II Forum Ochrony Środowiska, zorganizowane w Warszawie w dniach 15-16.02.2016 przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”, poświęcone było ochronie klimatu w kontekście rozwoju miast oraz szansom, jakie stawia przed przedsiębiorstwami wodno-kanalizacyjnymi energia odnawialna. Podczas debaty inauguracyjnej poruszono kwestie moralnych aspektów ochrony środowiska w świetle encykliki papieża Franciszka „Laudato si”. Podkreślono konieczność zmiany sposobu myślenia każdego człowieka o środowisku oraz wprowadzenia nowego proekologicznego stylu życia. Zwrócano uwagę na potrzebę prowadzenia uczciwej debaty i etyczną ocenę modeli rozwoju, a także na pasję, która powinna towarzyszyć trosce o świat. Wypowiadali się Abp Celestino Migliore - Nuncjusz Apostolski w Polsce, prof. Jerzy Buzek - Przewodniczący Komisji Przesyłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim, Mariusz Gajda - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Tomasz Żuchowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, prof. Jadwiga Rotnicka - Wiceprzewodnicząca Senackiej Komisji Środowiska, Prof. Andrzej Mizgajski - Przewodniczący Państwowej Rady Ochrony Środowiska, prof. Marek Gromiec - Przedstawiciel Krajowej Rady Gospodarki Wodnej, dr Tadeusz Rzepecki - Przewodniczący Rady IGWP, Olgierd  Dziekoński - doradca Prezesa BOŚ.

Witając gości  Forum, Dorota Jakuta - Prezes IGWP podkreśliła wagę takiej właśnie refleksji moralnej, mówiąc, że żyjemy w świecie, w którym wszystko co robimy posiada wymiar etyczny. Jeśli zabraknie spojrzenia na problemy ochrony środowiska pod tym kątem, to świat może czekać katastrofa.  Debatę inauguracyjną moderował red. Marek Zając.

Po debacie inauguracyjnej - w pierwszym panelu Forum poruszono tematykę ochrony klimatu i w tym kontekście, rozwoju miast. W wystąpieniu rozpoczynającym debatę Prezes IGWP Dorota Jakuta stwierdziła między innymi: „Za dwa­dzie­ścia lat, 2/3 miesz­kań­ców ziemi będzie żyło w mia­stach. Trend jest sta­bilny i już widoczny. XXI wiek będzie wiekiem miast. W mia­stach jest two­rzone  80% PKB UE. Ale rosnące mia­sta to rosnące wyzwa­nia, rów­nież dla środo­wi­ska (trans­port, odpady, emi­sja CO2 itd.)”.

W ramach dzielenia się doświadczeniem - przedstawiciele samorządów miejskich i przedsiębiorstw samorządowych prezentowali korzyści wynikające z  wprowadzonych  w swoich miastach projektów na rzecz ochrony środowiska, integracji usług komunalnych, inteligentnych systemów transportowych, osiągania efektywności energetycznej.

Przedstawiciel ministerstwa środowiska omówił zasady nowego porozumienia paryskiego w kontekście zadań dla samorządów. Prof. Marek Gromiec mówił o roli gospodarki wod-kan w rozwoju miast i ograniczeniu zmian klimatycznych. Klara Ramm-Szatkiewicz przedstawiła korzyści wynikające z integracji usług komunalnych w miastach na przykładach doświadczeń europejskich. Prezes zarządu Aqua Seen Jacek Tokarczyk omówił innowacyjne rozwiązania dla miast i nowe technologie, a Michał Olszewski - zastępca prezydenta miasta Warszawy wyjaśniał na czym polegają projekty związane z przekształceniem miasta w zieloną stolicę Europy. Z doświadczeń samorządów, które postawiły na ekologię wynikało, że ochrona klimatu i środowiska jest do pogodzenia z rozwojem, a nawet przynosi wymierne oszczędności dla samorządowych budżetów.

W drugim dniu Forum podjęto debatę nad szansami, jakie otwiera możliwość produkowania przez przedsiębiorstwa branży wodno-kanalizacyjnej energii odnawialnej. Temat  jest obecnie dla branży szczególnie ważnym wyzwaniem z dwóch powodów: daje możliwość znacznego ograniczenia wzrostu cen samych usług wodno-ściekowych, a jednocześnie umożliwia przyczynienie się do polepszenia bilansu Polski w dziedzinie produkcji energii z OZE. Istota wyzwania została wyłożona w wypowiedziach Przewodniczącego Rady Izby dra Tadeusza Rzepeckiego, Prezesa IEO Grzegorza Wiśniewskiego i dra Tadeusza Żaby z Krakowskich Wodociągów.

Inwestycje w przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych możliwe do podjęcia (a dziś już częściowo podjęte) dotyczą: produkcji biogazu z osadów ściekowych oraz generowania z niego energii elektrycznej i cieplnej, odzysku energii z przepływu wody lub ścieków, ograniczenia zużycia energii ze źródeł tradycyjnych, wprowadzanie  systemu sterowania zużyciem szczytowym, budowy farm fotowoltanicznych, nawet jeśli produkcja energii przez te ostatnie lata jest w Polsce niestabilna, bo zależna od stopnia docierania promieni słonecznych. W Polsce pracuje ok. 140 biogazowni w oczyszczalniach ścieków, a może ich być znacznie więcej. W wielu przypadkach przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne są w stanie wyprodukować energię elektryczną na potrzeby własne, co znacznie ograniczy wzrost cen ich usług, a w niektórych przypadkach mogą wyprodukować nadwyżki na rzecz innych przedsiębiorstw komunalnych.

Zamykając II Forum Ochrony Środowiska, Prezes IGWP - Dorota Jakuta,  podkreśliła, iż prezentacje i dyskusja podczas Forum świadczą o tym, że polskie miasta i branża wodociągowo-kanalizacyjna mają świadomość wyzwań jakie niesie XXI wiek i mimo nie do końca sprzyjającego prawa, z sukcesami realizują zadania miast „smart” czy „green”.

2dzień_11.jpguntitled-6.jpguntitled-3.jpg2dzień_6.jpg2dzień_5.jpg2dzień_3.jpg2dzień_10.jpguntitled-2.jpg2dzień_8.jpg2dzień_12.jpg2dzień_4.jpguntitled-5.jpg2dzień_9.jpg2dzień_1.jpguntitled-1.jpg2dzien_2.jpguntitled-4.jpg2dzień_7.jpg

Jolanta Kuligowska-Roszak - IGWP

Prelegenci

Prelegenci
Lista prelegentów

Program Konferencji

Program Konferencji
Program konferencji

Materiały do pobrania

Materiały do pobrania
Pobierz materiały
Organizatorzy:

Mecenas wieczoru:

Partnerzy:

Partnerzy merytoryczni:

Partoni medialni: