Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” w pierwszym kwartale 2016 roku przygotowała i przekazała swoim Członkom następujące opracowania:

Infrastruktura Komunalna w 2014 roku. Sieć wodociągowa.

Opracowanie dotyczy infrastruktury wodociągowej, zawiera informacje o długości sieci wodociągowej, liczbie przyłączy, liczbie zdrojów ulicznych, poborze i zużyciu wody oraz liczbie ludności faktycznie korzystającej z wodociągów. Dodatkowo na podstawie danych wyliczono i przedstawiono w podziale wojewódzkim wskaźniki: zużycie wody na kilometr sieci rozdzielczej, zużycie wody na jedno przyłącze, liczba ludzi przypadająca na jedno przyłącze wodociągowe liczba przyłączy przypadająca na kilometr sieci rozdzielczej oraz liczba osób przypadająca na kilometr rozdzielczej sieci wodociągowej.

Przedmiotowa analiza powstała na bazie informacji Głównego Urzędu Statystycznego „Infrastruktura Komunalna w 2014 roku”, której źródłem danych były wyniki opracowań uzyskanych na podstawie sprawozdań statystycznych sporządzonych przez podmioty prowadzące działalność w zakresie dostarczania wody.

Struktura ścieków oczyszczanych na komunalnych oczyszczalniach ścieków w Polsce na przestrzeni ostatnich 20 lat zmieniła się diametralnie. Jak widać na wykresie jeszcze w 1995 roku największa ilość ścieków oczyszczana była na biologicznych oczyszczalniach ścieków. W tym okresie drugą najbardziej popularną metodą oczyszczania ścieków komunalnych było oczyszczanie mechaniczne. Trzecim rodzajem stosowanej technologii, było oczyszczanie z podwyższonym usuwaniem biogenów, czyli takie gwarantujące odpowiedni poziom eliminacji azotu i fosforu ze ścieków. Oczyszczanie chemiczne już w połowie lat dziewięćdziesiątych było marginalnym sposobem oczyszczania ścieków, a całkowicie zniknęło w roku 2003. Stosunkowo z biegiem lat, z poszerzaniem się dostępności technologii oraz zmieniającymi się wymogami prawa dominującą metoda stało się oczyszczanie ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów.

Dane pochodzące z raportu Głównego Urzędu Statystycznego pt. „Infrastruktura komunalna 2014” prezentują podział długości sieci kanalizacyjnej oraz liczby przyłączy prowadzących do budynków mieszkalnych ze względu na właściciela. Sieci kanalizacyjne, podobnie jak wodociągowe, w zdecydowanej większości znajdują się w zarządzie bądź administracji przedsiębiorstw należących do sektora publicznego. Kształtowanie się tego zjawiska zostało przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela 1 Sieci kanalizacyjne oraz przyłącza kanalizacyjne będące w zarządzie bądź administracji jednostek sprawozdawczych wg. form własności w 2014 roku.

Istotnym aspektem przedstawianym w raporcie Głównego Urzędu Statystycznego Infrastruktura komunalna w 2014” jest stan zarządu bądź administracji jednostek sprawozdawczych według form własności. Poniższa tabela zawiera dane liczbowe dotyczące tego zagadnienia.

W ostatnich kilku latach zaobserwowano znaczny wzrost inwestycji w obszarze infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Wiele z tych inwestycji zostało wykonanych przy pomocy środków pochodzących z Unii Europejskiej. Dzięki tym inwestycjom z roku na rok coraz więcej ludności może korzystać zarówno z sieci wodociągowej jak i kanalizacyjnej.

Dane zawarte w tabeli poniżej pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego i prezentują informacje na temat ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej w Polsce na dzień 31.12.2014r. w podziale na województwa, tereny miejskie oraz wiejskie.

Istotnym aspektem badanym przez GUS jest liczba ludności korzystająca z sieci wodociągowej na dzień 31.12.2014r. Poniższa tabela prezentuję sytuację w całej Polsce oraz w każdym z województw całościowo oraz w podziale na tereny miejskie oraz wiejskie.

Tabela 1 Ludność korzystająca z sieci wodociągowej w tys. w Polsce w 2014 roku.

Dane, na podstawie których zostały wykonane obliczenia pochodzą z ankiet zebranych przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” za rok 2014. W 2014 roku w ankiecie uczestniczyło 151 przedsiębiorstw. Wśród przedsiębiorstw biorących udział w badaniu zdecydowaną większość stanowiły spółki z o.o. (81,5% badanych przedsiębiorstw). Pozostałe 18,5% to spółki akcyjne i zakłady budżetowe.

W poniższym artykule dokonana została analiza struktury kosztów świadczenia usług wodociągowych i kanalizacyjnych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne ze względu na formę prawną przedsiębiorstwa. W analizie wyodrębnione zostały następujące grupy kosztów: amortyzacja, materiały, energia, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, usługi remontowe i konserwacyjne, usługi transportowe i wynajem sprzętu, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty oraz pozostałe koszty.

W Polsce w ostatnich kilku latach zaobserwowano znaczny wzrost inwestycji w obszarze infrastruktury techniczno-sanitarnej. Jest to związane z licznymi dofinansowaniami, jakie pochodziły z programów UE w latach 2007–2013. W latach 2007–2014 długość sieci wodociągowej zwiększyła się o 35,4 tys. km, w tym ponad 26,5 tys. km sieci wybudowano na obszarach wiejskich. W tym samym okresie sieć kanalizacyjna wydłużyła się o prawie 53,4 tys. km, w tym prawie 32 tys. km sieci powstało na obszarach wiejskich.

Dane, na podstawie których zostały wykonane obliczenia pochodzą z ankiet zebranych przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” za rok 2014, w których uczestniczyło 151 przedsiębiorstw. Wśród przedsiębiorstw biorących udział w badaniu zdecydowaną większość stanowiły spółki z o.o. Stanowiły one 81,5% badanych przedsiębiorstw. Pozostałe 18,5% to spółki akcyjne i zakłady budżetowe.

Ilość ścieków przemysłowych i komunalnych odprowadzanych do wód lub do ziemi (do 1997 r. – do wód powierzchniowych) ulegała zmiennym trendom. Zestawienie ilości ścieków przemysłowych i komunalnych odprowadzanych do wód lub do ziemi w latach 1970-2013 zamieszczono w poniższej tabeli.

Tabela Ścieki przemysłowe i komunalne odprowadzane do wód lub do ziemi w latach 1970 – 2013.

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Opłaty za usługi wodne i weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych w świetle znowelizowanego Prawa wodnego: Warszawa, 18 marca 2020r. +

    Opłaty za usługi wodne i weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych w świetle znowelizowanego Prawa wodnego: Warszawa, 18 marca 2020r. Tematyka szkolenia:  Opłaty za usługi wodne: · opłaty stałe i opłaty Czytaj więcej
  • Gospodarka wodomierzowa - zasady prawidłowego opomiarowania dostawy wody i eksploatacji wodomierzy: Wrocław, 1 kwietnia 2020r. +

    Gospodarka wodomierzowa - zasady prawidłowego opomiarowania dostawy wody i eksploatacji wodomierzy: Wrocław, 1 kwietnia 2020r. Tematyka szkolenia: Szkolenie ma na celu przybliżenie problematyki prawidłowego opomiarowania Czytaj więcej
  • 1

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.