Interpretacja indywidualna w zakresie skutków podatkowych otrzymania przez mieszkańca gminy dofinansowania wykonania podłączenia budynku do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

W interpretacji z dnia 03 grudnia 2015r. ( nr IPTPB1/4511-531/15-4/MAP) Dyrektor Izby Skarbowej, w odpowiedzi na wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania dofinansowania wykonania podłączenia budynku do zbiorczego systemu kanalizacyjnego, uznał, że stanowisko podatnika jest prawidłowe i stwierdził, że dofinansowanie, jakie wnioskodawca uzyska od gminy na wykonanie przyłączenia jego budynku do sieci kanalizacyjnej, pochodzące z dotacji uzyskanej przez gminę, stanowić będzie dla niego przychód i mieścić się będzie w katalogu zwolnień podatkowych przewidzianych w art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji gmina nie będzie zobowiązana do wystawiania wnioskodawcy informacji PIT-8C od wartości dotacji.

We wniosku przedstawione zostało następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina zamierza przystąpić do realizacji inwestycji w ramach programu priorytetowego „Wykonanie podłączeń budynków mieszkalnych do zbiorowego systemu kanalizacyjnego” w tym celu wystąpiła z wnioskiem o dotację na wykonanie tej inwestycji do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: „WFOŚiGW”) w wysokości 50% kosztów całkowitych tej inwestycji. Pozostałe koszty wykonania podłączeń budynków do sieci kanalizacyjnej ponosić będą mieszkańcy gminy, przy czym koszt podłączenia poszczególnych budynków wykonanych przez gminę i pokryty z uzyskanych przez gminę dotacji wynosił będzie do 3 000 zł dla poszczególnych właścicieli budynków. Dotacja wykorzystana będzie na pokrycie kosztów podłączeń budynków, których właścicielami są wyłącznie osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej. Podłączenia budynków do systemu kanalizacyjnego służyć będą wyłącznie odprowadzaniu ścieków bytowych z budynków mieszkalnych i mieszkań. Wnioskodawca , jako właściciel budynku zamierza skorzystać z dofinansowania do podłączenia budynku do systemu kanalizacyjnego. Dotacja na podłączenie budynków mieszkalnych do sieci kanalizacyjnej pochodzić będzie z WFOŚiGW, który jest samorządową osobą prawną. Środki finansowe przyznane poszczególnym właścicielom budynków będą wypłacane przez gminę bezpośrednio wykonawcy podłączeń budynków do sieci kanalizacyjnej. Właściciele budynków nie otrzymają fizycznie środków finansowych, ponieważ to gmina rozliczać będzie wykonanie podłączeń z wykonawcą ze środków przyznanych z WFOŚiGW w ramach programu priorytetowego w wysokości do 50% kosztów całkowitych przyłączenia, ale nie więcej niż 3 000 zł na jedno przyłączenie. Pozostały koszt podłączenia budynku wnioskodawcy poniesie on sam - jako jego właściciel. Gmina wypłaci wykonawcy wynagrodzenie po wykonaniu przez niego określonej w umowie liczby podłączeń budynków.

Wnioskodawca zapytał, czy dofinansowanie uzyskane od gminy na wykonanie przyłączenia jego budynku do sieci kanalizacyjnej, pochodzące z dotacji uzyskanej przez gminę, stanowić będzie dla niego przychód i mieścić się będzie w katalogu zwolnień podatkowych przewidzianych w art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z powyższym przepisem, wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych (w naturze) finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach programów rządowych. Zdaniem wnioskodawcy, z treści ww. przepisu wynika, że podatnik może skorzystać ze zwolnienia, jeżeli jest ono finansowane lub współfinansowane m.in. ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w ramach rządowych programów. Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, dotacje celowe - takie jak w opisanej sprawie - to środki przeznaczone na finansowanie lub współfinansowanie m.in. zadań publicznych, w tym zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. Zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków należą do zadań własnych gminy przewidzianych przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Wnioskodawca wskazał, że jeżeli gmina realizuje zadanie w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, przy czym jest to zadanie realizowane w części z dotacji uzyskanych od WFOŚiGW, to on, jako osoba korzystająca ze świadczenia rzeczowego w postaci usługi wykonania przyłącza do jego budynku, zwolniony będzie od podatku dochodowego w części od wartości wykonanej usługi.

Organ zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy, że dotacja jest zwolniona z podatku dochodowym od osób fizycznych .

Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził, że z opisu zdarzenia zawartego we wniosku wynika, że wnioskodawca nie otrzyma środków finansowych. Uzyska on zaś nieodpłatne świadczenie w postaci usługi wykonania przyłącza do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

Stosownie zaś do art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych (w naturze) finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów. Z treści cytowanego wyżej przepisu wynika, że aby podatnik mógł skorzystać ze zwolnienia od podatku określonego tym przepisem musi otrzymać:

 1. nieodpłatne świadczenie, bądź
 2. świadczenie częściowo odpłatne, bądź
 3. świadczenie rzeczowe (w naturze),
 4. świadczenia te muszą być sfinansowane (współfinansowane) z konkretnych, ściśle określonych źródeł,
 5. otrzymanie świadczeń winno nastąpić w ramach programów rządowych.

Jeżeli zatem podatnik otrzyma takie świadczenie i jest ono finansowane lub współfinansowane m.in. ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w ramach rządowych programów, to wartość tego świadczenia jest zwolniona z podatku. W myśl art. 400 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.), Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwany dalej „Narodowym Funduszem”, jest państwową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.). Natomiast zgodnie z art. 400 ust. 2 ww. ustawy, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zwane dalej „wojewódzkimi funduszami”, są samorządowymi osobami prawnymi w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy, o której mowa w ust 1.

Przepis art. 403 ust. 2 ww. ustawy stanowi, że do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy. Budżet jednostki samorządu terytorialnego (m.in. budżet gminy) to stanowiący część uchwały budżetowej, roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy.

Zgodnie z art. 126 ustawy o finansach publicznych, dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Na podstawie art. 127 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, dotacje celowe są to środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie:

 1. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
 2. ustawowo określonych zadań, w tym zadań z zakresu mecenatu państwa nad kulturą realizowanych przez jednostki inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
 3. bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 4. zadań agencji wykonawczych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b)
 5. zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym,
 6. kosztów realizacji inwestycji.

Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził na tej podstawie, że skoro wnioskodawca nie otrzyma środków finansowych, lecz uzyska jedynie nieodpłatne świadczenie w postaci usługi wykonania przyłącza do zbiorczego systemu kanalizacyjnego, to wartość otrzymanego przez wnioskodawcę nieodpłatnego świadczenia w formie usługi wykonania przyłącza dofinansowanego przez gminę, stanowi dla niego przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten jednakże, jako że finansowany jest z udziałem środków pochodzących z budżetu gminy – jednostki samorządu terytorialnego, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem spełnienia wszystkich przesłanek określonych w treści tegoż przepisu, w tym warunku dotyczącego dokonywania ww. świadczenia w ramach programów rządowych. W konsekwencji gmina nie będzie zobowiązana do wystawienia wnioskodawcy informacji PIT-8C.

 

Główny Specjalista ds. Prawnych - r. pr. Magdalena Borowczyk - Zalewska