Jedną z wątpliwości jakie pojawiły się w związku z wejściem w życie z dniem 25 grudnia 2014 roku ustawy o prawach konsumentów, była kwestia dotycząca ewentualnego obowiązku  po stronie przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, wprowadzania do umowy obowiązujących w taryfach, cen za dostawę wody, odprowadzanie ścieków oraz opłat abonamentowych.

Wątpliwości dotyczyły  konieczności lub jej braku  wprowadzenie do umów  zapisów określających konkretne ceny, a także ewentualnej konieczności wymiany  wszystkim odbiorcom umów bądź też ich aneksowania, czy też wprowadzania zmian  w bieżąco zawieranych umowach przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne  z konsumentami.

Dotychczasową praktyką stosowaną przez przedsiębiorstwa było zawieranie w umowach  postanowień określających, że  rozliczenia za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków następuje na podstawie określonych w taryfie cen i stawek opłat .

W ocenie Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie" wejście w życie ustawy o prawach konsumenta nie obliguje przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych do podawania w umowie konkretnych cen za dostawę wody. Konkretyzacja wysokości świadczenia wzajemnego następuje poprzez wystawienie faktury lub rachunku. Ponadto przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne spełnia wymóg poinformowania o wysokości opłat i stawek, podając ową informację w prasie. Zachowany jest zatem wymóg poinformowania konsumenta.
 

adw. Paweł Sikorski