Unia Europejska

Spotkanie z DG ENV (Środowisko) w sprawie dyrektywy o wodzie do picia (98/83/WE)
Przedstawiciele EurEau spotkali się z Dyrekcją Generalną Komisji Europejskiej ds. Środowiska (DG ENV) w celu przedyskutowania zaproponowanych przez KE opcji zmian w dyrektywie. Planuje się, że propozycje zmian zostaną zaakceptowane przez Kolegium Komisarzy jeszcze w tym roku i nowa wersja będzie mogła być wysłana do Parlamentu Europejskiego i Rady w celu jej uchwalenia.

Spotkanie z Prezydencją Austrii
Austria będzie przewodniczyć Radzie UE od czerwca do grudnia 2018r. Sekretariat EurEau spotkał się z a The EurEau z attaché odpowiedzialnym za środowisko i politykę wodną.

KE zatwierdziła kryteria dotyczące substancji powodujących zaburzenia endokrynologiczne w dziedzinie biocydów.

Kryteria te zostaną uwzględnione w regulacji dotyczącej biocydów, są takie same jak te zatwierdzone w lipcu i zaczną obowiązywać w rozporządzeniu w sprawie pestycydów.

Należy jednak zauważyć, że PE postanowił przegłosować zastrzeżenie.

Potrzeby inwestycyjne wodociagów.
Bułgaria, Węgry i Rumunia powinny znaleźć 6 miliardów euro w celu poprawy jakości wody do picia do roku 2020. Więcej w raporcie z audytu.

Mikroplastik: KE popiera ideę zwiększenia odpowiedzialności producentów
Podczas warsztatów poświęconych oczyszczalniom ścieków EurEau przedstawiła stanowisko branży. KE (DG ENV) potwierdziła, że producenci mikroplastiku powinni mieć również odpowiedzialność za jego wpływ na środowisko. Podkreśliła również, że istotna jest w tym kontekście kontrola u źródła. Prezentacje i więcej informacji można znaleźć tutaj. Strategia w sprawie plastiku powinna być opublikowana przez KE jeszcze w tym roku.

Farmaceutyki w środowisku
Nie wiadomo kiedy rozpoczną się konsultacje społeczne w sprawie farmaceutyków w środowisku. Powinno to nastąpić jeszcze w tym roku.

Bezpieczeństwo infrastruktury
Po raz kolejny EurEau spotkała się z KE DG Home (Dyrekcja Generalna ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych), aby omówić koordynację prac w sprawie bezpieczeństwa infrastruktury. Dotyczy to badań prowadzonych przez ERNCIP, standaryzacji oraz działań NATO. DG Home planuje spotkanie interesariuszy w dniu 6 marca 2018r.

Miejska Agenda Wodna 2030 (Urban Water Agenda 2030)
Konferencja „Prezydenci miast i woda” odbyła się 29 września w Porto. Carla Chiaretti z Sekretariatu EurEau wzięła w niej udział. Więcej na naszym blogu EU Matters

UNECE (Europejska Komisja Gospodarcza Narodów Zjednoczonych)
Carla Wzięła udział w spotkaniu grupy ekspertów pracujących nad kwestią dostępu do wody pitnej i usług kanalizacyjnych w ramach UNECE/WHO. Więcej na blogu EU Matters.

Analiza WAREG (organizacja regulatorów wody) dotycząca wskaźników efektywności w sektorze wod-kan
Analiza dostępna jest po wysłaniu do mnie e-maila.

Wspólna Polityka Rolna (CAP)
KE zamierza opublikować plan weryfikacji CAP. EurEau przeanalizuje ją i, w razie potrzeby, skomentuje.

Woda i rolnictwo
Komisarz KE do spraw rolnictwa Phil Hogan wygłosił przemówienie w Centrum Dialogu. Zaproponował dwa nowe narzędzia, które powinny pomów rolnikom w większej dbałości o środowisko:

- edukacja i rozwój centrum wiedzy w JRC

- współpraca dyrekcji generalnych KE w celu stworzenia platformy zarządzania składnikami odżywczymi.

Glifosat
W listopadzie powinna zostać podjęta decyzja w sprawie przywrócenia licencji na glifosat. KE proponuje 10 letnią odnowę pozwolenia. Niektóre kraje artykułują swoją opinię: np. Francja jest przeciwna tak długiemu okresowi. Szwecja jest również przeciwna pozwoleniu. Nie ma, więc pewności, czy Komisja uzyska poparcie dla swojej propozycji.

Konsultacja systemu weryfikacji technologii środowiskowych ETV
KE rozpoczęła konsultacje narzędzi, które mogą być stosowane przy wdrażaniu rozwiązań gospodarki w obiegu zamkniętym. Dotyczy to również ETV. Konsultacje trwają do 10 listopada, można je znaleźć tutaj.

Energia niskoemisyjna
KE przygotowuje aktualizację mapy drogowej do gospodarki niskoemisyjnej 2050 uznając, że za niewystarczający cel UE obniżenia emisji gazów cieplarnianych o 80% do połowy wieku.

Odzysk i ponowne wykorzystanie wody
KE zakończyła ocenę wpływu proponowanej regulacji dotyczącej odzysku i ponownego wykorzystania wody. Planuje przyjąć regulację przed końcem roku.

Spotkanie doradców Inicjatywy Wspólnego Programowania „Woda” (Water JPI)

Bertrand Vallet z Sekretariatu EurEau uczestniczył w spotkaniu. Dyskusja dotyczyła zorganizowania warsztatu, który miałby wskazań nowe potrzeby badawcze po to aby zaktualizować strategię JPI. Była to też okazja poznać projekt dotyczący Dunaju – od gór do morza.
Kolejny warsztat odbędzie się 2-3 listopada, dotyczyć ma kwestii poprawy ekosystemów i dzięki temu życia ludzi. JPI ogłosi w 2018 roku konkurs na projekty badawcze na temat: ”Usuwanie luk w cyklu wodnym – poprawa zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi”.

Rozporządzenie Nawozowe.

EP głosował nad poprawkami, nie odbyła się sesja plenarna, gdyż poseł sprawozdawca nie był obecny. Sesja powinna więc odbyć się w październiku. Więcej w artykule Bertranda Valllet.

TAIEX-EIR Peer 2 Peer
Nowe narzędzie TAIEX-EIR Peer 2 Peer zostało uruchomione 7 września. Jego celem jest wsparcie krajów członkowskich we wdrażaniu legislacji środowiskowej. Dzięki spotkaniom w parach urzędnicy każdego szczebla mogą uczyć się od bardziej doświadczonych kolegów z innych krajów. Potrzeby można zgłaszać online. Najbliższe spotkania mają dotyczyć ramowej dyrektywy wodnej i dyrektywy powodziowej. Wszelkie informacje są dostępne tutaj

EurEau

Opracowanie danych o sektorze
Opracowaliśmy dane na temat sektora. Wersję angielską można znaleźć tutaj. Wersję polską opublikujemy niedługo na stronie Izby. Fakty świadczą za siebie: więcej ludzi podłączonych do sieci, rosnąca długość sieci, więcej inwestycji, rosnąca troska o środowisko.
Sektor inwestuje co rok 45 miliardów euro, eksploatując ponad 7 milionów km sieci, dostarczając 45 miliardów m³ wody.

Doroczny kongres EurEau
Nasz kongres odbędzie się w dniach 18-20 października w Bilbao (Hiszpania). Sesja plenarna dotyczyć będzie Zrównoważonych Celów Rozwoju Narodów Zjednoczonych (SDG), oraz ich wpływu na usługi w miastach. Wprowadzającą prezentację będzie miał Peter Koefoed Bjørnsen, dyrektor partnerstwa UNEP-DHI Centrum Wody i Środowiska. Będziemy również gościć przedstawicielka Komisji Europejskiej Martę Moren-Abat zajmującą się międzynarodową polityką ds. wody. Nasz hiszpański kolega z EurEau Mariano Blanco będzie moderatorem.

Temat jest tym bardziej istotny, że PE zgadza się z tym, że SDG muszą być wzięte pod uwagę przy tworzeniu unijnego budżetu po 2020 roku. Posłowie zwracają również uwagę na konieczność przyspieszenia działań w kierunku bioróżnorodności i czystych rzek i jezior.

Farmaceutyki w Niemczech
Niemiecka Organizacja Energii I Przemysłu Wodnego– BDEW – przeprowadziła badania dotyczące wykorzystywania farmaceutyków. Szacuje się, że do 2045 roku konsumpcja lekarstw wzrośnie o 70%. BDEW stoi na stanowisku, że tylko holistyczne spojrzenie na ten problem umożliwi ochronę zasobów przyrodniczych.

Ważne terminy
8-11 października: Festiwal Wody w Bari (Włochy).
9-10 października: Organizacja zajmująca się odzyskiem wody Water Reuse Europe organizuje swoja pierwszą konferencję i wystawę w Bruges (Belgia).

26 października: Warsztat CEBEDEAU odbędzie się w Liege, (Belgia).
23-24 listopada: W Lipsku (Niemcy) odbędzie sie warsztat na temat chemii organicznej w cyklu wody.
21-25 maja 2018r.: Zielony Tydzień UE. W tym roku tematem jest “Zielone miasta dla bardziej zielonej przyszłości”.

Opracowała Klara Ramm na podstawie danych EurEau.

Jeśli maja Państwo jakiekolwiek pytania lub komentarze, proszę o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.