Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” przeprowadziła coroczną ankietę na temat cen i stawek opłat za wodę i ścieki. Po raz kolejny badanie ankietowe dotyczy cen i stawek opłat za wodę i ścieki na dzień 1 lipca.

Otrzymano 223 odpowiedzi od 157 przedsiębiorstw świadczących usługi dostawy wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków z terenu całego kraju. Różnica ta wynika z faktu, że istnieją przedsiębiorstwa obsługujące więcej niż jedną gminę i dla każdej z nich stosujące różne taryfy. W celu zwiększenia przejrzystości danych każdą taryfę traktowano jako osobną jednostkę. W badaniu wzięły udział zarówno przedsiębiorstwa działające w oparciu o Kodeks spółek handlowych, jak i zakłady budżetowe.

Na podstawie zebranych danych zbadano kształtowanie się taryf za wodę i ścieki na poziomie wojewódzkim. W badaniu dotyczącym cen i stawek opłat przeanalizowano przedsiębiorstwa ze wszystkich województw w Polsce. Liczba różnych stawek opłat w każdym z województw została przedstawiona w tabeli 1.

Tab. 1. Liczba zróżnicowanych stawek opłat uwzględnionych w badaniu ankietowym w podziale na województwa

Woda dla gospodarstw 1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety „Informacja o cenach i stawkach opłat brutto (razem z VAT) za wodę i ścieki”

Poniżej przedstawiono mapkę, która pokazuje, jak kształtowały się średnie ceny za wodę dla gospodarstw domowych w Polsce w poszczególnych województwach.

Rys. 1 Średnie ceny za wodę dla gospodarstw domowych w Polsce w poszczególnych województwach

Woda dla gospodarstw 2

Ceny w poszczególnych województwach różnią się znacznie i są uzależnione od regionu, ukształtowania terenu, gęstości zamieszkania, dostępności do wody i właściwości geologicznych podłoża. Dodatkowym czynnikiem różnicującym ceny w poszczególnych wodociągach są przeprowadzone inwestycje oraz w tym przypadku liczba i rodzaje przedsiębiorstw biorących udział w badaniu ankietowym. Najniższa średnia cena za wodę dla gospodarstw domowych wystąpiła w województwie podlaskim i wyniosła 3,14 zł/m3, natomiast najwyższa w województwie zachodniopomorskim i wyniosła 5,48 zł/m3. Dane przedstawione powyżej należy traktować informacyjnie, nie należy na ich podstawie wyciągać daleko idących wniosków, tak jak nie ma żadnych przesłanek ku bezpośredniemu porównywaniu cen bez dogłębnej analizy indywidualnej specyfiki każdego z przedsiębiorstw.

Marta Wojnowska - Główny specjalista ds. analiz ekonomicznych

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 28 kwietnia 2021 +

    Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 28 kwietnia 2021 Termin webinarium 28 kwietnia 2021 r., godz. 10.00 Tematyka webinariumDruga Czytaj więcej
  • Wszystko o legalizacji i ekspertyzie wodomierzy: 22 kwietnia 2021 +

    Wszystko o legalizacji i ekspertyzie wodomierzy: 22 kwietnia 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium przysługuje 15% zniżki na zakup monografii "Gospodarka Czytaj więcej
  • 1