Szanowni Państwo

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” to organizacja otwarta dla wszystkich przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, których przedstawiciele chcą uczestniczyć w rozwoju branży. Członkostwo w Izbie jest dobrowolne.

Izbę tworzą członkowie:

ZWYCZAJNI – są to przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej oraz inne podmioty prowadzące działalność w zakresie wodociągów lub kanalizacji;
STOWARZYSZENI – są to inne podmioty prowadzące działalność w zakresie wodociągów lub kanalizacji niewymienione w punkcie 1;
HONOROWI – Członkostwo Honorowe nadawane jest osobom fizycznym oraz innym podmiotom wybitnie zasłużonym dla Izby przez Walne Zgromadzenie Członków IGWP.

Warunki ubiegania się o status CZŁONKA ZWYCZAJNEGO IGWP:

Przesłanie na adres Biura IGWP oryginału deklaracji przystąpienia, zawierająca oświadczenie o przestrzeganiu statutu IGWP (DEKLARACJA CZŁONKOWSKA).
Rada Izby podejmuje uchwałę na najbliższym posiedzeniu, po dacie złożenia wniosku. 

Warunki ubiegania się o status CZŁONKA STOWARZYSZONEGO IGWP:

Pisemny akces kandydata wraz z uzasadnieniem wstąpienia do Izby zawierający:
1. Deklarację przystąpienia zawierająca oświadczenie o przestrzeganiu statutu IGWP (DEKLARACJA CZŁONKOWSKA).
2. Charakterystykę firmy:
    · opis działalności;
    · sytuację ekonomiczną;
    · osiągnięcia.
3. Dokument zaświadczający o prowadzeniu działalności (np. odpis KRS).
4. Rekomendację co najmniej dwóch Członków Zwyczajnych IGWP.

W celu zgłaszania ewentualnych uwag do kandydatury, informacja o ubieganiu się przez daną firmę o przyjęcie w poczet Członków Stowarzyszonych umieszczona zostaje na stronie internetowej IGWP przez okres 1 miesiąca. Przedstawiciel IGWP w miarę potrzeby składa wizytę w siedzibie firmy. Po spełnieniu warunków kandydatura przedstawiona zostaje na Posiedzeniu Rady IGWP. Pozytywne rozpatrzenie wniosku skutkuje podjęciem uchwały przez Radę IGWP o przyjęciu w poczet Członków Stowarzyszonych IGWP. 

Ustanie członkostwa w Izbie następuje na skutek:

1. Dobrowolnego wystąpienia z Izby, na podstawie przesłanego do Biura IGWP pisemnego oświadczenia.
   OKRES WYPOWIEDZENIA TRWA 3 MIESIĄCE.

2. Skreślenia z listy członków Izby na mocy uchwały Rady IGWP.

 

 


Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 3 listopada +

    Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 3 listopada Termin webinarium 3 listopada 2021 r., godz. 10.00 - 15.00 Tematyka Czytaj więcej
  • Odroczenie terminu legalizacji wodomierzy oraz inne zasady gospodarki wodomierzowej: 28 października 2021 +

    Odroczenie terminu legalizacji wodomierzy oraz inne zasady gospodarki wodomierzowej: 28 października 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium (w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia) przysługuje Czytaj więcej
  • 1