Szanowni Państwo

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” informuje, iż z dniem 13.11.2020 r. wejdą w życie zmiany w ustawie Prawo wodne dotyczące planowania ryzyka powodziowego. Zgodnie z treścią art. 19 ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782 i 875) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 166:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) obszary szczególnego zagrożenia powodzią uwzględnia się w planie zagospodarowania przestrzennego województwa, strategii rozwoju województwa, strategii rozwoju gminy, strategii rozwoju ponadlokalnego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, gminnym programie rewitalizacji, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy;”,

b) w ust. 2 uchyla się pkt 1 i 3;

2) w art. 326 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustalenia dokumentów planistycznych, o których mowa w art. 315 pkt 1–3, uwzględnia się w strategii rozwoju województwa, planach zagospodarowania przestrzennego województwa, strategii rozwoju gminy, strategii rozwoju ponadlokalnego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.”.

Do dnia 12.11.2020 r. przepisy te będą brzmieć w następujący sposób:

1) Art. 166 ust. 1 pkt 1:

W celu zapewnienia ochrony ludności i mienia przed powodzią:

[1) obszary szczególnego zagrożenia powodzią uwzględnia się w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, planie zagospodarowania przestrzennego województwa, strategii rozwoju województwa, ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, gminnym programie rewitalizacji, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy;]

2) Art. 166 ust. 2:

Projekty:

[1) strategii rozwoju województwa,]

2) planu zagospodarowania przestrzennego województwa,

[3) ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego,]

4) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

5) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

6) gminnego programu rewitalizacji,

7) decyzji o warunkach zabudowy,

8) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

9) decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej

– wymagają uzgodnienia z Wodami Polskimi w zakresie dotyczącym zabudowy i zagospodarowania terenu położonego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

3) Art. 326 ust. 1:

[1. Ustalenia dokumentów planistycznych, o których mowa w art. 315 pkt 1–3, uwzględnia się w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, strategii rozwoju województwa, planach zagospodarowania przestrzennego województwa, ramowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.]

Marcin Błędzki

główny specjalista ds. ekonomicznych IGWP

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła