Wśród często poruszanych przez Członków Izby problemów interpretacyjnych obowiązujących przepisów prawnych wymienić można problematykę obowiązku przyłączenia się do wybudowanej sieci kanalizacyjnej, zarówno do nowo wybudowanej jak i już do istniejącej oraz obowiązku informowania o możliwości przyłączenia się do tejże sieci.

Problem przyłączenia nieruchomości właściciela do sieci kanalizacyjnej reguluje art. 5 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2013.1399 j.t). Ustawa ta nakłada na właściciela nieruchomości obowiązek przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej nie precyzując, czy chodzi o nowo wybudowaną sieć, czy o sieć istniejącą. Zgodnie z dyrektywą wykładni lege non distunguente, skoro ustawa nie rozróżnia pojęcia istniejąca sieć, czy nowo wybudowana sieć, okoliczność czy sieć jest nowo wybudowana pozostaje bez jakiegokolwiek znaczenia prawnego. Norma prawna nie nakłada na żaden podmiot obowiązku poinformowania właściciela, że powinien przyłączyć się do sieci kanalizacyjnej. Obowiązek przyłączenia się wynika z samej ustawy i nie ma potrzeby wskazywania jego istnienia. Jeżeli już rozważać kto mógłby poinformować takiego właściciela, to podmiotem odpowiedzialnym za wykonanie przez właściciela tego obowiązku jest gmina.

P.S.