Termin webinarium:
21 września 2020 r., godz. 9.00-13.00

Cel webinarium:
Celem szkolenia jest:

 1. omówienie zasad wypełniania i składania pliku JPK_V7M (nowy obowiązek od 1.10.2020), przy uwzględnieniu wyjaśnień Ministerstwa Finansów,
 2. podsumowanie skutków dla branży wod-kan wejścia w życie z dniem 1.07.2020 nowej „matrycy stawek VAT” oraz omówienie wydanych na wniosek przedsiębiorstw wod-kan. Wiążących Informacji Stawkowych (WIS) określających wysokość stawki podatku VAT dla różnych usług świadczonych przez te przedsiębiorstwa,
 3. podsumowanie zmian przepisów od 1.07.2020 dot. obowiązku zapłaty na rachunek z „białej listy” oraz zapłaty w mechanizmie podzielonej płatności (MPP), omówienie aktualnych interpretacji organów podatkowych dot. ww. zagadnień.

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe, w szczególności pracowników działów księgowości przedsiębiorstw wod-kan.

Program szkolenia został opracowany w oparciu bogate doświadczenie wykładowcy, który od lat prowadzi szkolenia podatkowe dla branży wod-kan. Metodyka szkolenia obejmuje przedstawianie praktycznych przykładów oraz udzielanie odpowiedzi na pytania zgłaszane przez uczestników.

Program:

1. JPK_V7M – nowy obowiązek sprawozdawczy od 1.10.2020

 1. zastąpienie dotychczasowych deklaracji VAT i plików JPK_VAT plikiem JPK_V7M – które z dotychczasowych deklaracji składanych na potrzeby rozliczenia VAT oraz załączników do tych deklaracji zostaną „wchłonięte” przez nowe JPK, a które pozostaną bez zmian,
 2. zakres informacji objętych JPK_V7M (m.in. GTU - obowiązkowe oznaczenia cyfrowe i literowe dla niektórych towarów i usług ujmowanych w rejestrze),
 3. w którym miesiącu ujmować poszczególne transakcje w JPK_V7M – przegląd aktualnych interpretacji i wyroków dotyczących momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT,
 4. zasady nakładania kary 500 zł za każdy błąd w złożonym JPK_V7M oraz sposoby jej uniknięcia,
 5. pozostałe zagadnienia związane z wypełnianiem i składaniem JPK_V7M, z uwzględnieniem wyjaśnień Ministerstwa Finansów.

2. „Nowa matryca stawek VAT” od 1.07.2020, Wiążące Informacje Stawkowe (WIS) - przełomowe znaczenie dla przedsiębiorstw wod. – kan.

 1. znaczenie nowej „matrycy stawek” obowiązującej od 1.07.2020 dla branży wod-kan,
 2. możliwość występowania o wiążącą informację stawkową (WIS) – przełomowe znaczenie dla przedsiębiorstw wod-kan – możliwość uzyskania wiążącego potwierdzenia prawa stosowania stawki 8% dla wielu spornych dotychczas usług,
 3. zakres ochrony z tytułu WIS wydanych na wniosek innych przedsiębiorstw,
 4. zasady składania wniosku WIS-W, opłaty, termin wydania, sytuacje, gdy z wnioskiem o WIS można wystąpić także w sytuacjach dotyczących zagadnień innych niż stawka VAT,
 5. WIS vs. indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego – podobieństwa i różnice, zakres zastosowania,
 6. omówienie aktualnych WIS, interpretacji i wyroków dot. ustalania stawki VAT dla wybranych usług świadczonych przez przedsiębiorstwa wod-kan (obok usług podstawowych).

3. „Biała lista” i mechanizm podzielonej płatności – podsumowanie zmian od 1.07.2020, aktualne interpretacje, planowane zmiany od 1.01.2021

 1. zmiana od 1.07.2020 przepisów określających sytuacje, kiedy przy zapłacie nie ma obowiązku sprawdzania, czy rachunek kontrahenta znajduje się na „białej liście”,
 2. zmiany dotyczące składania informacji do naczelnika US o zapłacie na rachunek spoza „białej listy” (ZAW-NR), w tym różne terminy w różnych okresach na złożenie ZAW-NR (3 dni, 7 dni, 14 dni),
 3. „biała lista” i MPP – aktualne interpretacje i wyjaśnienia organów podatkowych, m. in. w zakresie sposobu obliczania wartości transakcji 15 000 zł, przechowywania raportów ze sprawdzania rachunku kontrahenta, dokonywania kompensat zamiast zapłaty w MPP, zapłaty na rachunek komornika lub syndyka w przypadku faktury z obowiązkowym MPP, zapłaty kaucji gwarancyjnej,
 4. zasady stosowania oznaczenia „MPP” w JPK_V7M,
 5. zmiany od 2021 w zakresie „białej listy” i MPP oraz inne zmiany w podatku VAT, zgodnie z projektem „SLIM VAT”.

Prowadzący:
Passowicz PiotrPiotr Passowicz - doradca podatkowy, prawnik. Wieloletnie doświadczenie zdobył pracując w renomowanych firmach zajmujących się doradztwem podatkowym i prawnym, m.in. w Spółce Doradztwa Podatkowego „Ernst & Young” Sp. z o.o. (zespół German Desk). Obecnie zajmuje się kompleksowym doradztwem podatkowym dla klientów korporacyjnych z Polski i zagranicy. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Rzetelny wykładowca, współpracownik renomowanych firm szkoleniowych. Prowadził wiele szkoleń na temat prawa podatkowego w Polsce i zagranicą. Autor publikacji w prasie fachowej.

Kontakt z organizatorem:
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nadsyłanie zgłoszeń:
www.webinaria.igwp.org.pl
do 21.09.2020r., godz. 8.30

Cena:
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe)

279 zł netto od osoby - członkowie IGWP
329 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer lub urządzenie mobilne ze standardowym oprogramowaniem) z dostępem do internetu.

Termin webinarium:
25 września 2020 r., godz. 9.00 - 12.00

Tematyka webinarium:

1. Pojęcie i charakter prawny warunków przyłączenia nieruchomości do sieci

2. Charakter prawny i treść wniosku, kierowanego do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego

3. Wymagania formalne wniosku i skutki ich naruszenia

4. Termin załatwienia wniosku o wydanie warunków

5. Postępowanie w przedmiocie wydania warunków technicznych

6. Skutki prawne odmowy

Prowadzący:
Rakoczy Bartosz2
prof. dr hab. Bartosz Rakoczy – Radca Prawny IGWP, kierownik Katedry Prawa Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, profesor Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, członek Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko w Poznaniu, członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody w latach 2009-2014, autor wielu publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska i prawa cywilnego. Uczestnik sejmowych prac komisji i podkomisji nad ustawą Prawo wodne z ramienia Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Autor książek oraz artykułów w miesięczniku Zeszyty Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, a także kwartalniku „Wodociągi Polskie”.

Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
25 września 2020 r., godz. 8.30 na adres: www.webinaria.igwp.org.pl

Cena:
(obejmuje: udział w szkoleniu online oraz kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu)

220 zł netto od osoby - członkowie IGWP
250 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub inne urządzenie mobilne) z głośnikami oraz dostępem do internetu.

Termin webinarium
30 września, godz. 10.00 - 13.00

Tematyka webinarium

Obowiązująca Ustawa Prawo wodne nakłada obowiązek wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji do końca roku 2020. Podczas webinarium omówione zostaną zasady wyznaczania obszaru i granic aglomeracji ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu procedury. Przedstawione zostaną praktyki stosowane przez gminy przy tworzeniu aglomeracji oraz uwarunkowania wynikające z Dyrektywy „ściekowej”.

Program webinarium

1. Aglomeracje ściekowe jako koncepcja rozwiązania gospodarki ściekowej
Bartosz Łuszczek, MPWIK Kraków

 • Aglomeracje w dyrektywie „ściekowej” 91/271 EWG
 • Wielkość aglomeracji, a wymagania
 • Zapewnienie zgodności z dyrektywą

2. Szanse i zagrożenia
Bartosz Łuszczek, MPWIK Kraków

 • Naruszenia zapisów dyrektywy
 • Przewidywane zmiany w przepisach

3. Uwarunkowania prawne uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji
Mikołaj Maśliński, MM Doradztwo Prawne Poznań

 • Skutki prawne nie podjęcia do końca 2020 r. uchwały rady gminy w sprawie wyznaczenia aglomeracji
 • Elementy projektu uchwały wyznaczającej aglomerację
 • Omówienie trybu przyjęcia uchwały rady gminy w sprawie wyznaczenia aglomeracji (krok po kroku)
 • Podstawy prawne wyznaczania aglomeracji:

- dokumenty planistyczne stanowiące podstawę wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji
- dokumenty i opracowania wymagane przez PGW Wody Polskie na mocy wytycznych do wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji

Przerwa

4. Praktyczne rozwiązania stosowane przy wyznaczaniu aglomeracji
Bartosz Łuszczek, MPWIK Kraków
Mirosława Dominowska, ZWIK Szczecin

 • Trudności interpretacyjne
 • Przebieg granic
 • Definicje RLM
 • Co należy uwzględnić przy obliczaniu RLM
 • RLM ścieków przemysłowych
 • RLM aglomeracji a RLM oczyszczalni

5. Podsumowanie i dyskusja

Prowadzący:

Dominowska MirkaMirosława Dominowska - Główny Technolog ds. oczyszczania ścieków w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie.

Absolwentka Inżynierii Środowiska Politechniki Szczecińskiej (obecnie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny). Od ponad 20 lat związana z branżą wodociągowo-kanalizacyjną. Początek działalności zawodowej to praca a następnie zarządzanie działalnością Biura Inżynierskiego GAZDA specjalizującego się w projektowaniu, rozruchach oraz nadzorowaniu realizacji obiektów gospodarki wodno-ściekowej.

Od 2009 r zatrudniona w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie początkowo na stanowisku technologa OŚ Pomorzany, następnie głównego technologa ds. oczyszczania ścieków.

Luszczek Bartekmgr inż. Bartosz Łuszczek - absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Studiów MBA in Public Management w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego. Od 2006 r. pracuje w Wodociągach Miasta Krakowa, obecnie na stanowisku Dyrektora ds. technologii i innowacji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu procesami technologicznymi w największych oczyszczalniach ścieków w Małopolsce. Jest przedstawicielem Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” (IGWP) w European Federation of National Associations of Water Services (EurEau), gdzie uczestniczy w konsultacjach europejskich aktów prawnych i polityki, dotyczących branży wodno-ściekowej. Od 2018 r. jest Prezesem Stowarzyszenia Forum Galicyjskich Wodociągów. Zawodowo zajmuje się m.in. technologią wody i ścieków, projektami innowacyjnymi oraz zagadnieniami prawno-środowiskowymi w branży wod-kan.

Maslinski MikolajMikołaj Maśliński - prawnik w MM Doradztwo Prawne, doktorant w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W ramach działalności naukowej i eksperckiej specjalizuje się w publicznym prawie gospodarczym oraz w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z gospodarką odpadami i gospodarką wodno-ściekową.

 

Kontakt z organizatorem:
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenia online
do 30 września 2020r. godz. 9.30 na adres: www.webinaria.igwp.org.pl

Cena:
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe)

280 zł netto od osoby - członkowie IGWP
330 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer lub smartfon ze standardowym oprogramowaniem) z dostępem do internetu. 

Uwaga! Gratis dla uczestników!
Monografia Gospodarka wodomierzowa wyzwania i możliwościautorstwa dra inż. Tomasza Cichonia, dr hab. inż. Jadwigi Królikowskiej prof. PK oraz prof. dr hab. inż. Elżbiety Nachlik.

Termin webinarium
16 września, godz. 10.00 - 14.00

Tematyka webinarium
1. Spełnienie wymagań przepisów

 • ustawa Prawo o miarach
 • prawna kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych
 • ważność legalizacji
 • błędy dopuszczalne wodomierzy
 • cel gospodarki wodomierzowej

2. Gospodarka wodomierzowa a powstawanie strat wody

 • straty pozorne
 • badanie eksploatowanych wodomierzy
 • aktywna kontrola strat pozornych wody
 • pobór wody z sieci

3. Średnica wodomierzy

 • dobór średnicy wodomierzy
 • dostosowanie średnicy do rzeczywistych przepływów
 • proces odczytów wodomierzy
 • systemy stacjonarne
 • systemy mobilne

4. Dobre praktyki w zakresie gospodarki wodomierzowej

 • analiza niezawodności wodomierzy
 • szacowanie ryzyka w eksploatacji wodomierzy

Prowadzący:
Cichoń Tomek
dr inż. Tomasz Cichoń - Dyrektor Sprzedaży, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

Współautor monografii "Gospodarka wodomierzowa wyzwania i możliwości"
Autor i współautor badań i publikacji na temat opomiarowania systemów zaopatrzenia w wodę oraz redukcji strat wody. Autor rozprawy doktorskiej pt. "Ocena wieloaspektowa niezawodności systemu opomiarowania poboru i strat wody na podstawie doświadczeń eksploatacyjnych".

 

Kontakt z organizatorem:
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenia online:
www.webinaria.igwp.org.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń:
16 września 2020 r., godz. 9.30

Cena:
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe, książka)

279 zł netto od osoby - członkowie IGWP
329 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne ze standardowym oprogramowaniem oraz dostępem do internetu. 

Termin webinarium:
22 września 2020r., godz. 10.00 - 14.50

Tematyka webinarium:

W związku z nową ustawą Prawo zamówień publicznych, która wejdzie w życie 1 stycznia 2021r., podczas szkolenia zostaną wyjaśnione zasady regulujące problematykę przetargów publicznych. Zajęcia pozwolą na przygotowanie się do zmian, czekających zarówno zamawiających, jak i wykonawców. Omówione zostaną nowe instytucje, procedury i niezbędna dokumentacja. Przybliżone będą nowe pojęcia, które dotychczas nie występowały, a także zasady postępowania podczas publikacji ogłoszeń, zasady wyceny zamówienia publicznego oraz opis przedmiotu zamówienia.

Zapraszamy na dwie części szkolenia:

część I - 22 września
część II - 24 września

Program cz.I:

1) Kwalifikacja podmiotowa wykonawców w nowego PZP; podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia; szczególne uprawnienia zamawiających sektorowych związane z wykluczeniem; rodzaje warunków udziału w postępowaniu; udostępnienie zasobów podmiotu trzeciego.

2) Opis przedmiotu zamówienia oraz przesłanki odrzucenia oferty; zakres treściowy OPZ; zasady opisu przedmiotu zamówienia; hierarchia norm; OPZ na roboty budowlane; przesłanki odrzucenia oferty; zakaz odrzucenia ofert.

3) Progi kwotowe; postępowanie poniżej progów unijnych według nowego PZP; zamówienia klasyczne o wartości mniejszej niż progi unijne; regulacja normatywna; tryby udzielenia zamówienia; kwalifikacja podmiotowa wykonawców art. 273-274 nowego PZP.

4) Tryb ustawowy oraz tryb podstawowy; przetarg nieoraniczony i zamówienia z wolnej ręli w nowym PZP; nowe elementy fakultatywne SWZ; czynności po wszczęciu postępowania; wyjaśnienia i zmiany SWZ; przesłanki udzielenia zamówienia z WR; procedura zamówienia z wolnej ręki.

5) Pytania i odpowiedzi


Prowadzący:

Jerzykowski Jarosław1Jarosław Jerzykowski - radca prawny, wspólnik zarządzający w kancelarii Jerzykowski i Wspólnicy.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2002-2004 z-ca Dyrektora oraz Dyrektor Departamentu Prawnego w Urzędzie Zamówień Publicznych. Nadzorował prace nad projektem ustawy Prawo zamówień publicznych z 2004 r. Autor publikacji z zakresu zamówień publicznych w czasopismach „Radca Prawny”, „Monitor Prawniczy”, „Samorząd Terytorialny”, „Finanse Komunalne”, „Rzeczpospolita” i „Gazeta Prawna”, „Zamówienia Publiczne – Doradca”, Przetargi Publiczne” oraz „Zamawiający”. Współautor „Prawo zamówień publicznych. Wprowadzenie” (wyd. Zakamycze, Kraków 2004) oraz „Prawo zamówień publicznych. Komentarz” (wyd. Wolters Kluwer, Kraków 2005, 2008, 2010, 2012, 2014, 2017,2018). Od 2005 r. wykonuje zawód radcy prawego, a od 1999 r. zajmuje się zawodowo stosowaniem przepisów o zamówieniach publicznych. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Z ramienia IGWP uczestniczył w pracach nad Prawem zamówień publicznych z 2019 r. na etapie uzgodnień międzyresortowych i prac sejmowych.

Moczulska Anna1

Anna Moczulska - radca prawny w kancelarii Jerzykowski i Wspólnicy.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu w Rostocku (na kierunku Międzynarodowe prawo gospodarcze i prowadzenie przedsiębiorstwa) oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie kształcenia tłumaczy języka niemieckiego.
Radca prawny od 2015 r. Wcześniej współpracownik niemieckich kancelarii oraz stażystka kancelarii w Hong-Kongu. Specjalizacje: zamówienia publiczne, ze szczególnym uwzględnieniem zamówień w instytucjach kultury, zamówień sektorowych oraz zamówień w dziedzinie obronności; zastępstwo procesowe przed KIO; inwestycje budowlane, w tym kontrakty realizowane na kontraktach FIDIC; projekty finansowane z budżetu UE.
 

Wójcik Martyna1Martyna Wójcik - radca prawny w kancelarii Jerzykowski i Wspólnicy

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Radca prawny od 2016 r. Wcześniej pracownik Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończyła studia podyplomowe „Prawo Konkurencji” w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Autorka publikacji poświęconych problematyce zamówień publicznych. Ponadto od 2019 r. jeden z członków Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych.

Specjalizacje: zamówienia publiczne, ze szczególnym uwzględnieniem zamówień w służbie zdrowia; zastępstwo procesowe przed KIO; inwestycje budowlane w szczególności w kolejnictwie (w tym obsługa kontraktów realizowanych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC); interoperacyjność kolei konwencjonalnych; projekty finansowane z budżetu UE.
 

Kontakt z organizatorem:
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Zgłoszenia online:
www.webinaria.igwp.org.pl 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
22.09.2020 r., godz. 09.30

Cena:
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe)

Część I
280 zł netto od osoby - członkowie IGWP
330 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Część II
250 zł netto od osoby - członkowie IGWP
300 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Część I + II
500 zł netto od osoby - członkowie IGWP
600 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy
 

Wymagania sprzętowe:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie z dostępem do internetu (komputer lub urządzenie mobilne ze standardowym oprogramowaniem).

Termin webinarium:
24 września 2020r., godz. 10.00 - 14.50

Tematyka webinarium:

W związku z nową ustawą Prawo zamówień publicznych, która wejdzie w życie 1 stycznia 2021r., podczas szkolenia zostaną wyjaśnione zasady regulujące problematykę przetargów publicznych. Zajęcia pozwolą na przygotowanie się do zmian, czekających zarówno zamawiających, jak i wykonawców. Omówione zostaną nowe instytucje, procedury i niezbędna dokumentacja. Przybliżone będą nowe pojęcia, które dotychczas nie występowały, a także zasady postępowania podczas publikacji ogłoszeń, zasady wyceny zamówienia publicznego oraz opis przedmiotu zamówienia.

Zapraszamy na dwie części szkolenia:
część I - 22 września
część II - 24 września

Program cz.II:

1) Zamówienia sektorowe - ramy prawne, działalnośc sektorowa w branży wodociągowej, przepisy szczególne, progi unijne, wartości zamówienia, system kwalifikowania wykonawców, tryby udzielania zamówień, niektóre uprawnienia zamawiającego sektorowego.

2) Umowa w sprawie zamówienia publicznego: zasady ogólne, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zmiany, odstąpienie przez zamawiającego.

3) Środki ochrony prawnej, system środków, Krajowa Izba Odwoławcza, postępowanie odwoławcze, postępowanie skargowe.

4) Pytania i odpowiedzi


Prowadzący:

Boczek Marcin1

Marcin Boczek - radca prawny, wspólnik w kancelarii Jerzykowski i Wspólnicy.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Radca prawny od 2009 r. Od 2002 r. zawodowo zajmuje się stosowaniem przepisów o zamówieniach publicznych. Autor publikacji poświęconych problematyce zamówień publicznych. 

Specjalizacje: zamówienia publiczne, ze szczególnym uwzględnieniem zamówień sektorowych; zastępstwo procesowe przed KIO; inwestycje budowlane, kontrakty w procesie inwestycyjnym (w tym warunki kontraktowe FIDIC); postępowania sądowe i sądowo - administracyjne; projekty finansowane z budżetu UE.

Kontakt z organizatorem:
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Zgłoszenia online:
www.webinaria.igwp.org.pl 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
24.09.2020 r., godz. 09.30

Cena:
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe)

Część I
280 zł netto od osoby - członkowie IGWP
330 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Część II
250 zł netto od osoby - członkowie IGWP
300 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Część I + II
500 zł netto od osoby - członkowie IGWP
600 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy
 

Wymagania sprzętowe:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie z dostępem do internetu (komputer lub urządzenie mobilne ze standardowym oprogramowaniem).

Termin webinarium
8 września, godz. 10.00 - 14.00

Tematyka webinarium
Sporządzanie wniosku o skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy za wodę i ścieki w oparciu o przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzenia w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, rozporządzenia „taryfowego” oraz dotychczasowe doświadczenia przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych z organem regulacyjnym.

 • Zasady konstruowania taryf za wodę i ścieki
 • Podwyżki cen energii elektrycznej oraz inne uzasadnione przypadki złożenia wniosku
 • Decyzje organu regulacyjnego – przykłady, omówienie, podstawy prawne
 • Problematyczne kwestie związane z wypełnieniem tabel kalkulacyjnych
 • Wpływ kryzysu związanego z koronawirusem, na wnioski taryfowe

Prowadzący:
Błędzki Marcin2

Marcin Błędzki - Główny specjalista ds. ekonomicznych Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie"

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; Główny Specjalista ds. Ekonomicznych w Izbie Gospodarczej „Wodociągi Polskie”; wykładowca; specjalizuje się w problematyce dotyczącej sporządzania wniosków taryfowych dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.  

 

Kontakt z organizatorem:
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenia online:
www.webinaria.igwp.org.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń:
8 września 2020 r., godz. 9.30

Cena:
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe)

250 zł netto od osoby - członkowie IGWP
290 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne ze standardowym oprogramowaniem oraz dostępem do internetu. 

Termin webinarium
3 września, godz. 10.00 - 13.00

Szczegóły

Stare powiedzenie marketingowców mówi, że 50% wydatków na reklamę idzie w błoto... ale nikt nie wie, które 50%. Co jednak zrobić jeśli mamy wrażenie, że w błocie ląduje dużo więcej niż 50%?

Dlaczego tak wiele działań promocyjnych ma znikomą lub bardzo ograniczoną skuteczność ? Dlaczego lata budowania wizerunku często nie zmieniają nastawienia do naszej firmy?

Marketing szeptany może być odbierany jako kolejna marketingowa moda. Może jednak stanowić doskonałe narzędzie uruchamiające procesy rekomendacji, sprawiające, że ludzie z otoczenia naszej firmy zaczną o niej mówić. I to mówić tak, jak nam zależy.

O tym właśnie są proponowane warsztaty. Nie o budowaniu przekazów i „sztuczkach” promocyjnych, lecz o tym jak w praktyce uruchomić społeczny rezonans i przyjazny „szum” wokół naszego przedsiębiorstwa.

Tematyka

· Ograniczenia działań promocyjnych – dlaczego tak się staramy a wychodzi jak zwykle?

· Dlaczego ludzie nie lubią być przekonywani: Dwa modele myślenia – dwa modele perswazji

· Co przekonuje większość ludzi?

· Model STEPPS – jak zarażać innych swoim przekazem

· Tradycyjne metody promocji versus marketing szeptany

· Tajemnice sukcesu Buzz marketingu – ABC marketingu rekomendacji

· Jak uruchomić „szum” w mediach i wśród klientów

· Ciekawe, wiarygodne, zabawne – trzy filary zainteresowania

· Podmioty marketingu szeptanego – kto ma rozpowszechniać informacje

· Marketing szeptany on i offline

Prowadzący:

Danielak JakubJakub Danielak - socjolog, doradca i trener biznesu. Od przeszło 20 lat realizuje projekty usprawniające procesy zarządcze w firmach typu utilities - dostarczających usług bytowych szerokiemu gronu klientów. Prowadzone przez niego od 1992r. Biuro Badań i Analiz Społecznych, dzięki współpracy z klientami, przeszło ciekawą ewolucję od badań przez doradztwo w zakresie zarzadzania, po prowadzenie szkoleń i warsztatów. Doradca i autor projektów - strategii, planów, analiz, wdrażania - dla kilkudziesięciu firm sektora usług publicznych. Od ogromnych (PGE, Tauron), przez średnie (PEC-e. MPWiK-i), po całkiem małe firmy usługowe. W ciągu niemal 30 lat działalności przeprowadził kilkaset projektów podnoszących efektywność zarządzania.

Kontakt z organizatorem - nadsyłanie zgłoszeń:
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenia online:
www.webinaria.igwp.org.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń:
3 września 2020 r., godz. 9.30

Cena:
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe)

250 zł netto od osoby - członkowie IGWP
290 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy 

Wymagania sprzętowe:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer lub smartfon ze standardowym oprogramowaniem) z dostępem do internetu.

Termin webinarium
4 września, godz. 10.00 - 13.00

 

Tematyka webinarium

Obowiązująca Ustawa Prawo wodne nakłada obowiązek wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji do końca roku 2020. Podczas webinarium omówione zostaną zasady wyznaczania obszaru i granic aglomeracji ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu procedury. Przedstawione zostaną praktyki stosowane przez gminy przy tworzeniu aglomeracji oraz uwarunkowania wynikające z Dyrektywy „ściekowej”.

Program webinarium

1. Aglomeracje ściekowe jako koncepcja rozwiązania gospodarki ściekowej
Bartosz Łuszczek, MPWIK Kraków

 • Aglomeracje w dyrektywie „ściekowej” 91/271 EWG
 • Wielkość aglomeracji, a wymagania
 • Zapewnienie zgodności z dyrektywą

2. Szanse i zagrożenia
Bartosz Łuszczek, MPWIK Kraków

 • Naruszenia zapisów dyrektywy
 • Przewidywane zmiany w przepisach

3. Uwarunkowania prawne uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji
Mikołaj Maśliński, MM Doradztwo Prawne Poznań

 • Skutki prawne nie podjęcia do końca 2020 r. uchwały rady gminy w sprawie wyznaczenia aglomeracji
 • Elementy projektu uchwały wyznaczającej aglomerację
 • Omówienie trybu przyjęcia uchwały rady gminy w sprawie wyznaczenia aglomeracji (krok po kroku)
 • Podstawy prawne wyznaczania aglomeracji:

- dokumenty planistyczne stanowiące podstawę wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji
- dokumenty i opracowania wymagane przez PGW Wody Polskie na mocy wytycznych do wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji

Przerwa

4. Praktyczne rozwiązania stosowane przy wyznaczaniu aglomeracji
Bartosz Łuszczek, MPWIK Kraków
Mirosława Dominowska, ZWIK Szczecin

 • Trudności interpretacyjne
 • Przebieg granic
 • Definicje RLM
 • Co należy uwzględnić przy obliczaniu RLM
 • RLM ścieków przemysłowych
 • RLM aglomeracji a RLM oczyszczalni

5. Podsumowanie i dyskusja

Prowadzący:

Dominowska MirkaMirosława Dominowska - Główny Technolog ds. oczyszczania ścieków w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie.

Absolwentka Inżynierii Środowiska Politechniki Szczecińskiej (obecnie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny). Od ponad 20 lat związana z branżą wodociągowo-kanalizacyjną. Początek działalności zawodowej to praca a następnie zarządzanie działalnością Biura Inżynierskiego GAZDA specjalizującego się w projektowaniu, rozruchach oraz nadzorowaniu realizacji obiektów gospodarki wodno-ściekowej.

Od 2009 r zatrudniona w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie początkowo na stanowisku technologa OŚ Pomorzany, następnie głównego technologa ds. oczyszczania ścieków.

Luszczek Bartekmgr inż. Bartosz Łuszczek - absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Studiów MBA in Public Management w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego. Od 2006 r. pracuje w Wodociągach Miasta Krakowa, obecnie na stanowisku Dyrektora ds. technologii i innowacji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu procesami technologicznymi w największych oczyszczalniach ścieków w Małopolsce. Jest przedstawicielem Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” (IGWP) w European Federation of National Associations of Water Services (EurEau), gdzie uczestniczy w konsultacjach europejskich aktów prawnych i polityki, dotyczących branży wodno-ściekowej. Od 2018 r. jest Prezesem Stowarzyszenia Forum Galicyjskich Wodociągów. Zawodowo zajmuje się m.in. technologią wody i ścieków, projektami innowacyjnymi oraz zagadnieniami prawno-środowiskowymi w branży wod-kan.

Maslinski MikolajMikołaj Maśliński - prawnik w MM Doradztwo Prawne, doktorant w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W ramach działalności naukowej i eksperckiej specjalizuje się w publicznym prawie gospodarczym oraz w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z gospodarką odpadami i gospodarką wodno-ściekową.

 

Kontakt z organizatorem:
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenia online:
www.webinaria.igwp.org.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń:
4 września 2020 r., godz. 9.30

Cena:
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe)

280 zł netto od osoby - członkowie IGWP
330 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer lub smartfon ze standardowym oprogramowaniem) z dostępem do internetu.

Do pobrania

 

Termin webinarium:
28 sierpnia 2020 r., godz. 9.00-12.00

Tematyka webinarium:

1. Pojęcie i charakter prawny warunków przyłączenia nieruchomości do sieci

2. Charakter prawny i treść wniosku, kierowanego do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego

3. Wymagania formalne wniosku i skutki ich naruszenia

4. Termin załatwienia wniosku o wydanie warunków

5. Postępowanie w przedmiocie wydania warunków technicznych

6. Skutki prawne odmowy

Prowadzący:
Rakoczy Bartosz2
prof. dr hab. Bartosz Rakoczy – Radca Prawny IGWP, kierownik Katedry Prawa Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, profesor Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, członek Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko w Poznaniu, członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody w latach 2009-2014, autor wielu publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska i prawa cywilnego. Uczestnik sejmowych prac komisji i podkomisji nad ustawą Prawo wodne z ramienia Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Autor książek oraz artykułów w miesięczniku Zeszyty Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, a także kwartalniku „Wodociągi Polskie”.

Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
28 sierpnia 2020 r., godz. 8.30

Cena:
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu)

220 zł netto od osoby - członkowie IGWP
250 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub inne urządzenie mobilne) z głośnikami oraz dostępem do internetu.

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła