Nowe stanowiska
W Paryżu miało miejsce Walne Zgromadzenie EurEau, które zatwierdziło następujące stanowiska federacji:
- Woda dla rolnictwa,
- Ramowa dyrektywa wodna – potrzeba koordynacji unijnej polityki,
- Ramowa dyrektywa wodna – konsument, a wzrost kosztów usług.
Stanowiska EurEau dostępne w języku angielskim na www.eureau.org.

Nowe władze
Walne Zgromadzenie EurEau wybrało władze federacji na dwuletnią kadencję, która zaczyna się 1 lipca. Prezydentem pozostał Bruno Tisserand z francuskiej organizacji FP2E. Priorytetem prezydenta jest dalsze wzmacnianie relacji pomiędzy 200 ekspertami EurEau, 32 organizacjami członkowskimi, a Komisją Europejską. Najbliższe lata to poważne wyzwania związane z weryfikacją, oceną i propozycjami zmian w legislacji. Sektor wciąż potrzebuje wielu inwestycji po to, aby sprostać społecznym wymaganiom.
Wiceprezydentami pozostali: Claudia Castell-Exner (DVGW, Niemcy) oraz Carl-Emil Larsen (DANVA, Dania). Przewodniczącymi komitetów roboczych zostali:
EU1 ds wody - Arjen Frentz ( Vewin, Holandia);
EU2 ds. ścieków – wspólnie: Greet De Gueldre (Aquafin, część flamandzka Belgii) i Jean-Pierre Silan (Belgaqua, część walońska Belgii);
EU3 ds. organizacyjno-prawnych: Klara Ramm (IGWP, Polska).

Water Matters!
Water Matters (tzn. woda ma znaczenie), to zbiorowe opracowanie pokazujące różne strony działalności sektora wod-kan, sukcesy i wyzwania, przed jakimi stoi. Autorami publikacji są eksperci EurEau z różnych krajów. Polecamy wersję pdf: Water Matters

Dyrektywa o koncesji
Niektóre kraje UE zostały zaproszone do poddania się stadium dotyczącemu skutków wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji. Ponieważ usługi wodociągowe zostały wyłączone z obowiązku ogłaszania przetargu na koncesję, Komisja Europejska chce zbadać skutki tego wyłączenia. Raport dostępny jest tutaj.

Sympozjum “Materiały i produkty kontaktujące się z wodą”
Już po raz trzeci EurEau zorganizowała doroczne seminarium dotyczące materiałów kontaktujących się z wodą pitną. KE ma na celu rozwiązanie problemu wdrażania art. 10 dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. EurEau dostarczyła wstępną ocenę, dostępną tutaj.

Woda i Rolnictwo
Pod koniec kwietnia KE opracowała Dokument Roboczy ‘Rolnictwo i Zrównoważone Zarządzanie Wodą w UE’. Prezentuje on pracę grupy roboczej, złożonej z pracowników dwóch Dyrekcji Generalnych: ENV (Środowisko) i AGRI (Rolnictwo), w zakresie istniejących podstaw prawnych. Dokument ten będzie jednym z elementów bazowych do weryfikacji Wspólnej Polityki Rolnej (CAP).

NATO – gotowość społeczna
W dniu 23 maja, podczas spotkania NATO, Oliver Loebel Sekretarz Generalny EurEau prezentował zagadnienia związane z ochroną infrastruktury krytycznej. NATO analizuje stan gotowości cywilnej również w zakresie zaopatrzenia w wodę. W lutym 2018 roku planuje zaprezentować rządom krajów członkowskich raport podsumowujący, łącznie z rekomendacjami.

Odzysk wody
EurEau oczekuje stanowiska Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) oraz Komitetu Naukowego do spraw Zdrowia, Środowiska i Nowych Zagrożeń (SCHEER), na temat raportu Wspólnego Centrum Badawczego KE (JRC), dotyczącego minimalnych wymagań jakościowych dla odzyskiwanej wody. Grupa robocza pracująca nad tym zagadnieniem spotka się w czerwcu w Brukseli.

Rozporządzenie Nawozowe
Dyrekcje Generalne ENVI oraz AGRI debatowały nad swoimi stanowiskami w sprawie tego zagadnienia. Wkrótce poznamy szczegóły.

Projekt IMPRESSIONS
Carla Chiaretti z Sekretariatu EurEau uczestniczyła w spotkaniu interesariuszy europejskiego projektu IMPRESSIONS, którego celem jest opracowanie scenariuszy związanych ze zmianami klimatu oraz poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań tego problemu. Więcej informacji znajduje się na stronie IMPRESSIONS.

Grupa robocza STRUBIAS
Grupa ta pracuje na zagadnieniem odzysku fosforu. Pojawił się raport przejściowy JRC. EurEau przygotowuje stanowisko związane z możliwością wykorzystania osadów, jako źródła substancji odżywczych.

Spotkanie Strategicznej Grupy ds. Koordynacji (SCG) Wspólnej Strategii Wdrażania (CIS) Ramowej Dyrektywy Wodnej
Przedstawiciele EurEau, wspólnie z innymi przedstawicielami różnych gałęzi przemysłu, reprezentantami krajów członkowskich oraz Komisji Europejskiej, uczestniczyli w spotkaniu, które odbyło się w dniach 17-18 maja. Celem spotkania było podsumowanie działań w zakresie koordynacji ramowej dyrektywy wodnej oraz dyrektywy powodziowej. Kraje członkowskie zwróciły również uwagę na konieczność koordynacji działań w aspekcie wdrażania Celów Zrównoważonego Rozwoju Narodów Zjednoczonych.
Prace związane ze zwolnieniami zgodnymi z art. 4.7 powinny zostać zakończone w grudniu br. Wszystkie dokumenty ze spotkania dostępne są tutaj.

Parlamentarna Grupa "Bioróznorodność, zmiany klimatu i zrównoważony rozwoj”
Kolejne spotkanie grupy odbędzie się 20 czerwca pod przewodnictwem posła francuskiego Michela Dantin. Tematem będzie Wkład Europy we wdrażaniu Zrównoważonych Celów Rozwoju w krajach trzeciego świata. Gari Villa-Landa Sokolova będzie reprezentować EurEau. Zaprezentuje doświadczenia ze współpracy hiszpańskiej organizacji branży wod-kan AEAS z Hiszpańską Agencją Współpracy w ramach Rozwoju Międzynarodowego (AECID), które wspierają kraje Ameryki Południowej w realizacji Zrównoważonego Celu Rozwoju nr 6.

Spotkanie zarządu Europejskiej Organizacji Benchmarkingu (European Benchmarking Cooperation)
12 maja Oliver Loebel uczestniczył w spotkaniu EBC. Istotną kwestią jest deklaracja międzynarodowej organizacji Dunaju (IAWD) o kontynuacji współpracy z EBC.

Europejska Organizacja Pracodawców Publicznych CEEP
29 maja Oliver Loebel spotkał się z Sekretarz Generalną CEEP Valerią Ronzitti. Celem spotkania była koordynacja działań związanych z tematyką wodną.

Prezydencja estońska
Estońska organizacja członkowska EVEL zorganizowała spotkanie z przedstawicielami zbliżającej się, estońskiej prezydencji Rady UE. Szczególnie istotna była rozmowa o zaplanowanej na październik konferencji środowiskowej. EurEau proponuje tematykę związaną z renaturalizacją miast, naturalnymi metodami uzdatniania, ryzykiem powodzi.

Farmaceutyki w wodzie
Powstała nowa inicjatywa, mająca na celu uświadamianie problematyki farmaceutyków pojawiających się w wodzie. www.medicamentsdansleau.org to pilotażowy projekt francuski w regionie Haute-Savoie, który ma na celu uświadamiać tę kwestię społeczeństwu. EurEau uczestniczyła już w podobnym przedsięwzięciu w zeszłym roku. Nagranie można znaleźć tutaj.

Najbliższe wydarzenia planowane w Europie można znaleźć tutaj.
EurEau przygotowuje się do kongresu federacji, który odbędzie się w dniach 18-20 października w Bilbao. Temat sesji plenarnej brzmi: “Wdrażanie Zrównoważonych Celów Rozwoju w Europie: rola usług wodociągowych w osiąganiu ich w miastach”.
Jeśli istnieją przedsięwzięcia, o których powinniśmy wiedzieć, proszę o e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

EurEau w internecie:
www.eureau.org
http://eureauwaternews.tumblr.com/
http://eureaueuwaterpolicy.tumblr.com/
Facebook
LinkedIn
Twitter.

Klara Ramm, Ekspert IGWP