do usług wod-kan. Grupa składa się z członków sygnatariuszy protokołu UNECE i WHO w sprawie wody i zdrowia. Wymienią oni opinie na temat wdrażania celu zrównoważonego rozwoju nr 6 (czysta woda i warunki sanitarne). Sekretariat EurEau zaprezentuje prace federacji na temat wpływu mechanizmów finansowych na dostępność usług wod-kan.

Parlament Europejski otwiera pole do dyskusji na temat materiałów odzyskiwanych z osadów.
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów PE (IMCO), głosowała nad poprawkami do rozporządzenia nawozowego zalecając większe otwarcie rynku na nawozy organiczne i kompost. Posłowie PE wnoszą również o:

  • Uzupełnienie załączników do rozporządzenia, dopuszczających wykorzystanie struwitu i produktów z substancji odzyskiwanych z popiołów.
  • Wprowadzenie dodatkowej kategorii nawozów mineralnych z niska zawartością węgla, tak aby było możliwe dodanie substancji odzyskanych z osadów ściekowych.
  • Rozdział linii produkcyjnych tak, aby nawozy ze znakiem CE oraz pochodzenia lokalnego mogły być produkowane w tym samycm obiekcie (ważne z tego powodu, że osad nie jest uznany, jako materiał wsadowy do produkcji kompostu).
  • Znakowanie i śledzenie odzyskanych z osadów produktów tak, aby była możliwa kontrola jakości.

Głosowanie plenarne PE przewidziane jest na połowę września. Więcej informacji na EurActiv.

Revolve Water („woda w obrocie”)
Odbyło się spotkanie przedstawicieli Revolve Water i EurEau. Revolve Water jest organizacją non-profit zajmujaca się propagowanie profesjonalnej wiedzy na temat wartości wody. Więcej informacji na stronie: http://www.revolve-water.com/about/activities/

EurEau

Doroczny kongres EurEau
Nasz kongres odbędzie się w dniach 18-20 października w Bilbao (Hiszpania). Sesja plenarna dotyczyć będzie Zrównoważonych Celów Rozwoju Narodów Zjednoczonych (SDG), oraz ich wpływu na usługi w miastach. Wprowadzającą prezentację będzie miał Peter Koefoed Bjørnsen, dyrektor partnerstwa UNEP-DHI Centrum Wody i Środowiska. Będziemy również gościć przedstawicielka Komisji Europejskiej Martę Moren-Abat zajmującą się międzynarodową polityką ds. wody. Nasz hiszpański kolega z EurEau Mariano Blanco będzie moderatorem.

Temat jest tym bardziej istotny, że PE zgadza się z tym, że SDG muszą być wzięte pod uwagę przy tworzeniu unijnego budżetu po 2020 roku. Posłowie zwracają również uwagę na konieczność przyspieszenia działań w kierunku bioróżnorodności i czystych rzek i jezior.

Projekt Powerstep
Ole Steensberg Ogelund - ekspert EurEau oraz członek ciała doradczego projektu Powerstep wziął udział w nagraniu na temat oczyszczalni ścieków, jako producentów energii. Projekt przebiega zgodnie z harmonogramem, wszystkie 6 studiów przypadku jest na etapie wdrożenia. Więcej o projekcie jego na stronie: www.powerstep.eu

Nowa strona austriacka organizacji wodociągów ÖWAV
Można ją zobaczyć pod adresem www.oewav.at

Regulator Szkocji weryfikuje politykę cenową.
Szkocka Komisja Przemysłu Wodnego przeprowadza analizę rynku w kierunku określenia opłat za wodę na lata 2021-27.Więcej informacji na temat tzw. wstępnych decyzji można znaleźć tutaj.

Ważne terminy
5 września: Europejska Platforma ds. Fosforu (ESPP ) organizuje spotkanie w sprawie rozporządzenia nawozowego.
13 września: spotkanie interesariuszy w sprawie mikroplastiku w oczyszczalniach ścieków.
13 września: spotkanie grupy eksperckiej UNECE w sprawie dostępu do wody i usług sanitarnych (Budapeszt, Węgry).
19 września: spotkanie EU1 EurEau z DG ENV w sprawie rewizji dyrektywy 98/83/WE.
20-23 września: spotkanie Międzynarodowego Związku Organizacji Zlewniowych (INBO) w Dublinie (Irlandia).
26 września: konferencja KE „Odzyskać plastik-zamknąć obieg”.
27-28 września: konferencja Europejskiego Partnerstwa Innowacji (EIP) w Porto (Portugalia).
29 września: „Prezydenci miast i woda” (Portugalia).
4 października: Les Assises de l’eau (Belgia).
8-11 października: Festiwal Wody (Bari, Włochy).
9-10 października: Konferencja Water Reuse Europe organizuje swoją pierwszą konferencję w Bruges (Belgia).

Opracowała Klara Ramm na podstawie danych EurEau.

Jeśli maja Państwo jakiekolwiek pytania lub komentarze, proszę o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.