Program szkolenia (godz. 10.00 - 16.00): 

Geneza i zakres stosowania nowych przepisów o ochronie danych osobowych

Podstawy ochrony danych osobowych:

 • Dane osobowe przetwarzane w przedsiębiorstwie - zasady przetwarzania, prawa osób, których dane dotyczą;
 • Cel i zakres ochrony danych osobowych;
 • Obowiązki administratora danych;Bezpieczeństwo ochrony danych.

Czy RODO to rewolucja czy ewolucja:

 • Zakres zmian potrzebnych w przedsiębiorstwie w związku z RODO;
 • Inspektor ochrony danych (zasady wyznaczania, status, zadania, zasady wynikające z projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych);
 • Kodeksy postępowania i certyfikacja;
 • Organ nadzorczy – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (status i ogólne warunki wynikające z RODO; właściwość, zadania i uprawniania; wydawanie dobrych praktyk; postępowania kontrolne);
 • Środki ochrony prawnej i zasady odpowiedzialności (skarga do organu – zasady postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych; cywilnoprawne roszczenia odszkodowawcze);
 • Sankcje i kary pieniężne (zasady nakładania i wymiaru kar zgodnie z RODO; postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych; dylematy praktyczne związane z nakładaniem kar administracyjnych);
 • Europejska Rada Ochrony Danych;
 • Szczególne sytuacje związane z przetwarzaniem danych;
 • Stosunek RODO do innych przepisów.

Jak przedsiębiorstwo powinno przygotować się do wdrożenia:

 • Obszar prawny;
 • Obszar IT;
 • Obszar zarządzania projektami.

Aspekty konsumenckie związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Tematyka szkolenia: 

Podczas szkolenia będzie można zapoznać się z uwarunkowaniami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa wody przeznaczonej do spożycia, a także wziąć udział w warsztatach dedykowanych podmiotom w zależności od źródła zaopatrzenia i sposobu uzdatniania wody. Będzie można m.in. poznać zasady przeprowadzania oceny ryzyka na poszczególnych etapach produkcji i dystrybucji wody, w tym dotyczącej jakości wody ujmowanej (zgodnie z obowiązkami wynikającymi z art. 133 nowego Prawa wodnego). Podczas szkolenia będzie można poznać uwarunkowania operacyjne zarządzania systemem zaopatrzenia w wodę oraz metody szacowania wag skutków potencjalnych zagrożeń. Warsztaty prowadzone będą w podziale na grupy według metodologii opisanej w normie PN-EN 15075, w oparciu o prostą, dwuwymiarową matrycę ryzyka.

Tematyka szkolenia: 

Organ regulacyjny w świetle nowego Prawa wodnego i nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Zadania oraz kompetencje gminy i przedsiębiorstw wodociągowo - kanalizacyjnych w ujęciu Prawa wodnego i nowelizowanej ustawy „branżowej”.

Taryfy wod-kan w rządowym projekcie nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków po wejściu w życie planowanych zmian.

Opłaty za usługi wodne w świetle zmian prawnych. Gospodarka wodno-ściekowa w gminach: diagnoza stanu, kierunki działań, źródła finansowania.

Omówienie zmian dotyczących wód opadowych i roztopowych.

Tematyka szkolenia: 

Dyrektywa Rady 2013/51/EURATOM określiła wymogi dotyczące ochrony zdrowia ludności w odniesieniu do substancji promieniotwórczych w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Wdrażając zapisy dyrektywy EURATOM do nowego rozporządzenia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Minister Zdrowia sporo uwagi poświęcił problematyce monitoringu substancji promieniotwórczych w wodach kierowanych do sieci wodociągowych oraz ocenie ryzyka i ocenie bezpieczeństwa zdrowotnego konsumenta. Wprowadzenie po raz pierwszy do aktu prawnego wymogów dotyczących badań zawartości substancji promieniotwórczych w wodach przeznaczonych do spożycia, wymusza zainteresowanie problematyką zawartości nuklidów promieniotwórczych w wodach przeznaczonych do spożycia oraz metodami ich oznaczania, co wiąże się z problemem właściwego próbkobrania, transportu do laboratorium, jak i przechowywania.

Przygotowane szkolenie ma wyjaśnić niezwykle ważne elementy dotyczące ochrony zdrowia publicznego. Skierowane jest do pracowników firm wodociągowych, jednostek nadzoru sanitarnego jak i jednostek kontroli środowiska odpowiedzialnych za dostarczenie wód odpowiedniej jakości i zabezpieczenie zdrowia publicznego. Program zawierać będzie podstawowe informacje o promieniowaniu jonizującym oraz nuklidach promieniotwórczych w wodach przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Omówione zostaną wymagania prawne dotyczące jakości wód surowych i uzdatnionych odnośnie do badań promieniotwórczości oraz wymogi i ograniczenia stosowanych metod badawczych w kontekście zasad prowadzenia monitoringu wód pitnych pod kątem zawartości nuklidów promieniotwórczych. Przedstawione będę działania dotyczące poboru prób do badań promieniotwórczości wód oraz propozycje systemu monitoringu promieniotwórczości wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz monitoringu narażenia pracowników Stacji Uzdatniania Wody. Zinterpretowane zostaną wyniki badań laboratoryjnych, ocenione dawki dla pracowników SUW oraz uzgodnione harmonogramów pobierania próbek wody z inspektorem sanitarnym Przekazywanie wyników. Podczas szkolenia przewidziana jest dyskusja oraz czas na pytania i odpowiedzi.

Tematyka szkolenia: 

 1. Pojęcie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w świetle uchwały.
 2. Granica pomiędzy przyłączem a siecią w świetle uchwały.
 3. Obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego budowy sieci w świetle uchwały.
 4. Koszty budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w świetle uchwały.
 5. Analiza dotychczasowego orzecznictwa i kierunków tego orzecznictwa.
 6. Uchwała a roszczenia z art. 49 kc.

Tematyka szkolenia: Geneza i zakres stosowania nowych przepisów o ochronie danych osobowych

Podstawy ochrony danych osobowych:

 • Dane osobowe przetwarzane w przedsiębiorstwie;
 • Cel ochrony danych osobowych;
 • Zakres ochrony danych osobowych;
 • Zasady przetwarzania danych osobowych (podstawy przetwarzania danych, warunki wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, dane wrażliwe);
 • Prawa osób, których dane dotyczą (uzyskiwanie informacji, sprostowanie danych, prawo do bycia zapomnianym, ograniczenie przetwarzania, przenoszenie danych, prawo sprzeciwu, zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie);
 • Obowiązki administratora danych;
 • Bezpieczeństwo ochrony danych.

Czy RODO to rewolucja czy ewolucja:

 • Zakres zmian potrzebnych w przedsiębiorstwie w związku z RODO;
 • Inspektor ochrony danych (zasady wyznaczania, status, zadania, zasady wynikające z projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych);
 • Kodeksy postępowania i certyfikacja;
 • Organ nadzorczy – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (status i ogólne warunki wynikające z RODO; właściwość, zadania i uprawniania; wydawanie dobrych praktyk; postępowania kontrolne);
 • Środki ochrony prawnej i zasady odpowiedzialności (skarga do organu – zasady postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych; cywilnoprawne roszczenia odszkodowawcze);
 • Sankcje i kary pieniężne (zasady nakładania i wymiaru kar zgodnie z RODO; postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych; dylematy praktyczne związane z nakładaniem kar administracyjnych);
 • Europejska Rada Ochrony Danych;
 • Szczególne sytuacje związane z przetwarzaniem danych;
 • Stosunek RODO do innych przepisów.

Jak przedsiębiorstwo powinno przygotować się do wdrożenia:

 • Obszar prawny;
 • Obszar IT;
 • Obszar zarządzania projektami.

Aspekty konsumenckie związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Tematyka szkolenia:

 • Podstawy teoretycznej techniki pompowej
 • Pompownie technologiczne i sieciowe
 • Zestawy hydroforowe
 • Pompownie i tłocznie kanalizacyjne
 • Diagnostyka i ocena pomp
 • Zajęcia praktyczne na stacji prób
 • Podstawowe wiadomości z elektrotechniki maszyn i urządzeń
 • Zajęcia warsztatowe (demontaż i montaż pomp)
 • BHP w praktyce techniki pompowej

W trakcie zajęć praktycznych przewidziano:

 • na stacji prób – pomiary; warunki prawidłowych pomiarów parametrów hydraulicznych; czynniki wpływające na wartość parametrów mierzonych; analiza wyników
 • w warsztacie – demontaż i montaż pomp; wymiana podstawowych elementów (uszczelnienia mechaniczne, wirniki, wymiana oleju w pompach zatapialnych)

Kurs zakończy się egzaminem podczas ostatniego dnia, oraz wydaniem certyfikatu IGWP.

Tematyka szkolenia:

 • Zasady posługiwania się dokumentacją techniczną
 • Występowanie wody w przyrodzie: charakterystyka, znaczenie, cyrkulacja wody – fizyczne i  chemiczne oraz biologiczne i bakteriologiczne właściwości wody, przyczyny zanieczyszczeń fizykochemicznych, biologicznych i bakteriologicznych wód podziemnych i powierzchniowych, obowiązujące akty prawne dotyczące jakości wody.
 • Systemy wodociągowe i ich eksploatacja – ujęcia, strefy ochrony sanitarnej ujęć, pompownie, systemy uzdatniania wody podziemnej, odżelazianie i odmanganianie, dezynfekcja wody, chlorowanie (podchloryn sodu).
 • Podstawowe wiadomości z zakresu uzdatniania wody: urządzenia do uzdatniania wody,
  tj. kraty, sita, mikrosita, osadniki, aeratory, filtry.
 • Systemy wodociągowe i ich eksploatacja – stacje uzdatniania wody, zbiorniki wodociągowe, sieci wodociągowe, wewnętrzne instalacje wodociągowe.
 • Procesy technologiczne w uzdatnianiu wody do picia: cedzenie, sedymentacja, flotacja, filtracja, napowietrzanie, odgazowanie, koagulacja, infiltracja, utlenianie chemiczne, adsorpcja, stabilizacja i odkrzemianie, wymiana jonowa, procesy membranowe.
 • Układy technologiczne uzdatniania wody – ogólna charakterystyka, systemy uzdatniania wody powierzchniowej, reagenty do uzdatniania wody, urządzenia do przygotowywania i dawkowania reagentów, układy dozowania.
 • Eksploatacja układów technologicznych: zasady korzystania z instrukcji obiektowych, kontrola przebiegu i wyników procesu urządzeń, badania jakościowe wody.
 • Elementy automatyki, sterowania i pomiarów w procesach uzdatniania wody, urządzenia do automatycznego sterowania i regulacji, wizualizacja parametrów pracy urządzeń i układów technologicznych, zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, stany awaryjne.
 • Pompy, dmuchawy (sprężarki) w procesach uzdatniania wody.
 • Zasady eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody z ujęciem wód podziemnych.
 • Regeneracja studni głębinowych.
 • BHP przy obsłudze urządzeń uzdatniania wody.

Tematyka szkolenia:

 1. straty wody:
  • rzeczywiste straty wody
  • metody określenia ich poziomu
  • wskaźniki strat wody i ich obliczanie
  • wpływ środowiska i materiału
  • koszt traconej wody
 2. awarie w sieci wodociągowej, przyczyny i skutki:
  • diagnoza i lokalizacja
  • specyficzne awarie rurociągów
  • awarie armatury
  • wadliwe ułożenie wodociągu
 3. monitoring pracy sieci wodociągowej:
  • metody lokalizacji awarii
  • likwidacja wycieków
  • sposoby obniżania strat wody
  • zintegrowany system kontroli wycieków
 4. monitoring i zarządzanie ciśnieniem w sieci dystrybucji i jego wpływ na straty wody:
  • wpływ wysokości ciśnienia
  • redukcja ciśnienia
  • sterowanie ciśnieniem zasilania punktu krytycznego, strefowanie, kontrola pomp i inne
  • przykładowe rozwiązania i efekty wdrożenia

Tematyka szkolenia:

Podczas szkolenia będzie można zapoznać się z uwarunkowaniami prawnymi, organizacyjnymi, środowiskowymi, technicznymi, technologicznymi i zdrowotnymi dotyczącymi bezpieczeństwa wody przeznaczonej do spożycia, a także wziąć udział w warsztatach dedykowanych podmiotom,w zależności od źródła zaopatrzenia i sposobu uzdatniania wody. Będzie można m.in. poznać zasady przeprowadzania oceny ryzyka na poszczególnych etapach produkcji i dystrybucji wody, w tym dotyczącej jakości wody ujmowanej (zgodnie z obowiązkami wynikającymi z art. 133 nowego Prawa wodnego). Warsztaty prowadzone będą w podziale na grupy według metodologii opisanej w normie PN-EN 15 975, w oparciu o prostą, dwuwymiarową matrycę ryzyka.

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła