Zgoda dorozumiana inwestora, a jego wiedza o postanowieniach umowy pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą dotyczących wysokości wynagrodzenia.

Interpretacja indywidualna w zakresie skutków podatkowych otrzymania przez mieszkańca gminy dofinansowania wykonania podłączenia budynku do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

Jednym z zagadnień natury prawnej, związanym z funkcjonowaniem przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, z którymi zwracają się Członkowie Izby Gospodarczej ,,Wodociągi Polskie’’ są wątpliwości dotyczące sposobu rozliczeń finansowych tytułem przenoszenia własności urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Wyrok z dnia 5 listopada 2015 r. wydany przez WSA w Warszawie w sprawie III SA/Wa 86/15 w przedmiocie podatku od nieruchomości za czasowe zajęcie części nieruchomości na potrzeby inwestycji .

Dotyczy: postępowań kontrolnych w sprawie zasadności uwzględniania w niezbędnych przychodach przy ustaleniu taryf amortyzacji od środków trwałych sfinansowanych z środków UE

Czy zakład będący  spółką prawa handlowego, w której 100 % udziałów należy do Gminy, ma obowiązek zgłosić do GIODO zbiór danych osobowych utworzony na potrzeby świadczenia usług dostawy wody i odbioru ścieków w sytuacji gdy na wniosek Burmistrza  przekazuje do Gminy dane dotyczące osób podłączonych do sieci kanalizacyjnej i czy wskazana wyżej wymiana informacji traktowana winna być jako przetwarzanie danych wewnątrz spółki i w celu prowadzonej działalności, tj. świadczenia usług dostawy wody i odbioru ścieków, czy też należy uznać, że jest to inny cel lub że jest to już udostępnianie danych na zewnątrz?

Sposób ustalania ilości odprowadzonych ścieków od odbiorców pobierających wodę z wodociągu i z własnej studni określony jest głównie w przepisach ustawy zaopatrzeniowej i rozporządzeniach.

 Art. 27 ust. 4-6 ustawy zaopatrzeniowej (dalej także: ustawa), który stanowi, iż:
 „4. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych

Jednym z zagadnień prawnych, z którym zetknęli się członkowie Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie", są wątpliwości, czy obowiązujące przepisy prawne dają możliwość wyegzekwowania od właścicieli nieruchomości obowiązku przyłączenia się do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a także czy ewentualny obowiązek dotyczy zarówno nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym jak i wielorodzinnym.

Jednym z problemów praktycznych funkcjonowania przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych jest kwestia odcięcia wody. W stanie faktycznym niżej opisanej  sprawy Członek Izby Gospodarczej ,,Wodociągi Polskie’’ miał zawarte indywidualne umowy na rozliczanie budynku wielolokalowego.

Jeden z członków Izby zwrócił się z pytaniem, czy podmiotowi, który wybudował urządzenia wodociągowo- kanalizacyjne  (np. sieć wodociągową) przysługuje prawo do dysponowania nimi i czerpania pożytków z nich po ich skutecznym połączeniu z urządzeniami przedsiębiorstwa oraz włączeniu do eksploatacji.

Z opisu stanu faktycznego sprawy wynika, że osoba fizyczna samodzielnie wybudowała sieć wodociągową o długości ok.200 mb w drodze do swojej nieruchomości. Na wysokości wybudowanej sieci znajduje się kilka innych nieruchomości, których właściciele nie brali udziału (nie byli zainteresowani) we współfinansowaniu budowy sieci. Sieć wodociągowa została skutecznie połączona z siecią przedsiębiorstwa i włączona do eksploatacji.