W dniach 15 – 16 stycznia odbyła się w Warszawie konferencja organizowana przez Izbę – Woda. Ścieki. Osady. Problemy i propozycje rozwiązań.

Wystąpienia przygotowali zarówno przedstawiciele świata nauki, praktycy i przedstawiciele związanych z branżą instytucji: KZGW, GIS, NFOŚiGW,  Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego.

W panelu dotyczącym Wody omówiono stan i trendy w technologii oczyszczania wody (prof. Wojciech Adamski z Politechniki Wrocławskiej). Prelegent zwrócił między innymi uwagę, iż 40% eksploatatorów stacji uzdatniania wody deklaruje konieczność modernizacji układów technologicznych stacji, co wynika zarówno z ich złego stanu technicznego, jak i coraz wyższych norm jakości wody. Zagadnienia związane ze stratami wody przedstawił prof. Marian Kwietniewski z Politechniki Warszawskiej, który zwrócił uwagę, na fakt systematycznego zmniejszania się strat wody, co wynika z trzykrotnie mniejszej awaryjności sieci. Obecnie ilość uszkodzeń sieci w Polsce jest porównywalna do intensywności uszkodzeń w wielu krajach Europy.  Problemy do rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa wody w małych systemach wodociągowych  przedstawiła Anna Kamińska i Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody GIS. W wystąpieniach  zwrócono uwagę na konieczność wsparcia prawnego, technicznego i fachowego małych wodociągów, z których dostarczana woda jest gorszej jakości. Podobna zależność jakości wody od wielkości wodociągu jest charakterystyczna dla całej Europy.

W panelu odnoszącym się do Ścieków prof. Marek Gromiec przedstawił znaczenie oczyszczania ścieków dla zlewniowej ochrony wód w Polsce. Profesor przypomniał, że zasady ochrony wód zostały ustalone w RDW, a jej celem jest zapobieganie pogarszaniu się stanu wód w Europie, ochrona wód przed zanieczyszczeniem i polepszenie stanu środowiska wodnego. Zwrócił również uwagę na nowe zanieczyszczenia szczególnie substancjami farmakologicznymi. Apelował o dostosowanie monitoringu jakości wód do wymagań UE i podkreślał, iż wymóg ciągłego rozwoju branży wodociągowo-kanalizacyjnej potrzebuje wsparcia finansowego w nowej perspektywie 2014-2020. Prezes KZGW Witold Sumisławski omówił stan realizacji KPOŚK i wstępne założenia do jego kolejnej aktualizacji. Zwrócił uwagę na konieczność urealnienia obszarów i granic aglomeracji, jako warunek powstania prawidłowej aktualizacji, która określi faktyczne potrzeby branży i wysokość niezbędnych nakładów finansowych. Prezes KZGW podkreślał ogromny skok cywilizacyjny branży wod-kan dokonany w stosunkowo krótkim czasie, ale nie ukrywał konieczności powstania jeszcze wielu nowych inwestycji dla spełnienia wymogów traktatu akcesyjnego. Klara Szatkiewicz-Ramm – przedstawiciel IGWP w Komisji ds. ścieków EUREAU omówiła najważniejsze problemy do rozwiązania w zakresie komunalnych systemów kanalizacyjnych. Prelegentka mówiła między innymi o tym, że Polska jest pod względem środowiskowym częścią zlewiska Morza Bałtyckiego, a pod względem organizacyjnym jest częścią UE. XIX wieku budowano kanalizację, by ograniczyć umieralność, w XX wieku budowano oczyszczalnie ścieków by zapobiec zanieczyszczaniu rzek, jezior, mórz. W XXI wieku bronimy się przed nowymi zanieczyszczeniami, ale podejmujemy również nowe wyzwanie jakim jest gospodarka osadowa.

W dalszej części spotkania dyskutowano o gospodarce osadami ściekowymi. Maciej Bieniowski – współautor opracowania „Modelowe rozwiązania w gospodarce osadowej” przedstawił problemy związane z zagospodarowaniem osadów i ich znaczenie dla prawidłowej realizacji dyrektywy osadowej. Postulował zrównoważenie rozwoju pomiędzy metodami nawozowymi i termicznymi, powiązanie branży wod-kan z branżą odpadową i energetyczną, opracowanie Kodeksu dobrych praktyk osadowych, uruchomienie programu monitorowania i badania jakości osadów i programu odzysku fosforu z odpadów pospalarniowych. O konieczności stworzenia Krajowego Programu Gospodarki Osadami mówił prof. January Bień z Politechniki Częstochowskiej. Podkreślał, iż ustawa o odpadach tylko w nieznacznym zakresie dotyczy osadów. Brakuje dotąd zarówno strategii, jak i inwentaryzacji stanu faktycznego. Przypominał, że program dla gospodarki osadowej powinien uwzględniać prawo europejskie, które nie zawiera ograniczeń dla metod termicznej utylizacji, natomiast dyrektywa 86/278/EWG ogranicza kompostowanie i rolnicze wykorzystanie, zaś dyrektywa osadowa zakazuje składowania. Wzrasta strumień masy pościekowej, szkodliwej dla środowiska. Stąd konieczność stworzenia programu dla jak najszybszego rozwiązania problemu.  Do tej myśli nawiązał   Przewodniczący Rady Izby Tadeusz Rzepecki mówiąc o konieczności określenia strategii i kierunków dla gospodarki osadowej. Zdaniem prelegenta konieczna jest optymalizacja ilości oczyszczalni i instalacji do zagospodarowania osadów. Konieczna centralizacja oczyszczalni ścieków, która już w wielu miejscach występuje.

 Perspektywę finansową 2014-2020 przedstawiła Pani Milena Zimoń Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego, Pani Małgorzata Skucha Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zwrócono uwagę na konieczność urealnienia granic i obszarów aglomeracji, a także możliwie szybkie i rzetelnie przygotowanie czwartej aktualizacji KPOŚK. Kolejny krok – to zdaniem prelegentek oszacowanie potrzeb i wysokości środków finansowych dla ich realizacji.

Konferencja zakończyła się przyjęciem wniosków pokonferencyjnych:

1.Zakończenie procesu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji i jak najszybsze przygotowanie IV aktualizacji KPOŚK.

2. Bieżący monitoring działań inwestycyjnych w celu efektywnego wykorzystania funduszy unijnych.

3. Wsparcie rządu dla gmin i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych m.in. poprzez programy pomocy finansowej.

4. Kontynuowanie działań w celu zapewnienia dobrego prawa dla branży wodociągowo powstania -kanalizacyjnej i działań na rzecz powstania krajowego programu dla gospodarki osadowej.

5. Zwrócenie szczególnej uwagi na potencjalną rozbieżność pomiędzy uwarunkowaniami prawnymi gospodarki osadami ściekowymi, a dobrymi praktykami inżynierskimi i potencjałem nawozowym osadów. Rozbieżność ta   może powodować, między innymi, trudności w zagospodarowaniu przyrodniczym osadów, np. z mniejszych obiektów gospodarki ściekowej.

 

Publikacje na temat konferencji:

http://wyborcza.pl/1,91446,15286738,Polsce_potrzebna_jest_strategia_wykorzystania_osadow.html

http://tech.money.pl/energia-i-ekologia/artykul/polsce-potrzebna-jest-strategia-wykorzystania-osadow-sciekowych,42,0,1460266.html

http://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/polsce-potrzebna-jest-strategia-wykorzystania-osadow-sciekowych,55967.html

http://dziennikpolski.com.pl/uncategorized/polsce-potrzebna-jest-strategia-wykorzystania-osadow-sciekowych/

http://www.itc.pw.edu.pl/News/Centrum-Informacji-o-Rynku-Energii/IGWP-Polsce-potrzebna-jest-strategia-wykorzystania-osadow-sciekowych

http://www.cire.pl/item,87640,1,0,0,0,0,0,igwp-polsce-potrzebna-jest-strategia-wykorzystania-osadow-sciekowych.html

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 7 października 2021 +

    Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 7 października 2021 Termin webinarium7 października 2021 r., godz. 10.00 - 14.00 CelOmówienie zmian Czytaj więcej
  • Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 15 września 2021 +

    Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 15 września 2021 Termin webinarium15 września 2021 r., godz. 10.00 - 14.00 CelOmówienie zmian Czytaj więcej
  • 1