W dniach 24-25 listopada 2015 w siedzibie Izby odbyło się spotkanie zespołu ds. benchmarkingu przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce.

Celem spotkania było opracowanie kolejnego Raportu Benchmarkingu. Spotkanie wywołało wiele dyskusji na temat poszczególnych wskaźników, zmian ich wartości w czasie oraz zależności wpływających na ich kształtowanie, czego efektem jest dołączenie do raportu aż 7 nowych wskaźników związanych z energochłonnością procesów dotyczących poboru, uzdatniania i dostarczania wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków a także zagospodarowania osadów.

Pozytywnym aspektem jest fakt, iż w tegorocznym badaniu ankietowym wzięło udział 151 przedsiębiorstw, czyli aż o 24 więcej niż w roku ubiegłym. Wśród przedsiębiorstw tych 41 obsługiwało ponad 100 tys. odbiorców usług co świadczy o tym, że niemal wszystkie duże wodociągi przystąpiły do benchmarkingu.

Przedsiębiorstw średnich obsługujących pomiędzy 20 a 100 tys. odbiorców jest 77, co znaczy, że posiadamy dane z ok. 35% przedsiębiorstw o takiej wielkości. Najmniej reprezentatywną, choć notującą największy wzrost liczby uczestników jest grupą przedsiębiorstw małych, których w benchmarkingu jest 33. Struktura badanych przedsiębiorstw odbiega od struktury, którą prezentuje GUS. Ujęte w raporcie przedsiębiorstwa w ilości 151 zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego stanowią ok. 8,29% wszystkich tego typu przedsiębiorstw w Polsce. Przedsiębiorstwa te obsługując ok. 17% długości sieci wodociągowej dostarczają niemal 62% wody dla gospodarstw domowych w Polsce oraz obsługując niemal 29% długości sieci kanalizacyjnej oczyszczają ponad 58% ścieków komunalnych w Polsce.

Ostateczna wersja Raportu będzie wysyłana uczestnikom projektu w pierwszej połowie grudnia.

 

Mateusz Bogdanowicz - Główny specjalista ds. analiz ekonomicznych