Dotyczy: postępowań kontrolnych w sprawie zasadności uwzględniania w niezbędnych przychodach przy ustaleniu taryf amortyzacji od środków trwałych sfinansowanych z środków UE

Szanowni Państwo

Izba Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie’’ w związku z prowadzonymi postępowaniami kontrolnymi w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych przez Najwyższą Izbę Kontroli, uprzejmie informuję, że  podjęła szereg  działań zmierzających do ochrony interesów branży.

Przedmiotowe postępowania dotyczą zasadności ujmowania w taryfach opłat za wodę i ścieki kosztów amortyzacji od wartości środków trwałych, wytworzonych lub nabytych z udziałem środków bezzwrotnej pomocy UE.

W tym celu przedstawiciele Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie" odbyli liczne spotkania w następujących instytucjach: Najwyższej Izbie Kontroli, Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w trakcie których przedstawione zostało  stanowisko Izby, poparte stosowną argumentacją, że winno stosować się do sporządzenia przedmiotowych  taryf, całkowitą wartość amortyzacji  środków  trwałych,  niezależnie od źródła ich finansowania.

W wyniku wyżej wymienionych działań, Izba  otrzymała stanowisko z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (skan pisma w załączeniu),  które również Ministerstwo przedłożyło do Najwyższej Izby Kontroli.

Załącznik: pdfpismo_MIiR_z_dnia_29.10.2015.pdf1.71 MB

Adwokat Paweł Sikorski