Średnia cena zimnej wody z miejskiej sieci wodociągowej w 2014 roku wg. danych Głównego Urzędu Statystycznego wynosiła 3,66 zł/m3. Rozpiętość cenowa w województwach waha się od 2,8 zł/m3 w województwie lubelskim do 4,94 zł/m3 w śląskim. Rozbieżność jest więc znacząca, ponieważ cena maksymalna jest o 76% większa od minimalnej, przy czym minimalna jest o 23% mniejsza od średniej krajowej, a maksymalna o 35% wyższa od średniej dla całej Polski. Uzupełnieniem danych jest informacja o przeciętnym zużyciu wody na korzystającego. W 2014 dla całego kraju wynosiło ono 2,83 m3 miesięcznie co daje średnie dobowe zużycie na poziomie niespełna 95 litrów. W tym zakresie dane w poszczególnych województwach również były zróżnicowane, ponieważ maksymalna wartość odnotowana dla województwa mazowieckiego wynosiła 3,38 (ok. 112 litrów na dobę), a minimalna charakteryzująca województwo podkarpackie wynosiła 2,32 (ok. 78 litrów na dobę). Wartość maksymalna była wyższa od minimalnej o 46%, przy czym minimalna jest o 18% mniejsza od średniej krajowej, a maksymalna o 19% wyższa od średniej dla całej Polski. Przeciętne rachunki za wodę na przestrzeni województw, liczone jako iloczyn średniej ceny i przeciętnego zużycia różniły się więc znacznie. Najniższy koszt charakteryzował województwo lubelskie, dla którego było to 7,2 zł/miesiąc (2,8 zł/m3*2,57m3/miesiąc), najwyższy odnosił się do śląskiego – 12,6 zł/miesiąc (4,94 zł/m3*2,55m3/miesiąc).

Aby uzyskać porównanie czy i jak wzrost cen wpływa na zmniejszenie się zużycia wody przenalizowano dla porównania dane z roku 2002, czyli pierwszego pełnego roku w którym obowiązywała Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zgodnie z danymi GUS średnia cena wody wynosiła w tamtym okresie 1,99 zł/m3, a przeciętne miesięczne zużycie wody wynosiło 3,3m3 (ok. 110 litrów na dobę). Wynika stąd, że ceny wody wzrosły o 84% a zużycie wody spadło 16%. W województwach w 2002 ceny również były zróżnicowane i wynosiły od 1,71 zł/m3 w opolskim do 2,87 zł/m3 w śląskim. Rozbieżność cenowa była znacząca, ale mniejsza niż w roku 2014 i wyniosła 68% (2014-76%). Najniższa cena wody była o 14% mniejsza od średniej krajowej, a maksymalna przewyższała przeciętną dla Polski i 44%. Należy zauważyć w tym miejscu, że kolejna najwyższa cena wynosiła 2,12 zł/m3, w związku z czym należy przyznać, że w roku 2002 ceny wody w Polsce były mniej zróżnicowane niż w roku 2014. Zróżnicowanie miało też miejsce w zakresie przeciętnego miesięcznego zużycia wody na korzystającego. Najwyższy poziom charakteryzował województwo mazowieckie (4,15 m3/miesiąc – 138 litrów na dobę), a najniższy podkarpackie (2,68 m3/miesiąc – 89 litrów na dobę). Wartość maksymalna była wyższa od minimalnej 55% (2014 - 46%), przy czym minimalna jest o 19% mniejsza od średniej krajowej, a maksymalna o 26% wyższa od średniej dla całej Polski. Zauważalne jest więc spłaszczanie się przeciętnego zużycia wody w poszczególnych województwach. Przeciętne rachunki za wodę na przestrzeni województw, liczone jako iloczyn średniej ceny i przeciętnego zużycia różniły się więc znacznie. Najniższy koszt charakteryzował województwo opolskie, dla którego było to 4,8 zł/miesiąc (1,7 zł/m3*2,83m3/miesiąc), najwyższy odnosił się do śląskiego – 8,9 zł/miesiąc (2,87 zł/m3*3,1m3/miesiąc). Porównując maksymalne i minimalne miesięczne koszty za wodę w tych dwóch okresach zauważamy, że wzrosły one odpowiednio o 42% i 50%. Dla średniej ogólnopolskiej miesięczne wydatki na wodę z wodociągów w 2002 roku wynosiły 6,6 zł, a w 2014 10,2 zł. Oznacza to wzrost o 56%, co jest wartością o 28 punktów procentowych niższą niż wzrost cen wody. Realne wydatki ponoszone przez odbiorców wzrosły więc w mniejszym stopniu, niż sam wzrost cen wody.

Dla lepszego zobrazowania omawianej tematyki zamieszczono mapy przedstawiające kształtowanie się poziomu przeciętnych cen (niebieskie kolumny) oraz przeciętnego zużycia wody na korzystającego (tło) w dwóch porównywanych okresach.

mapka1 cenawody2002

mapka2 cenawody2014

Mateusz Bogdanowicz
Główny Specjalista ds. analiz ekonomicznych

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.