Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej w Polsce w latach od 2002 do 2013 nieprzerwanie wzrastał. Jak widać na poniższym wykresie na przestrzeni ostatnich dwunastu lat wzrósł on z 56,7% do 65,1%.

Główny Urząd Statystyczny dostarcza informacji dotyczących nakładów inwestycyjnych na środki trwałe w zakresie gospodarki wodnej. W dziale tym wyróżniamy między innymi nakłady na:
• ujęcia i doprowadzenia wody
• budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody.

Główny Urząd Statystyczny dostarcza ciekawych informacji dotyczących nakładów inwestycyjnych na środki trwałe w zakresie ochrony środowiska. Szczególnie interesującym aspektem są inwestycje przeprowadzane w branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Dane dotyczące cen wody i ścieków na dzień 1 lipca 2015 roku pochodzą z badania ankietowego przeprowadzonego przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” oraz z danych zebranych samodzielnie. Dane obejmują 666 gmin w Polsce co stanowi 26,87% spośród 2 479 gmin w kraju. Są to ceny brutto dla grupy gospodarstw domowych/celów socjalno-bytowych z zatwierdzonych przez rady gmin taryf bez uwzględnienia dopłat do poszczególnych grup taryfowych.

Opracowanie sporządzone zostało na podstawie danych pochodzących z Rocznika Statystycznego RP 2014 oraz Rocznika Statystycznego Ochrona Środowiska 2014.
Zawiera dane dotyczące ilości ścieków przemysłowych i komunalnych odprowadzanych do wód lub do ziemi, ścieków odprowadzonych siecią kanalizacyjną, nieczystości ciekłych oraz ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków.

W latach 1960 do 1990 zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych wykazywało tendencję wysokiego wzrostu, a po tym okresie – do 2000 roku – występował znaczny spadek. Wyhamowanie dynamicznego trendu spadkowego nastąpiło na początku XXI wieku. Od roku 2003 zużycie wody z wodociągów przez gospodarstwa domowe jest na stabilnym poziomie z minimalną tendencją spadkową. Od roku 2003 do roku 2013 zużycie wody zmalało o niespełna 6,1%. W ostatnich latach zmiany te nie są istotne statystycznie, wahania zużycia wody zmieniają się przeciętnie o mniej niż 2% rocznie. Wielkość zużycia wody w latach 1960-2013 została przedstawiona na poniższym wykresie.

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” corocznie bada zmiany cen wody i ścieków w Polsce. Na podstawie przeprowadzonej w bieżącym roku ankiety oraz dzięki zebraniu dodatkowych informacji samodzielnie uzyskano dane na temat cen i stawek opłat za wodę i ścieki dla 473 różnych taryf.

Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie" proponuje Państwu korzystanie z portalu, który zawiera ceny i stawki opłat za wodę i ścieki na dzień 1 LIPCA 2015 roku. Zestawienie dotyczy 473 przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Wyniki zostały zebrane poprzez badanie ankietowe prowadzone przez Izbę Gospodarczą "Wodociągi Polskie". Umożliwiają one analizę kształtowania się cen i stawek opłat za wodę i ścieki w całej Polsce, a także pod kątem aktualnych potrzeb analitycznych przedsiębiorstwa.

Opracowanie "Pobór, zużycie i jakość wody w 2013 roku" sporządzone zostało na podstawie danych pochodzących z Rocznika Statystycznego RP 2014, Rocznika Statystycznego Ochrona Środowiska 2014 oraz raportu Infrastruktura Komunalna 2013 wydanych przez Główny Urząd Statystyczny.

Zasady oraz warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi określa Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r.  Wymagania dotyczące jakości wody określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Natomiast nadzór sanitarny, dotyczący jakości wody, prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Opłaty za usługi wodne i weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych w świetle znowelizowanego Prawa wodnego: Warszawa, 18 marca 2020r. +

    Opłaty za usługi wodne i weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych w świetle znowelizowanego Prawa wodnego: Warszawa, 18 marca 2020r. Tematyka szkolenia:  Opłaty za usługi wodne: · opłaty stałe i opłaty Czytaj więcej
  • Gospodarka wodomierzowa - zasady prawidłowego opomiarowania dostawy wody i eksploatacji wodomierzy: Wrocław, 1 kwietnia 2020r. +

    Gospodarka wodomierzowa - zasady prawidłowego opomiarowania dostawy wody i eksploatacji wodomierzy: Wrocław, 1 kwietnia 2020r. Tematyka szkolenia: Szkolenie ma na celu przybliżenie problematyki prawidłowego opomiarowania Czytaj więcej
  • 1

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.