Średnia cena zimnej wody z miejskiej sieci wodociągowej w 2014 roku wg. danych Głównego Urzędu Statystycznego wynosiła 3,66 zł/m3. Rozpiętość cenowa w województwach waha się od 2,8 zł/m3 w województwie lubelskim do 4,94 zł/m3 w śląskim. Rozbieżność jest więc znacząca, ponieważ cena maksymalna jest o 76% większa od minimalnej, przy czym minimalna jest o 23% mniejsza od średniej krajowej, a maksymalna o 35% wyższa od średniej dla całej Polski. Uzupełnieniem danych jest informacja o przeciętnym zużyciu wody na korzystającego. W 2014 dla całego kraju wynosiło ono 2,83 m3 miesięcznie co daje średnie dobowe zużycie na poziomie niespełna 95 litrów. W tym zakresie dane w poszczególnych województwach również były zróżnicowane, ponieważ maksymalna wartość odnotowana dla województwa mazowieckiego wynosiła 3,38 (ok. 112 litrów na dobę), a minimalna charakteryzująca województwo podkarpackie wynosiła 2,32 (ok. 78 litrów na dobę). Wartość maksymalna była wyższa od minimalnej o 46%, przy czym minimalna jest o 18% mniejsza od średniej krajowej, a maksymalna o 19% wyższa od średniej dla całej Polski. Przeciętne rachunki za wodę na przestrzeni województw, liczone jako iloczyn średniej ceny i przeciętnego zużycia różniły się więc znacznie. Najniższy koszt charakteryzował województwo lubelskie, dla którego było to 7,2 zł/miesiąc (2,8 zł/m3*2,57m3/miesiąc), najwyższy odnosił się do śląskiego – 12,6 zł/miesiąc (4,94 zł/m3*2,55m3/miesiąc).

Aby uzyskać porównanie czy i jak wzrost cen wpływa na zmniejszenie się zużycia wody przenalizowano dla porównania dane z roku 2002, czyli pierwszego pełnego roku w którym obowiązywała Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zgodnie z danymi GUS średnia cena wody wynosiła w tamtym okresie 1,99 zł/m3, a przeciętne miesięczne zużycie wody wynosiło 3,3m3 (ok. 110 litrów na dobę). Wynika stąd, że ceny wody wzrosły o 84% a zużycie wody spadło 16%. W województwach w 2002 ceny również były zróżnicowane i wynosiły od 1,71 zł/m3 w opolskim do 2,87 zł/m3 w śląskim. Rozbieżność cenowa była znacząca, ale mniejsza niż w roku 2014 i wyniosła 68% (2014-76%). Najniższa cena wody była o 14% mniejsza od średniej krajowej, a maksymalna przewyższała przeciętną dla Polski i 44%. Należy zauważyć w tym miejscu, że kolejna najwyższa cena wynosiła 2,12 zł/m3, w związku z czym należy przyznać, że w roku 2002 ceny wody w Polsce były mniej zróżnicowane niż w roku 2014. Zróżnicowanie miało też miejsce w zakresie przeciętnego miesięcznego zużycia wody na korzystającego. Najwyższy poziom charakteryzował województwo mazowieckie (4,15 m3/miesiąc – 138 litrów na dobę), a najniższy podkarpackie (2,68 m3/miesiąc – 89 litrów na dobę). Wartość maksymalna była wyższa od minimalnej 55% (2014 - 46%), przy czym minimalna jest o 19% mniejsza od średniej krajowej, a maksymalna o 26% wyższa od średniej dla całej Polski. Zauważalne jest więc spłaszczanie się przeciętnego zużycia wody w poszczególnych województwach. Przeciętne rachunki za wodę na przestrzeni województw, liczone jako iloczyn średniej ceny i przeciętnego zużycia różniły się więc znacznie. Najniższy koszt charakteryzował województwo opolskie, dla którego było to 4,8 zł/miesiąc (1,7 zł/m3*2,83m3/miesiąc), najwyższy odnosił się do śląskiego – 8,9 zł/miesiąc (2,87 zł/m3*3,1m3/miesiąc). Porównując maksymalne i minimalne miesięczne koszty za wodę w tych dwóch okresach zauważamy, że wzrosły one odpowiednio o 42% i 50%. Dla średniej ogólnopolskiej miesięczne wydatki na wodę z wodociągów w 2002 roku wynosiły 6,6 zł, a w 2014 10,2 zł. Oznacza to wzrost o 56%, co jest wartością o 28 punktów procentowych niższą niż wzrost cen wody. Realne wydatki ponoszone przez odbiorców wzrosły więc w mniejszym stopniu, niż sam wzrost cen wody.

Dla lepszego zobrazowania omawianej tematyki zamieszczono mapy przedstawiające kształtowanie się poziomu przeciętnych cen (niebieskie kolumny) oraz przeciętnego zużycia wody na korzystającego (tło) w dwóch porównywanych okresach.

mapka1 cenawody2002

mapka2 cenawody2014

Mateusz Bogdanowicz
Główny Specjalista ds. analiz ekonomicznych

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 +

    Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 Termin webinarium 21 lipca 2021 r., godz. 10.00 Tematyka webinariumDruga Czytaj więcej
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 +

    Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 Termin webinarium20 lipca 2021 r., godz. 10.00 Program webinarium Cześć Czytaj więcej
  • 1