Tematyka szkolenia:

Podczas szkolenia będzie można zapoznać się z uwarunkowaniami prawnymi, organizacyjnymi, środowiskowymi, technicznymi, technologicznymi i zdrowotnymi dotyczącymi bezpieczeństwa wody przeznaczonej do spożycia, a także wziąć udział w warsztatach dedykowanych podmiotom,w zależności od źródła zaopatrzenia i sposobu uzdatniania wody. Będzie można m.in. poznać zasady przeprowadzania oceny ryzyka na poszczególnych etapach produkcji i dystrybucji wody, w tym dotyczącej jakości wody ujmowanej (zgodnie z obowiązkami wynikającymi z art. 133 nowego Prawa wodnego). Warsztaty prowadzone będą w podziale na grupy według metodologii opisanej w normie PN-EN 15 975, w oparciu o prostą, dwuwymiarową matrycę ryzyka.

Tematyka szkolenia:

1.  Czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznej i technologicznej, a w szczególności:

 • posługiwanie się dokumentacją projektową w zakresie rysunków instalacyjnych
 • rozpoznawanie elementów instalacji, armatury i urządzeń sanitarnych
 • rozpoznawanie przewodów rurowych oraz techniki ich obróbki i montażu
 • wymagania dotyczące wykonywania izolacji instalacji sanitarnych
 • rozpoznawanie urządzeń i elementów oraz rodzaje instalacji wod-kan
 • wymagania dotyczące montażu, konserwacji, eksploatacji instalacji wod-kan

Akademia Zarządzania WOD-KAN to nowa inicjatywa Izby dedykowana menedżerom i kadrze zarządzającej. Mamy nadzieję, że zaproponowane w ramach Akademii studia podyplomowe i cykl szkoleń spotkają się z Państwa zainteresowaniem. Naszym strategicznym partnerem w tym przedsięwzięciu jest Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, jednak nie zamykamy się na współpracę z innymi ośrodkami naukowymi i dydaktycznymi. Akademia Zarządzania WOD-KAN to nowoczesna platforma, dająca możliwość poszerzania kompetencji, rozwoju i źródło praktycznej wiedzy.

Kliknij TUTAJ, aby dowiedzieć się więcej.

Tematyka szkolenia:

Szkolenie ma na celu przedstawienie możliwości, jakie daje modelowanie hydrauliczne sieci wodociągowych. Są to warsztaty, podczas których uczestnicy zostaną przygotowani do samodzielnego tworzenia modeli hydraulicznych sieci wodociągowej, opierają się na popularnym programie Epanet 2.0.

Tematyka kursu:

 • Podstawy teoretycznej techniki pompowej
 • Pompownie technologiczne i sieciowe
 • Zestawy hydroforowe
 • Pompownie i tłocznie kanalizacyjne
 • Zajęcia praktyczne na stacji prób
 • Diagnostyka i ocena pomp
 • Podstawowe wiadomości z elektrotechniki maszyn i urządzeń
 • Zajęcia warsztatowe (demontaż i montaż pomp)
 • BHP w praktyce techniki pompowej

Tematyka szkolenia:

 • zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy Prawo wodne
 • pojęcie ścieków w Prawie wodnym
 • problematyka wód opadowych i roztopowych
 • zbiorowe zaopatrzenie w wodę w Prawie wodnym
 • opłaty za usługi wodne
 • pozycja ustrojowa Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”
 • wpływ ustawy Prawo wodne na taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę
  i zbiorowego odprowadzania ścieków 

Tematyka szkolenia:

 • dokumentacja tworząca wniosek taryfowy, podstawa i terminy ich opracowania,
 • taryfa do ogłoszenia - terminy i skutki ich niedotrzymania,
 • procedura zatwierdzania i wdrażania taryf,
 • rozstrzygnięcia nadzorcze i wyroki sądów,
 • konieczne rozwiązania finansowo-księgowe ułatwiające opracowanie wniosku taryfowego,
  niezbędne przychody i ich podział stosownie do rodzaju działalności, rodzaju i struktury taryfy oraz grup taryfowych,
 • koszty wynikające z inwestycji modernizacyjno-rozwojowych i ochrony środowiska – praktyczny przykładwskaźniki do prawidłowego ustalenia taryf,
 • ceny i stawki opłat w taryfie różnicujące grupy taryfowe,
 • szczegółowe zasady ustalania stawek opłat abonamentowych,
 • zasady ustalania stawek opłat za przyłączenie do sieci i za przekroczenie parametrów jakościowych ścieków,
 • ceny i stawki opłat za wody opadowe i roztopowe,
 • najczęściej występujące przyczyny odmowy zatwierdzania taryf,
 • taryfy kwestionowane przez organa nadzoru, UOKiK oraz sądy.

 

Tematyka szkolenia:

Szkolenie wraz grą symulacyjną ma na celu przedstawienie w realistyczny sposób, wyzwań związanych z wdrożeniem systemu bezpieczeństwa i opracowaniem Planów Bezpieczeństwa Wody, Planów Zarządzania Kryzysowego, Planów Ochrony Obiektów, podlegających obowiązkowej ochronie.

Tematyka szkolenia:

 • budowa i eksploatacja sieci kanalizacyjnej,
 • budowa nadwozia samochodów SC, SW, SCK,
 • czynności związane z obsługą samochodów SC, SW, SCK
 • technologia czyszczenia kanałów,
 • warunki BHP podczas czynności na sieci kanalizacyjnej, w tym przygotowanie i prowadzenie prac szczególnie niebezpiecznych na sieci i innych obiektach wod-kan,
 • zajęcia praktyczne,
 • egzaminy – dotyczące części teoretycznej i praktycznej

Szanowni Państwo
W związku z ograniczeniami, wymuszonymi pandemią wirusa SARS-CoV-2, Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie" odwołała wszystkie organizowane stacjonarne wydarzenia edukacyjne. Wychodząc naprzeciw potrzebom Członków IGWP oraz pozostałym zainteresowanym, przygotowaliśmy szkolenia online (webinaria), w których udział może wziąć każdy posiadacz komputera z dostępem do internetu.


Proponowane webinaria:

12 sierpnia
prowadzący - Tomasz Sobczyk, ekspert bezpieczeństwa informacji oraz zarządzania w IT

IODO - Zagadnienia informatyczne. Wymagania RODO dla Inspektorów Ochrony Danych Osobowych

6 sierpnia
prowadzący - Marcin Kaszuba, prawnik

IODO - Zagadnienia prawne. Aktualne wyzwania ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach wod-kan

5 sierpnia
prowadzący - Cyprian Maciejewski, ekspert PR

Kampanie PR w branży wod-kan. Praktyczne przykłady zastosowania i korzyści.

30 lipca
prowadzący - Mirosława Dominowska, ZWIK Szczecin
                      mgr inż. Bartosz Łuszczek, MPWIK Kraków
                      Mikołaj Maśliński, radca prawny

Wyznaczanie obszaru i granic aglomeracji - obowiązujące przepisy i stosowane praktyki

29 lipca
prowadzący - Marcin Błędzki, gł. specjalista ds. ekonomicznych IGWP

Przygotowanie wniosku o skrócenie czasu obowiązywania taryf

24 lipca
prowadzący - prof. dr hab. Bartosz Rakoczy, ekspert IGWP

Wydawanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci w świetle art. 19a ustawy wodociągowej

22 lipca
prowadzący - Jarosław Jerzykowski, radca prawny, kancelaria Jerzykowski i Wspólnicy

Nowe Prawo zamówień publicznych w sektorze wod-kan cz. II

21 lipca
prowadzący - Klara Ramm, ekspert IGWP
                      Piotr Czerwczak, Wodociągi Słupsk
                      Halina Urbańska-Kozłowska, MPWIK Wrocław

Bezpieczeństwo usług wodociągowych w czasie kryzysu - dobre praktyki przedsiębiorstw wod-kan

16 lipca
prowadzący - Piotr Passowicz, doradca podatkowy, prawnik

Podatki w branży wod-kan. Zmiany od 1 lipca 2020. Aktualne interpretacje.

15 lipca
prowadzący - Jarosław Jerzykowski, radca prawny, kancelaria Jerzykowski i Wspólnicy

Nowe Prawo zamówień publicznych w sektorze wod-kan cz. I

14 lipca
prowadzący - Andrzej Potrepko, mgr inż. pożarnictwa

Zasady sporządzania operatów pożarowych w świetle rozporządzenia MSWiA z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej

10 lipca - zmiana terminu
prowadzący - Tomasz Sobczyk, ekspert bezpieczeństwa informacji oraz zarządzania w IT

IODO - cz.II Zagadnienia informatyczne. Wymagania RODO dla Inspektorów Ochrony Danych Osobowych 

8 lipca

Konferencja online: WOD-KAN KONTRA WIRUS. CZY COVID ZMIENI BRANŻĘ?

7 lipca - zmiana terminu
prowadzący - Marcin Kaszuba, prawnik

IODO - cz.I Zagadnienia prawne. Aktualne wyzwania ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach wod-kan

1 lipca
prowadzący - Anna Borowczyk-Kurasińska, BDM Xylem Water Solutions Polska
                      Klara Ramm, ekspert IGWP                     

Bezpłatne webinarium Czy obecna technologia poradzi sobie z odzyskiem wody ze ścieków w obliczu nowego rozporządzenia Unii Europejskiej?

30 czerwca
prowadzący - Jakub Danielak, socjolog

Obsługa klienta. Moduł II – przełamywanie barier w obsłudze i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych. Od profesjonalizmu w kontakcie do zarządzania sobą

24 czerwca
prowadzący - Mirosława Dominowska
                       mgr inż. Bartosz Łuszczek
                       Mikołaj Maśliński, radca prawny

Wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji – dobre praktyki przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych

23 czerwca
prowadzący - Jakub Danielak, socjolog

Obsługa klienta. Moduł I – zarządzanie wizerunkiem. Wywieranie zamierzonego wpływu na klienta

22 czerwca
prowadzący - Krzysztof Gruszecki, radca prawny

Wpływ stanu epidemii na wyniki postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji stanowiących podstawę funkcjonowania przedsiębiorstw wod-kan

19 czerwca
prowadzący - prof. dr hab. Bartosz Rakoczy, ekspert IGWP

Prawo wodne w praktyce przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych: tarcza antykryzysowa - najnowsze aktualizacje

17 czerwca
prowadzący - Marcin Błędzki, gł. specjalista ds. ekonomicznych IGWP

Przygotowanie wniosku o skrócenie czasu obowiązywania taryf

9 czerwca

Konferencja O SUSZY W SIECI

29 maja
prowadzący - prof. dr hab. Bartosz Rakoczy, ekspert IGWP

Prawo wodne w praktyce przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych: tarcza antykryzysowa

27 maja
prowadzący - Marcin Błędzki, gł. specjalista ds. ekonomicznych IGWP

Przygotowanie wniosku o skrócenie czasu obowiązywania taryf

26 maja
prowadzący - Anna Dolot, trener biznesu

Warsztaty - Jak zarządzać sobą w czasie pracując zdalnie

22 maja
prowadzący - Andrzej Potrepko, mgr inż. pożarnictwa

BHP przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w czasach pandemii

21 maja
prowadzący - Mikołaj Maśliński, radca prawny

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników przedsiębiorstw wod-kan w związku z wprowadzeniem obniżonego wymiaru czasu pracy lub przestoju ekonomicznego

20 maja
prowadzący - radca prawny Maciej Szambelańczyk oraz radca prawny Krzysztof Sikorski z kancelarii WKB

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne jako odbiorcy i wytwórcy energii elektrycznej

19 maja
prowadzący - Piotr Passowicz, doradca podatkowy, prawnik

Podatki w branży wod-kan. Zmiany przepisów 2020, w tym związane z ustawą o COVID-19, aktualne interpretacje.

15 maja
prowadzący - dr Jędrzej Bujny, radca prawny

Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w czasie suszy i COVID-19

14 maja
prowadzący - Jakub Danielak, socjolog

Kryzys jako szansa na zmianę. COVID-19 i związane z nim problemy szansą na wzrost efektywności zarządzania

13 maja
prowadzący - Marcin Błędzki, gł. specjalista ds. ekonomicznych IGWP

Przygotowanie wniosku o skrócenie czasu obowiązywania taryf

12 maja
prowadzący - Jarosław Jerzykowski, radca prawny, kancelaria Jerzykowski i Wspólnicy

Zamówienia publiczne w Tarczach Antykryzysowych

4 maja
prowadzący - Piotr Passowicz, doradca podatkowy, prawnik

Podatki w branży wod-kan. Zmiany przepisów 2020, w tym związane z ustawą o COVID-19, aktualne interpretacje.

29 kwietnia
prowadzący - Marcin Błędzki, gł. specjalista ds. ekonomicznych IGWP

Przygotowanie wniosku o skrócenie czasu obowiązywania taryf

28 kwietnia
prowadzący - radca prawny dr Jędrzej Bujny oraz p. Izabela Wołosiak

BDO w czasach pandemii - prawo i praktyka

24 kwietnia
prowadzący - Piotr Passowicz, doradca podatkowy

Podatki w branży wod-kan. Zmiany przepisów 2020, w tym związane z ustawą o COVID-19, aktualne interpretacje.

21 kwietnia
prowadzący - Piotr Passowicz, doradca podatkowy, prawnik

Podatki w branży wod-kan. Zmiany przepisów 2020, w tym związane z ustawą o COVID-19, aktualne interpretacje.

17 kwietnia
prowadzący - prof. dr hab. Bartosz Rakoczy, ekspert IGWP

Omówienie warunków i zasad stosowania katalogu działań, składających się na tzw. Tarczę Antykryzysową, w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła