Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii – „Trójpak energetyczny”

Izbie jako jednej z nielicznych organizacji udało się skutecznie zgłosić swoje propozycje, które to zostały uwzględniane w ustawie o OZE

Rządowy projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii.

 

Projekt rozporządzenia MG w sprawie cen referencyjnych w 2016 roku

Dnia 14 września pojawił się długo oczekiwany projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ceny referencyjnej w 2016 r, który określa   maksymalne ceny, jakie mogą być stosowane na aukcjach energii produkowanej w ramach OZE.

11 marca 2015 roku Prezydent RP podpisał ustawę, która weszła  w życie w dniu 04 maja 2015 roku.

Ustawa o odnawialnych źródłach energii dostosowuje polskie przepisy do standardów obowiązujących w innych krajach Unii Europejskiej. Jedną z podstawowych zmian wobec istniejących przepisów dotyczących wspierania OZE jest zmiana systemu świadectw pochodzenia energii na system aukcyjny. Ustawa zawiera też tzw. zapisy prosumenckie. 

W dniu 9 października 2014 roku na posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej ds. Energetyki  i Surowców Energetycznych  uwagi Izby dot. definicji biomasy zostały uwzględnione i wprowadzone do projektu ustawy.

Załącznik:

- link do posiedzenia Komisji

W dniu 15 września 2014 r. odbyło się  wysłuchanie publiczne w sprawie Rządowego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii, w którym uczestniczyła Izba  i przedstawiła swoje stanowisko i propozycje zmian do projektu ustawy.

Przedstawiciele Izby podnieśli m.in. że uwzględniona zmiana w definicji biomasy z inicjatywy Izby pozwoli na wykorzystanie osadów z oczyszczalni komunalnych, jako pełnowartościowej biomasy pozwoli znacząco zredukować poziom osadów koniecznych do składowania, co już dziś stanowi problem, a w świetle regulacji mających na celu likwidację składowisk, będzie doskonałym rozwiązaniem wychodzącym im naprzeciw. Brak takiego rozwiązania może spowodować wzrost ceny za unieszkodliwianie ścieków, która obecnie (w związku z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych) zbliżyła się już do granicy społecznie akceptowalnej.

W dniu 26 lutego 2014 roku Izba zgłosiła uwagi  do Ministerstwa Gospodarki, do projektu  ustawy z dnia 04.02.2014 roku

Izba zaproponowała m.in. zmianę definicji biomasy, na następującą :

Biomasa: ,,stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości produkcji rolnej i leśnej oraz przemysłu przetwarzającego ich produkty oraz ziarna zbóż (…), oraz osady ściekowe, a także ulegająca biodegradacji część odpadów przemysłowych i komunalnych, w tym odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, z wyłączeniem osadów ściekowych.”