Szanowni Państwo

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” to organizacja otwarta dla wszystkich przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, których przedstawiciele chcą uczestniczyć w rozwoju branży. Członkostwo w Izbie jest dobrowolne.

Izbę tworzą członkowie:

ZWYCZAJNI – są to przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej oraz inne podmioty prowadzące działalność w zakresie wodociągów lub kanalizacji;
STOWARZYSZENI – są to inne podmioty prowadzące działalność w zakresie wodociągów lub kanalizacji niewymienione w punkcie 1;
HONOROWI – Członkostwo Honorowe nadawane jest osobom fizycznym oraz innym podmiotom wybitnie zasłużonym dla Izby przez Walne Zgromadzenie Członków IGWP.

Warunki ubiegania się o status CZŁONKA ZWYCZAJNEGO IGWP:

Przesłanie na adres Biura IGWP oryginału deklaracji przystąpienia, zawierająca oświadczenie o przestrzeganiu statutu IGWP (DEKLARACJA CZŁONKOWSKA).
Rada Izby podejmuje uchwałę na najbliższym posiedzeniu, po dacie złożenia wniosku. 

Warunki ubiegania się o status CZŁONKA STOWARZYSZONEGO IGWP:

Pisemny akces kandydata wraz z uzasadnieniem wstąpienia do Izby zawierający:
1. Deklarację przystąpienia zawierająca oświadczenie o przestrzeganiu statutu IGWP (DEKLARACJA CZŁONKOWSKA).
2. Charakterystykę firmy:
    · opis działalności;
    · sytuację ekonomiczną;
    · osiągnięcia.
3. Dokument zaświadczający o prowadzeniu działalności (np. odpis KRS).
4. Rekomendację co najmniej dwóch Członków Zwyczajnych IGWP.

W celu zgłaszania ewentualnych uwag do kandydatury, informacja o ubieganiu się przez daną firmę o przyjęcie w poczet Członków Stowarzyszonych umieszczona zostaje na stronie internetowej IGWP przez okres 1 miesiąca. Przedstawiciel IGWP w miarę potrzeby składa wizytę w siedzibie firmy. Po spełnieniu warunków kandydatura przedstawiona zostaje na Posiedzeniu Rady IGWP. Pozytywne rozpatrzenie wniosku skutkuje podjęciem uchwały przez Radę IGWP o przyjęciu w poczet Członków Stowarzyszonych IGWP. 

Ustanie członkostwa w Izbie następuje na skutek:

1. Dobrowolnego wystąpienia z Izby, na podstawie przesłanego do Biura IGWP pisemnego oświadczenia.
   OKRES WYPOWIEDZENIA TRWA 3 MIESIĄCE.

2. Skreślenia z listy członków Izby na mocy uchwały Rady IGWP.

 

 


Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.