Dr hab. inż. Paweł Licznar, prof. nadzw. PWr.

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Stopień doktora doktor nauk rolniczych w zakresie specjalności kształtowanie środowiska otrzymał w 2002 roku na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska uzyskał w 2010 roku na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Od roku 2012 zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego Politechniki Wrocławskiej, aktualnie w Katedrze Wodociągów i Kanalizacji. Specjalizuje się w hydrologii miejskiej, w szczególności w zagadnieniach związanych z retencją wód opadowych, modelowaniem opadów i hydrodynamicznym modelowaniem systemów odwodnienia. Jest jednym z współtwórców specjalistycznego portalu dedykowanego wodom opadowym: www.retencja.pl. Od roku 2016 jest też kierownikiem naukowym i koordynatorem projektu Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów (projekt PANDa) - www.retencja.pl/polski-atlas-natezen-deszczow/.

Prelegenci

Prelegenci
Lista prelegentów

Program Konferencji

Program Konferencji
Program konferencji

Materiały do pobrania

Materiały do pobrania
Pobierz materiały
Organizatorzy:

Mecenas wieczoru:

Partnerzy:

Partnerzy merytoryczni:

Partoni medialni: