Jedną z wątpliwości jakie pojawiły się w związku z wejściem w życie z dniem 25 grudnia 2014 roku ustawy o prawach konsumentów, była kwestia dotycząca ewentualnego obowiązku  po stronie przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, wprowadzania do umowy obowiązujących w taryfach, cen za dostawę wody, odprowadzanie ścieków oraz opłat abonamentowych.

Wśród często poruszanych przez Członków Izby problemów interpretacyjnych obowiązujących przepisów prawnych wymienić można problematykę obowiązku przyłączenia się do wybudowanej sieci kanalizacyjnej, zarówno do nowo wybudowanej jak i już do istniejącej oraz obowiązku informowania o możliwości przyłączenia się do tejże sieci.

Czy sieci kanalizacyjne podlegają zaliczeniu do kategorii „urządzeń i instalacji służących ochronie środowiska” w rozumieniu art. 62 ust.1.pkt 1 lit. b) ustawy-Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.)?

Sieć kanalizacyjna może być zaliczona do urządzeń, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. b)  ustawy – Prawo budowlane. Wobec braku definicji legalnej pojęcia „urządzenie i instalacja służące ochronie środowiska” znaczenia nabiera wykładnia funkcjonalna i celowościowa. Badać zatem należy, czy za pomocą danego urządzenia mogą być osiągane cele ekologiczne.