Szanowni Państwo,

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi dopuszczalności zmiany taryf w trakcie ich obowiązywania, w związku z planowanymi stawkami opłat za pobór wód ujętych w projekcie ustawy Prawo Wodne, poniżej przedkładamy opinię prof. dr hab. Bartosza Rakoczy

Opinia prawna

Dotyczy dopuszczalności zmiany wysokości stawek w trakcie ich obowiązywania.

,,Należy zaznaczyć, iż przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest uwzględniać stan prawny obowiązujący na dzień złożenia wniosku taryfowego. Inaczej rzecz ujmując, składając wniosek taryfowy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie może stosować przepisów, które już nie obowiązują, chyba że co innego wynika z obowiązujących przepisów, jak również nie może uwzględniać przepisów, które jeszcze nie obowiązują. Zatem w Państwa przypadku składając wniosek przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne będzie musiało uwzględnić stan prawny, jaki obowiązuje w chwili składania tego wniosku. Przy kształtowaniu nowej taryfy nie ma możliwości uwzględnienia w niej ewentualnych kosztów opłat wynikających z projektowanego Prawa wodnego. Wynika to po pierwsze z tego, że obecnie obowiązujące przepisy w sposób dokładny wskazują, co można uwzględnić we wniosku taryfowym, a po drugie nowe Prawo wodne może jeszcze nie obowiązywać w momencie, kiedy będziecie Państwo składali wniosek taryfowy.

Należy również wskazać, że identyczna reguła będzie dotyczyła czynności kontrolnych dokonywanych przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, a także czynności kontrolnych dokonywanych przez radę miejską. Każdy z tych organów będzie musiał uwzględniać stan prawny na moment dokonywanych przez siebie czynności.

Równocześnie ustawa zaopatrzeniowa kończy „postępowanie taryfowe” z momentem wejścia taryfy w życie. W okresie obowiązywania taryf nie ma możliwości ich zmiany, gdyż ustawa zaopatrzeniowa nie zna trybu „weryfikacji taryfy”. Właśnie po to ustawodawca przewidział tak krótki okres obowiązywania taryfy, aby przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne mogło reagować na zmianę okoliczności wpływających na taryfę. Taryfa, co do zasady, obowiązuje przez okres roku, a więc prawodawca zakłada jej „weryfikowalność” w rocznych terminach.

Możliwość „weryfikacji taryfy” zaistnieje jedynie wtedy, gdy ustawodawca taką regulację przyjmie, być może w przepisach przejściowych i końcowych.’’

/Prof. dr hab. Bartosz Rakoczy/

Jednocześnie informujemy Państwa, iż Izba dostrzegając wagę problemu dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, których taryfy, uchwalone na podstawie obowiązujących dotychczas przepisów obowiązywać będą także w roku 2017, a zatem w roku, którym planowane jest wejście wżycie nowej ustawy Prawo wodne, przedłożyła Ministerstwu Środowiska następujące propozycje legislacyjne:

umiejscowienie w przepisach przejściowych regulacji polegającej na obowiązku ponoszenia przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne stawek opłat wynikających z nowej ustawy Prawo wodne od dnia wejścia w życie taryfy uwzględniającej zmienione stawki opłat;

umiejscowienie w przepisach przejściowych nowej ustawy Prawo wodne regulacji umożliwiającej zmianę taryfy w trakcie jej obowiązywania, z uwagi na zmiany wysokości stawek opłat obowiązujących z dniem wejścia w życie ustawy.

Z uwagą będziemy śledzić dalszy proces legislacyjny projektu ustawy Prawo Wodne, zabiegając o korzystne rozwiązania dla branży.

/Prezes Izby - Dorota Jakuta/