Odnośnie wytycznych co do ustanawiania szerokości pasa gruntu, na którym ma być ustanowiona służebność, należy wskazać, że dla urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych nie zostało wydane rozporządzenie o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci wodociągowo-kanalizacyjne. W aktualnie obowiązującym stanie prawnym obowiązują tylko dwa akty prawne, które regulują strefy kontrolowane, tj. dla sieci gazowych (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. poz. 640) oraz strefy bezpieczeństwa dla rurociągów paliwowych (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21.11.2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1853). Strefy te stanowią dla przedsiębiorców przesyłowych, operatorów sieci gazowej i paliwowej zakres pasa służebności.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał w indywidualnej interpretacji z dnia 21 czerwca 2017r. ( numer interpretacji: 0111-KDIB1-3.4010.119.2017.1.MST) za prawidłowe stanowisko spółki prawa handlowego, w której 100% udziałów posiada gmina, że nieodpłatne przekazanie w ramach umowy użyczenia nieruchomości gruntowych tejże spółce przez gminę jest wyłączone z opodatkowania.

Jak wynika z informacji zamieszczonej w dzienniku Rzeczpospolita z dnia 27 czerwca br. nr 147 ( 10785) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 22 maja 2017 r. wydał, na wniosek gminy, będącej czynnym podatnikiem VAT, która od 1 stycznia 2017 r. dokonała centralizacji rozliczeń VAT, interpretację indywidualną (sygn. 0115-KDIT1-2.4012.120. 2017. 1.AP) w przedmiocie prawa do odliczenia VAT z wydatków związanych z realizacją inwestycji obejmującej rozbudowę sieci wodociągowej.

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w sytuacji zatrudniania pracownika wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy.

W dniu 28 września 2016r. Sąd Najwyższy w sprawie UZP 10/16 podjął w składzie 7 sędziów uchwałę, zgodnie z którą ustalił, że:

„Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych opłaca się także za pracownika wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy (art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych, jednolity tekst: Dz. U. z 2015 r., poz. 965 ze zm.)”.

W celu określenia rozmiaru i charakteru prawdopodobnego narażenia na substancje promieniotwórcze w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne są zobowiązane wykonać wstępny monitoring substancji promieniotwórczych, nie później niż w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi dopuszczalności zmiany taryf w trakcie ich obowiązywania, w związku z planowanymi stawkami opłat za pobór wód ujętych w projekcie ustawy Prawo Wodne, poniżej przedkładamy opinię prof. dr hab. Bartosza Rakoczy

Opinia prawna

Dotyczy dopuszczalności zmiany wysokości stawek w trakcie ich obowiązywania.

,,Należy zaznaczyć, iż przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest uwzględniać stan prawny obowiązujący na dzień złożenia wniosku taryfowego. Inaczej rzecz ujmując, składając wniosek taryfowy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie może stosować przepisów, które już nie obowiązują, chyba że co innego wynika z obowiązujących przepisów, jak również nie może uwzględniać przepisów, które jeszcze nie obowiązują. Zatem w Państwa przypadku składając wniosek przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne będzie musiało uwzględnić stan prawny, jaki obowiązuje w chwili składania tego wniosku. Przy kształtowaniu nowej taryfy nie ma możliwości uwzględnienia w niej ewentualnych kosztów opłat wynikających z projektowanego Prawa wodnego. Wynika to po pierwsze z tego, że obecnie obowiązujące przepisy w sposób dokładny wskazują, co można uwzględnić we wniosku taryfowym, a po drugie nowe Prawo wodne może jeszcze nie obowiązywać w momencie, kiedy będziecie Państwo składali wniosek taryfowy.

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika bezpośrednio z art. 111 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.) - dalej: ustawa.

Prawa do odliczenia VAT od wydatków poniesionych na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, w sytuacji przekazania inwestycji do gminnej jednostki organizacyjnej (zakładu budżetowego lub jednostki budżetowej).

Izba Gospodarcza „ Wodociągi Polskie” odnośnie zagadnienia, czy gmina, będąca dostawcą ścieków ponadnormatywnych, jest uprawniona do żądania, aby przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne odstąpiło od pobierania opłat dodatkowych za przekroczenie warunków wprowadzenia ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych od tej gminy, wyjaśnia, co następuje:

Wyrokiem z dnia 09 lutego 2015r. wydanym w sprawie I SA/Rz 8/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie orzekł, że posiadacz zależny gruntów i budynków, któremu Skarb Państwa przekazał je w posiadanie, winien zapłacić podatek od nieruchomości oraz że oddanie w dzierżawę nie powoduje utarty statusu podatnika.