Czy sieci kanalizacyjne podlegają zaliczeniu do kategorii „urządzeń i instalacji służących ochronie środowiska” w rozumieniu art. 62 ust.1.pkt 1 lit. b) ustawy-Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.)?

Sieć kanalizacyjna może być zaliczona do urządzeń, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. b)  ustawy – Prawo budowlane. Wobec braku definicji legalnej pojęcia „urządzenie i instalacja służące ochronie środowiska” znaczenia nabiera wykładnia funkcjonalna i celowościowa. Badać zatem należy, czy za pomocą danego urządzenia mogą być osiągane cele ekologiczne.

Związek pomiędzy odprowadzaniem ścieków, a ochroną środowiska wynika z art. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz.U. z 2013, poz.1399 ze zm.), który określa obowiązek właściciela nieruchomości przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej. U podstaw tego obowiązku leży konieczność zapewnienia prawidłowej gospodarki ściekami, a w konsekwencji wpływ ścieków na środowisko. Wiążąc obie przywołane wyżej normy prawne można wywodzić, że sieci kanalizacyjne należą do urządzeń, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy - Prawo budowlane.

Prof. dr hab. Bartosz Rakoczy